Na skutek mrozów w styczniu i lutym br. na rzekach i zbiornikach wodnych utworzyły się zjawiska lodowe, które miejscami powodowały zagrożenie powodziami zatorowymi. W ramach zimowego pogotowia przeciwpowodziowego na Środkowej Wiśle i Dolnej Odrze prowadzona była akcja lodołamania. Lodołamacze na Odrze zakończyły pracę 22 lutego, a na Wiśle - 1 marca bieżącego roku, zagrożenie powodziowe w tych rejonach minęło. Jednostki obecnie z akcji czynnej przechodzą w stan pogotowia które godnie z instrukcją trwa do 15 marca (a w przypadku występowania zjawisk lodowych, może być przedłużone). Poniżej znajdują się informacje dzień po dniu o sytuacji oraz szczegółach prowadzonych działań przeciwpowodziowych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich nadal pełnią całodobowe dyżury, a sytuacja na rzekach i zbiornikach wciąż jest monitorowana.


Podziękowania

Dziękujemy Kapitanom i Załogom lodołamaczy, którzy z determinacją i poświęceniem zmagali się z pokrywą lodową na Wiśle w okolicach Włocławka i Płocka oraz Szczecina i Gryfina.

Dziękujemy Pracownikom Wód Polskich za ciężką i odpowiedzialną pracę w Centrach Operacyjnych i w terenie, na wałach przeciwpowodziowych.

Kierujemy wyrazy uznania za ofiarną służbę i wsparcie w działaniach do Straży Pożarnej i Wojska Polskiego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego na Środkowej Wiśle i Dolnej Odrze, dziękujemy za wysiłek, profesjonalizm i gotowość działania.

Zarząd PGW Wody Polskie


Informacja z 01.03.2021 r. z godz. 12:00 - Akcja lodołamania zakończona

Zakończyła się akcja lodołamania na Środkowej Wiśle. Lodołamacze rozbiły pokrywę lodową na rzece, dzięki czemu w miejscach, gdzie rzeka osiągała stany alarmowe, poziom wody obniżył się, a zagrożenie powodziowe w rejonie minęło.

W związku z zakończeniem akcji lodołamania w Płocku odbył się briefing prasowy, z udziałem Ministra Marka Gróbarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Ministra Macieja Wąsika Sekretarza stanu MSWiA, Ministra Wojciecha Skurkiewicza Sekretarza Stanu MON, Ministra  Macieja Małeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Wiceprezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia oraz Generała dyw. Sławomira Owczarka Inspektora Rodzajów Wojsk.

Minister Marek Gróbarczyk podziękował za bardzo sprawnie przeprowadzoną akcję lodołamania i powiedział:

- Dzięki profesjonalnym działaniom, nie uleganiu presji, pełnej koordynacji centrów operacyjnych i precyzji w podejmowanych decyzjach, akcja lodołamania odniosła sukces, a mieszkańcy Płocka mogą czuć się bezpiecznie.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję:

- Pragnę podziękować załogom lodołamaczy i kapitanom za sprawną pracę w tak trudnych warunkach. Dziękuję również pracownikom Wód Polskich oraz służbom za zaangażowanie, poświęcenie i ogromną determinację.

Briefing prasowy Płock 1.03.21 Fot. Wody Polskie

Briefing prasowy w Płocku z udziałem przedstawicieli rządu oraz PGW Wody Polskie (fot. Wody Polskie)

Pierwsze lodołamanie na Wiśle w 2021 roku było prowadzone na zbiorniku włocławskim od 27 do 31 stycznia, wówczas pracowało 6 lodołamaczy. Kolejne rozpoczęło się 13 lutego br. Później akcja na kilka dni została przerwana z powodu mrozów, które uniemożliwiają prowadzenie akcji lodołamania. Lodołamacze powróciły do pracy 17 lutego. Tydzień później, 24 lutego br. lodołamacze dotarły do Płocka. Akcja rozbijania pokrywy lodowej, kruszenia kry oraz spławiania lodu była kontynuowana. Uczestniczyło łącznie 10 lodołamaczy – z czego 8 pochodziło z macierzystego Portu we Włocławku, zaś dwa przypłynęły z Gdańska. 27 lutego lodołamaczom Wód Polskich udało przebić się przez zator lodowy na Wiśle pomiędzy Dobrzykowem a Kępą Polską. Lodołamanie, w celu dalszego udrażniania rzeki było kontynuowane. Z końcem lutego poziom wody w Wiśle w miejscach, gdzie przekroczone były stany alarmowe zaczął opadać i sytuacja się unormowała.

W Płocku, najwyższy poziom wody zanotowano 11 lutego, kiedy na wodowskazie Brama Płock było 476 cm (obecnie, na dzień 1 marca poziom wody wynosi 190 cm). Po udrożnieniu zatoru w Wyszogrodzie poziom wody spadł z 657 cm do 463 cm, a w Kępie Polskiej z 595 cm do 426 cm.

Obecnie nie ma już stanów ostrzegawczych dla tego rejonu Wisły.

Lodołamacz na Wiśle Płock 1.03.21. Fot. Wody Polskie

Lodołamacz na Wiśle w okolicach Płocka (fot. Wody Polskie)

Akcja lodołamania w lutym bieżącego roku prowadzona była również w rejonie Dolnej Odry. Uczestniczyło w niej  łącznie 13 lodołamaczy, 7 jednostek ze szczecińskich Wód Polskich, 6 jednostek niemieckich. Polsko-niemiecka akcja lodołamania, koordynowana przez Wody Polskie, rozpoczęła się 16 lutego br., zakończyła się 22 lutego br. Na skutek działań poziom wody obniżył się a wraz z nim minęło zagrożenie powodzią zatorową w regionie.

W rejonie Ujścia Wisły w połowie lutego bieżącego roku 7 lodołamaczy gdańskich Wód Polskich przeprowadzało patrole techniczne celem monitorowania zjawisk lodowych. Ze względu na ustąpienie tych zjawisk, dwie jednostki zostały przekierowane do akcji na Środkowej Wiśle.

Pracownicy Wód Polskich wraz ze strażą pożarną cały czas monitorowali (i monitorują) stan wałów przeciwpowodziowych. Jeśli pojawiały się przesiąki, tak jak miało to miejsce na wysokości Kępy Polskiej nad Wisłą, prowadzone były i są akcje zabezpieczania wałów. W akcji w Kępie Polskiej, zakończonej 20 lutego br. uczestniczyło 100 osób. Łącznie w Polsce stan Wałów przeciwpowodziowych kontroluje 1000 osób, we wszystkich regionach.

Wody Polskie w ramach pogotowia przeciwpowodziowego współpracują z władzami samorządowymi, z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojskiem Polskim i innymi służbami. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich od 11 stycznia br. pełnią całodobowe dyżury. Łącznie dyżuruje 50 osób. Sytuacja na rzekach i zbiornikach przeciwpowodziowych w Polsce jest stale monitorowana.

Lodołamacze z akcji czynnej jednostki przechodzą obecnie w stan pogotowia. Pogotowie zimowe dla lodołamaczy trwa wg instrukcji do 15 marca, ale w przypadku występowania zjawisk lodowych, może być przedłużone.


Informacja z 01.03.2021 r. z godz. 8:30

Poziom wody w rejonie Środkowej Wisły, gdzie prowadzona była akcja lodołamania, utrzymuje się w stresie stanów wysokich, ale na wodowskazach notowane są spadki i sytuacja się normalizuje. Dziś o godzinie 7.10 rano na wodowskazie Kępa Polska odnotowano 426 cm (stan alarmowy dla tego posterunku pomiarowego wynosi 500 cm), w Wyszogrodzie poziom Wisły wynosi 426 cm (stan alarmowy dla tego posterunku pomiarowego wynosi 550 cm). Na wodowskazie Brama Płock jest obecnie 190 cm.

Przepływ na Stopniu Wodnym Włocławek dziś o 7.00 rano wynosił 1869 m3/s

Wody Polskie nadal pracują w trybie ciągłym i monitorują sytuację hydrologiczną. W dalszym ciągu kontrolowany jest stan wałów przeciwpowodziowych pod kątem przesiąków, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, obwałowania będą na bieżąco wzmacniane i zabezpieczane. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich nadal dyżurują 24h/dobę.

W dniu 1 marca 2021 (na godz. 7:00) zanotowano:

Stan alarmowy (1):

Dorzecze Odry: brak Dorzecze Wisly 1: Bug 1.

Stan ostrzegawczy (42):

Dorzecze Odry 9: Górna i Środkowa Odra 7, Warta do Wełny 2.

Dorzecze Wisły 33: Górna Wisła 2, San 9, Wisła od Sanu do Narwi 6, Narew 7, Bug 5, Wisła od Narwi do Drwęcy 3, Zalew Wiślany 1.

Stan alarmowy (1):

Dorzecze Wisły 1-Malowa Góra (zlewnia Bugu)

Stan ostrzegawczy (42):

Dorzecze Odry 9

Dorzecze Wisły 33


Informacja z 28.02.2021 r. z godz. 20:00

W dniu 28 lutego 2021 roku, o godz. 7.00 lodołamacze należące do RZGW Gdańsk wyruszyły do macierzystego portu. Z kolei na Zbiorniku Wodnym Włocławek od godz. 7.00 do 15.30 pracowało 7 lodołamaczy, które udrażniały wyłamaną uprzednio rynnę, ułatwiając spływ kry w stronę Stopnia Wodnego. Odpływ chwilowy ze SW Włocławek wyniósł 1822 m3/s.

Obecnie stan wód na wodowskazach jest następujący:

 • Kępa Polska: 428 + 3 cm/12h, wzrost – strefa stanów wysokich

 • Wyszogród: 461 cm -6 cm/12h, spadek – strefa stanów wysokich

 • Płock Brama: 226 cm -4 cm/12h, spadek - o godz. 16.00 wynosił 196 cm (jest poniżej stanu ostrzegawczego)

 • Dobrzyków: 348 cm -11 cm/ 12 spadek – przekroczony stan ostrzegawczy

Na Wiśle od Zawichostu do Wyszogrodu prognozowane są wzrosty stanu wody związane ze spływem wód roztopowych. Zjawiska lodowe (lód brzegowy, kra) występują jeszcze Wiśle (poniżej Wyszogrodu do Włocławka). Na Bugu powyżej Krzyczewa występuje lód brzegowy, a poniżej Krzyczewa głównie pokrywa lodowa. Na Narwi występuje głównie lód brzegowy, miejscami pokrywa lodowa.

W dniu 28 lutego 2021 (na godz. 18:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego (1):

 • na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Wisły, Zlewnia Narwi (rz. Sidra, Harasimowicze).

W dniu 28 lutego 2021 (na godz. 18:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (42):

 • na 33 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły,

 • na 9 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.


Informacja z 28.02.2021 r. z godz. 18:30

W dniu 28 lutego 2021 (na godz. 18:30) zanotowano:

Stan alarmowy (1):

- Dorzecze Wisły 1: zlewnia Narwi 1

Stan ostrzegawczy (42):

- Dorzecze Odry 9: Górna i Środkowa Odra 7, Warta do Wełny 2.

- Dorzecze Wisły 33: Górna Wisła 3, San 9, Wisła od Sanu do Narwi 6, Narew 5, Bug 6, Wisła od Narwi do Drwęcy 3, Zalew Wiślany 1


Informacja z 28.02.2021 r. z godz. 11:30

Lodołamacze z RZGW Gdańsk wracają do portu macierzystego w Przegalinie. Pozostałe jednostki stale operują przy stopniu Wodnym Włocławek na którym jest otwarte jest 10 jazów, dzięki czemu połamana kra swobodnie spływa w dół Wisły.
Obecnie stan wód na wodowskazach jest następujący:

 • Kępa Polska: 424 0 cm/1h, stabilizacja

 • Wyszogród: 464 -1 cm/1h, niewielki spadek

 • Płock Brama: 222 -4 cm/1h, spadek

Na Wiśle Środkowej nie ma stanów alarmowych i ostrzegawczych.

kepa polska

Wisła na wysokości Kępy Polskiej (fot. Wody Polskie)


Informacja z 28.02.2021 r. z godz. 10:30

W dniu dzisiejszym od godz. 7.00 rozpoczęło się śluzowanie dwóch lodołamaczy należących do RZGW Gdańsk i ich powrót do macierzystego portu. Natomiast pozostałych 7 lodołamaczy rozpoczęło o godzinie 7.00 pracę na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Dwie jednostki będą pracowały przy jazie, natomiast w celu udrażniania rynny 3 na odcinku Dobrzyń-Duninów, a 2 pozostałe na odcinku Duninów-Popłacin.

Odpływ chwilowy ze Stopnia Wodnego we Włocławku wynosi: 1822 m3/s.

 • Płock Brama km 633+600 – 226 – przekroczony stan ostrzegawczy

 • Kępa Polska km 606+500 – 424 – strefa stanów wysokich

 • Wyszogród km 586+900 – 465 – strefa stanów wysokich

W dniu 28 lutego 2021 (na godz. 10:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego (1):

 • Na 1  stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Wisły.

W dniu 28 lutego 2021 (na godz. 10:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (41):

 • na 32 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły,

 • na 8 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

Obecnie spodziewane są dalsze spadki stanu wody na odcinku od Włocławka do Wyszogrodu. Na Wiśle od Zawichostu do Wyszogrodu prognozowane są wzrosty stanu wody związane ze spływem wód roztopowych.

Na rzekach następuje zanik zjawisk lodowych. Zjawiska lodowe o różnym charakterze występują na Wiśle na Zbiorniku Włocławek oraz na Bugu i na Narwi.

Z uwagi na przemieszczanie się wód roztopowych w zlewniach dopływów Wisły, nastąpił wzrost stanu wody w rzekach do strefy stanu wysokiego. Występują przekroczenia stanów ostrzegawczych.


Informacja z 28.02.2021 r. z godz. 8:30

W dniu dzisiejszym lodołamacze będą kontynuować akcje na Środkowej Wiśle. 5 jednostek będzie miało za zadanie patrolowanie i udrażnianie rynny na odcinku Dobrzyń - Duninów oraz Duninów - Popłacin oraz przy jazach na Stopniu Wodnym Włocławek.

Obecnie stan wód na wodowskazach jest następujący:

 • Kępa Polska: 425 -35 cm/12h, spadek, woda wysoka

 • Wyszogród: 467 -17 cm/12h, spadek, woda wysoka

 • Płock Brama: 230 -36 cm/12h, spadek, (stan ostrzegawczy)

 • Borowiczki: 256 -40 cm/12h, spadek

 • Dobrzyków: 359 -37 cm/12h, spadek

 • Wykowo: 434 -33 cm/12h, spadek


Informacja z 27.02.2021 r. z godz. 20:00

Dzisiaj 9 lodołamaczy pracowało w godzinach 7-19. Dwa przy jazie, trzy jednostki udrażniały rynnę na odcinku Duninów – Skoki Duże – Dobrzyń nad Wisłą. Cztery czołowe lodołamacze około godz.11.00 udrożniły ostatni odcinek zabitek lodowych w rejonie Dobrzykowa. Odpływ chwilowy przez Stopień Wodny Włocławek  na godz. 19.00 wyniósł 2019 m3/s.

Stan wody na odcinku od Płocka do Dobrzykowa w ciągu dnia podlegał wahaniom o tendencji spadkowej ze względu na spływ uwolnionej wody i kry z odcinka powyżej; w Wykowie i Kępie Polskiej wyraźna tendencja spadkowa, w Kępie Polskiej spadek poniżej progu alarmowego. Powyżej: Wyszogród, Wychódźc – tendencja spadkowa, w Wyszogrodzie spadek poniżej progu ostrzegawczego.

Na rzekach następuje zanik zjawisk lodowych. Zjawiska lodowe o różnym charakterze występują na Wiśle na Zbiorniku Włocławek, na Bugu i na Narwi. Z uwagi na przemieszczanie się wód roztopowych w zlewniach dopływów Wisły nastąpił wzrost stanu wody w rzekach do strefy stanu wysokiego. Występują przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco kontrolują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i infratruktury hydrotechnicznej.


Informacja z 27.02.2021 r. z godz. 19:30

Obecnie stan wód na wodowskazach jest następujący:

 • Kępa Polska: 461 -70 cm/12h, spadek

 • Wyszogród: 484 -19cm/12h, spadek

 • Płock Brama: 268 -22cm/12h, spadek

 • Dobrzyków: 396 cm - 30cm, spadek

W ciągu dnia wahania poziomu wody w Płocku były spowodowane dopływem wody z rejonu Kępy Polskiej po udrożnieniu zatoru w Dobrzykowie. W Kępie Polskiej spadek poziomu wody nastąpił ok godz. 11:00 po udrożnieniu zatoru, ok. godz. 13:00 nastąpił spadek poniżej stanu alarmowego, aktualnie na wodowskazie utrzymuje się stan ostrzegawczy. W Wyszogrodzie ok. godz. 10:00 nastąpił spadek poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego, obecnie brak przekroczeń.

W dniu 27 lutego 2021 (na godz. 19:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego (3):

 • na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły.

 • na 1 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry

W dniu 27 lutego 2021 (na godz. 19:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (40):

 • na 33 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły,

 • na 7 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.


Informacja z 27.02.2021 r. z godz. 18:30

Po dzisiejszym rozbiciu zatoru na Wiśle kra spływa w dół rzeki. Jutro lodołamacze będą kontynuować akcję na Środkowej Wiśle: 5 jednostek będzie miało za zadanie patrolowanie i udrażnianie rynny na odcinku Dobrzyń-Duninów oraz Duninów-Popłacin, 2 będą pełnić służbę przy jazach na Stopniu Wodnym Włocławek.


Informacja z 27.02.2021 r. z godz. 12:00

Lodołamaczom Wód Polskich udało przebić się przez zator lodowy na Wiśle pomiędzy Dobrzykowem a Kępą Polską. Wielkie kawałki połamanej kry spływają w dół Wisły. Lodołamacze rozbijają je na mniejsze i udrażniają rynnę dla bezpiecznego spływu. Poziom wód zaczął opadać co zostało od razu potwierdzone i odnotowane na wodowskazie w Kępie Polskiej.

nowa wies 1 nowa wies 2

 Lodołamacze podczas pracy w okolicach Nowej Wsi (fot. Wody Polskie)


Informacja z 27.02.2021 r. z godz. 9:30

O godzinie 7.00 wypłynęło 7 lodołamaczy w celu sprawdzenia stanu rynny, udrożnienia jej oraz dalszej pracy w rejonie Kępy Ośnickiej. Przepływ chwilowy przez Stopień Wodny Włocławek na godzinę 7.00 wynosił 1876 m3/s.

W dniu 27 lutego 2021 (na godz. 08:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego (3):

 • na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły.

 • na 1 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry

W dniu 27 lutego 2021 (na godz. 08:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (40):

 • na 7 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły,

 • na 33 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.


Informacja z 27.02.2021 r. z godz. 8:30

W dniu dzisiejszym lodołamacze będą kontynuowały prace udrożnieniowe na Zbiorniku Włocławskim. Do ataku na zator powyżej Płocka wyszło dzisiaj 7 lodołamaczy w układzie 3 rynna, 4 czoło. Na czole będą pracować na szybkie zmiany po 2 małe i duże jednostki. Lodomałacze próbują przebić się powyżej Dobrzykowa w kierunku Kępy Polskiej i udrażniać spływ kry. Na pokładzie lodołamaczy idących na na czole są pracownicy PGW WP najlepiej znający rzekę, bo warunki na tym odcinku Wisły są bardzo trudne. Reszta jednostek operuje przy stopniu wodnym we Włocławku zapewniając stały przepływ kry.

Obecnie stan wód na wodowskazach jest następujący:

 • Kępa Polska: 531 -45 cm/12h, spadek

 • Wyszogród: 503 -19cm/12h, spadek

 • Płock Brama: 290 +14cm/12h, wzrost

 • Dobrzyków: 426 +2cm/12h, niewielki wzrost

 • Duninów: 145 +12cm/12h, wzrost

Wzrosty w Płocku i na Zbiorniku Włocławskim spowodowane są zwiększonym przepływem kry z Kępy Polskiej.


Informacja z 26.02.2021 r. z godz. 20:00

Jutro lodołamanie na zbiorniku włocławskim będzie kontynuowane, ze względu na konieczność dalszego udrażniania Wisły. Praca lodołamaczy będzie polegała na rozbijaniu zatorów i odprowadzaniu pokruszonego lodu. Ze względu na obecność zjawisk lodowych i roztopy, notowane są wahania poziomu wody. W Dobrzykowie o godz. 19.00 zanotowano 424 cm (w godzinach porannych pomiar wynosił 477 cm). Na wodowskazie Brama Płock o 19.00 zanotowano 276 cm i spadek o 4 cm. W rejonie Kępy Polskiej poziom Wisły wynosił 579 cm, ze spadkiem o 13 cm (w ciągu dnia pojawiały się wahania, od 17.00 notowany jest spadek w tempie 1cm/10min). Wodowskaz Wyszogród wskazywał 523 cm (spadek o 60 cm) - w tym rejonie spadki notowane są przez cały dzień.

Kępa Polska. Zator. Fot. Wody Polskie

Zator na wysokości Kępy Polskiej. Fot. Wody Polskie


Informacja z 26.02.2021 r. z godz. 18:30

Lodołamaczom udało się dzisiaj dotrzeć do zatoru powyżej Płocka, przed Dobrzykowem. Jutro akcja będzie kontynuowana. Praca lodołamaczy przyczyniła się do spadku poziomu wody w rzece w rejonie Dobrzykowa o 40 cm (od godzin południowych). O godzinie 16.00 poziom wody na wodowskazie w Dobrzykowie wynosił 428 cm (pomiar z godziny 10.00 wynosił 473 cm).

Rynna wycięta przez lodołamacze w pokrywie lodowej musi być na bieżąco udrażniana, a pokruszony lód systematycznie odprowadzany, aby gromadząc się - nie powodował powtórnego zagrożenia. Dlatego akcja udrażniania rynny i odprowadzania kry na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie nadal prowadzona przez lodołamacze. 

Na rzekach mogą występować wahania stanu wody są spowodowane zjawiskami lodowymi oraz roztopami. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco kontrolują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i infratruktury hydrotechnicznej.


Informacja z 26.02.2021 r. z godz. 12:00

Lodołamacze pracują podzielone na 3 grupy. Cztery jednostki prowadzą akcję powyżej Płocka w celu przebicia pokrywy lodowej. Lodołamacze przebijają się w górę rzeki, w stronę Dobrzykowa, gdzie w godzinach porannych poziom Wisły przekroczył stan alarmowy. W ciągu 12 godzin na wodowskazie przybyło tam 12 cm i dziś rano stan wody osiągnął 477cm. Stan alarmowy dla tego posterunku pomiarowego wynosi 350 cm. Trzy kolejne lodołamacze czyszczą utworzoną wcześniej na rzece rynnę i pracują nad odprowadzeniem kry w dół Wisły, aby mogła odpłynąć w kierunku Bałtyku.

Dwie jednostki operują dziś w okolicach Stopnia Wodnego Włocławek. Pokruszone kawałki lodu trzeba na bieżąco odprowadzać. Zapewnienie odpływu kry jest niezbędne po to, żeby nie zgromadziła się i nie stwarzała powtórnego zagrożenia dla terenów położonych poniżej zbiornika.


Informacja z 26.02.2021 r. z godz. 8:30

Lodołamacze ruszyły do akcji. Na wysokości Płocka przebijają się w górę rzeki. Trwa poszerzanie rynny dla lepszego spływu połamanej kry.
Obecnie na wodowskazie Brama-Płock jest 282 cm - przekroczony stan alarmowy (dla tego posterunku stan alarmowy wynosi 237 cm) - w ciągu 12 godzin poziom wody wzrósł o 2 cm, sytuacja jest stabilna. Na wodowskazie Kępa Polska jest przekroczony stan alarmowy, poziom wody wynosi 592 cm (w ciągu 12 godzin przybyło 10 cm). Stan alarmowy jest przekroczony w Wyszogrodzie - na wodowskazie jest 583 cm - w ciągu 12 godzin zanotowany został spadek poziomu wody od 50 cm). W Dobrzykiwie na wodowskazie jest 477 cm, przekroczony stan alarmowy, w ciągu 12 godzin poziom wody wzrósł o 10 cm).

Wahania stanu wody są spowodowane zjawiskami lodowymi oraz roztopami. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację.


Informacja z 25.02.2021 r. z godz. 18:30

Lodołamacze kontynuowały dziś  prace udrożnieniowe umożliwiające odpływanie kry na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Na Środkowej Wiśle obserwowane są wahnięcia poziomu wody. Na wodowskazie Kępa Polska o godzinie 17.10 zanotowano 582 cm (obecnie trend nie wykazuje zmian), wodowskaz Wyszogród o godz. 17.20 wskazywał 634 (trend malejący).

Na Sanie i Bugu poziom wody utrzymuje się w strefie stanów wysokich z uwagi na roztopy. Na Pilicy obserwowane są wzrosty stanów wód. Na Odrze sytuacja jest ustabilizowana. 

Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują, posiadają rezerwę, są przygotowane na przyjęcie wód roztopowych.


Informacja z 25.02.2021 r. z godz. 13:45

O godzinie 13.15 lód zalegający na Wiśle w Kępie Polskiej przemieścił się – rzeka ruszyła cała szerokością i wolno płynie. Wody Polskie monitorują sytuację. Lód może zatrzymać się w Dobrzykowie -  w ten rejon mogą dotrzeć lodołamacze. Ruszyła również pokrywa lodowa w Wyszogrodzie. Tego typu ruchy lodu mogą powodować gwałtowne wzrosty stanu wód, co ma miejsce nad Wisłą w Wyszogrodzie, gdzie zagrożone podtopieniem są trzy domy.


Informacja z 25.02.2021 r. z godz. 12:30

Nadal prowadzona jest operacja lodołamania. W rejonie Kępy Polskiej rozlokowywani są również żołnierze 2. Pułku Saperów. Zadaniem wojska może być wysadzanie zatorów lodowych pomiędzy Kępą Polską a Wyszogrodem. W przypadku gwałtownych wzrostów stanów wody oraz sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i mienia, saperzy wkroczą do akcji i będą usuwać zator lodowy. Do dyspozycji wojska pozostają dwa śmigłowce stacjonujące obecnie w Płocku. W rejonie Środkowej Wisły przebywa 40 saperów. Żołnierze wraz z pracownikami Wód Polskich monitorują sytuację, a jeżeli pojawi się taka konieczność - podejmą działania operacyjne. Sytuacja jest monitorowana 24h/dobę. 

Dziś zadaniem lodołamaczy jest usuwanie kry zalegającej na Wiśle na wysokości Płocka. 

Wisła w rejonie Płocka. Fot. Wody Polskie

Kra na Wiśle w rejonie Płocka. Fot. Wody Polskie


Informacja z 25.02.2021 r. z godz. 8:00

Dziś lodołamacze będą kontynuowały prace udrożnieniowe na Wiśle – w tym akcję na wysokości Płocka. Jednostki będą usuwały krę. Pokruszony lód może mieć tendencje do zatrzymywania się, mogą się pojawiać lokalne wahania stanu wody.  Lodołamacze będą pracowały powyżej Płocka i na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Obecnie przepływ na zbiorniku wynosi powyżej 1300 m3/s.

Na wodowskazie Płock Brama przekroczony jest stan alarmowy, notowany jest niewielki spadek poziomu wody (-10 cm w ciągu 12 godzin). Na wodowskazie Kępa Polska również jest przekroczony stan alarmowy (559 cm na godzinę 6.40, w ciągu ostatnich 12 godzin notowany był niewielki wzrost +10 cm). Stan alarmowy jest przekroczony również w Wyszogrodzie – pomiar z godz. 6.40 wskazywał 646 cm (+8 cm w ciągu 12 godzin). Na wysokości Wychódźc poziom Wisły utrzymuje się w strefie stanów wysokich 498 cm (w ciągu ostatnich 12 godzin notowany był spadek  o 46 cm).

Wody Polskie we współpracy ze strażą pożarną i wojskiem monitorują wały przeciwpowodziowe. Z uwagi na sytuację, lokalnie mogą się pojawiać wahania stanu wody.


Informacja z 24.02.2021 r. z godz.18:00

Lodołamacze dotarły dziś do Płocka. Akcja lodołamania będzie kontynuowana, także powyżej miasta. Stała pokrywa lodowa powyżej Płocka ma obecnie 40 km długości. Zgodnie z założeniami wszelkie szczegóły działań związanych z sytuacją odwilży, są ustalane na bieżąco podczas codziennych odpraw.

Akcja rozbijania i spławiania kry na Wiśle musi być kontynuowana – lodołamacze będą usuwać krę, ponieważ lód może mieć tendencje do zatrzymywania się. Konieczne jest zatem dalsze udrażnianie rzeki. Jedną z rozważanych opcji jest wkroczenie do akcji saperów.  

Pracownicy Wód Polskich we współpracy ze strażą pożarną i wojskiem cały czas oceniają sytuację. Z uwagi na obecność kry na rzece, lokalnie mogą się pojawiać wahania stanu wody. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich stale monitorują stany wód na rzekach i zbiornikach wodnych.


Informacja z 24.02.2021 r. z godz.16:30

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wraz z Maciejem Małeckim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz z samorzadowcami wizytują wały przeciwpowodziowe w gminach położonych powyżej Plocka. Znajduje się tutaj ponad 40 km pokrywa lodowa. Obwałowania przez cały czas są monitorowane przez pracowników Wód Polskich oraz straż pożarną.

Wiceminister Maciej Małecki Prezes Wód Polskich. Fot Wody polskie

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wraz z Wiceministrem Maciejem Małeckim oraz dyrektor warszawskich Wód Polskich Anną Łukaszewską-Trzeciakowską i z przedstawicielami lokalnych samorządów, podczas monitorowania nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych w gm. Iłów oraz Brochów. Fot. Wody Polskie

Wisła powyżej Płocka. Fot. Wody Polskie

Wisła powyżej Płocka. Fot. Wody Polskie


 Informacja z 24.02.2021 r. z godz. 14:00

Lodołamacze dotarły do Płocka. Akcja lodołamania będzie kontynuowana także powyżej Płocka, ze względu na zalegającą na rzece krę.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zapewnił mieszkańców Płocka i okolic, że Wody Polskie kontynuują działania i przez cały czas monitorują sutuację:

- Jak obiecaliśmy, w połowie tygodnia wpłynęliśmy lodołamaczami do Płocka. Osiągnęliśmy cel polegający na rozbiciu zatoru lodowego. Lodu jest bardzo dużo, musimy go rozdrobnić i doprowadzić do tego, żeby spłynął przez Stopień Wodny we Włocławku. Obecnie we Włocławku jest otwartych aż 9 przęseł jazów, przepływ jest dosyć duży, pokruszony lód ucieka i wszystko jest pod kontrolą. Chciałbym tutaj uspokoić mieszkańców Płocka, ponieważ na skutek, tego, że jeszcze duże kry pływają, dochodzi do takich sytuacji, że woda na wodowskazach skacze raz wyżej raz niżej. To jest normalna sytuacja, ponieważ kry czasami powodują takie właśnie skoki. W tej chwili nie widzimy dla Płocka żadnego zagrożenia. Mamy natomiast lód w stronę Wyszogrodu i powyżej. Prognozy są dobre. Nie ma fali powodziowej z Górnej Wisły. Nie ma też gwałtownego ocieplenia. Lód topnieje w sposób kontrolowany. Mamy przedwiośnie. Byliśmy tutaj z Państwem przez cały czas w sytuacjach najgorszych, kryzysowych, i w tych pozytywnych - jak dzisiaj.  Dajemy z siebie wszystko, aby pomóc mieszkańcom nad Zalewem Włocławskim, pracujemy 24 godziny  na dobę. Jak widać, z pozytywnym skutkiem - powiedział Przemysław Daca.

Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą wyjaśnił szczegóły dalszych działań, w tym akcji lodołamania:

- Jesteśmy w końcu pierwszego etapu lodołamania. Dojście lodołamaczy do Płocka było najtrudniejsze, bo mieliśmy do czynienia z dużym zatorem. Dalej idziemy w górę rzeki, gdzie przed nami jest jeszcze pokrywa na długości ok. 40 km. Jest odwilż, lód samoczynnie rozpływa się pod wpływem temperatury i  słońca. Lód może będzie jeszcze miał tendencje do zatrzymywania się, mogą się pojawiać lokalne wahania stanu wody. To jest kwestia kilku-kilkunastu dni, kiedy będziemy mogli udrożnić tę stałą pokrywę lodową, aby samoczynnie zaczęła płynąć z nurtem rzeki. Mieliśmy już doświadczenie, że przez jaz przepływało 2 tys. m3 wody na sekundę. Utrzymujemy stałe piętrzenie w zbiorniku, aby umożliwić lodołamaczom optymalne warunki do lodołamania - powiedział Krzysztof Woś.

Lodołamacze w Płocku. Wody Polskie

Lodołamacze w dn. 24.02.2021 (przed godziną 14.00) dotarły do Płocka. Fot. Wody Polskie


Informacja z 24.02.2021 r. z godz. 8:20

Jazy na Stopniu Wodnym Włocławek są otwarte, przepływ wynosi 1220 m3 /s. Dziesięć lodołamaczy  już podjęło pracę, w tym dwa w okolicy jazu, cztery  w 4 rynnie, a 4 w czole. Dzisiaj lodołamacze mają dotrzeć do Płocka. Dziś na Wiśle będą widoczne wahania stanów wody, szczególnie na odcinku Włocławek – Modlin. 

Na godz. 7:00 obowiązują stany alarmowe (3): Dorzecze Odry 1, Dorzecze Wisły 2

Stany ostrzegawcze (15): Dorzecze Odry 8, Dorzecze Wisły 7. 

Wodowskaz na Bramie Płock wskazuje 332 cm (przybyło 10 cm w ciągu 12 godzin)

Na wodowskazie Kępa Polska jest 547 cm (stan alarmowy dla tego posterunku wynosi 500 cm), poziom wody rośnie (w ciągu doby przybyło 24cm).


Informacja z 23.02.2021 r. z godz. 20:00

Lodołamacze przebiły się przez najtrudniejszy odcinek zatoru na zbiorniku włocławskim. W środę 24 lutego lodołamacze powinny dotrzeć do Płocka. Do Mostu Im. Legionów Piłsudskiego w Płocku pozostał do pokonania odcinek 3,7 km.

Samo rozbicie zatoru to połowa sukcesu, należy jeszcze odprowadzić krę, dopiero wówczas można mówić o powodzeniu akcji lodołamania – wyjaśnia Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Teraz najważniejszym zadaniem lodołamaczy jest udrożnienie rynny, która umożliwia spływanie pokruszonego lodu. Jednostki będą pracować tak, aby sukcesywnie odprowadzać krę. Akcja będzie kontynuowana ze względu na to, że pokrywa lodowa na Wiśle (powyżej Płocka) ma jeszcze kilkadziesiąt kilometrów długości. Obecnie najważniejsze jest odprowadzenie zalegającej na Wiśle pokrywy lodowej od wysokości Płocka, w kierunku Kępy Polskiej oraz Wyszogrodu i innych miejscowości w rejonie.

Lodołamanie będzie nadal prowadzone na zbiorniku włocławskim. Na Stopniu Wodnym we Włocławku jest obecnie otwartych  9 przęseł, kra spływa. Przepływ wynosi 1200 m3/s

Ze względu na spływającą krę na Wiśle lokalnie będą występować gwałtowne wahnięcia poziomu wody (spadki i wzrosty). Obecnie na wodowskazie Brama Płock poziom wody wynosi 324 cm a w ciągu ostatnich godzin ubyło 6 cm. Na wodowskazach Kępa Polska i Wyszogród utrzymują się stany alarmowe, poziom wody podniósł się o 9 cm. Na wodowskazie Wychódźc poziom wody zmniejszył się o 4 cm, a w Modlinie o 14 cm.

We wtorek 23 lutego br. na Wiśle pracowało łącznie 10 lodołamaczy Wód Polskich – osiem jednostek z Portu Włocławek, a dwie z Gdańska. Jutro akcja będzie kontynuowana.


Informacja z 23.02.2021 r. z godz. 16:00

Na Bugu pokrywa lodowa utrzymuje się na odcinku ponad 250 km. Obecnie sytuacja jest stabilna, ale zapowiadane roztopy mogą powodować gwałtowne wzrosty stanów wód. Ryzyko występuje szczególnie na odcinku mazowieckim Bugu, w rejonie Małkinii. Prezes Wód Polskich uczestniczył w odprawie z władzami samorządowymi. Poruszana była m.in. kwestia zagrożenia powodziowego oraz monitorowania wałów przeciwpowodziowych. Bożena Kordek, Wójt Gminy Małkinia podziękowała Prezesowi Przemysławowi Dacy za aktywne działania pracowników Wód Polskich w regionie. 
- Takie sytuacje jak obecna pokazują, jak ważne jest inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych - powiedziała Bożena Kordek, Wójt Gminy Małkinia.


Informacja z 23.02.2021 r. z godz. 14:45

Lodołamacze przebiły się przez najtrudniejszy odcinek zatoru na Wiśle. Akcja jest kontynuowana - przede wszystkim będzie poszerzana rynna, aby kra łatwiej spływała. Prawdopodobnie jutro jednostki dotrą do Płocka.

Lodołamacze na Wiśle. Fot. Wody Polskie

Lodołamacze w trakcie pracy w dn. 23.02.21 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 23.02.2021 r. z godz. 11:00

W związku z sytuacją hydrologiczną i zagrożeniem powodziowym, Prezes Wód Polskich wizytuje regiony, w których Wody Polskie prowadzą intensywne działania zaradcze i monitoring. W rejonie Krasnegostawu na rzece Wieprz sytuacja obecnie stabilizuje się. Pokrywa lodowa na większej długości rzeki zanika. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz posiada pełną rezerwę i  jest gotowy na przyjęcie wód roztopowych. Jednocześnie Przemysław Daca zapowiedział powstanie nowego zbiornika retencyjnego Rońsko. W tym roku zostanie opracowana koncepcja nowoczesnego zbiornika wielofunkcyjnego. Zakończenie budowy przewidywane jest w 2025 roku.

Na Bugu, na długości kilkuset kilometrów utrzymuje się pokrywa lodowa.

Przemysław Daca Krasnystaw.Fot. Wody Polskie Rzeka Wieprz. Fot. Wody Polskie

Briefing prasowy Prezesa PGW Wody Polskie - Przemysława Dacy w Krasnymstawie, nad rzeką Wieprz (fot. Wody Polskie)


Informacja z 23.02.2021 r. z godz. 8:30

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację hydrologoczną i meteorologiczną. Obecnie na Środkowej Wiśle, gdzie prowadzona jest akcja lodołamania, utrzymują się stany alarmowe w rejonie Kępy Polskiej (wodowskaz o godzinie 7.00 wskazywał 524 cm - trend bez zmian), z kolei w Wyszogrodzie wodowskaz wskazuje 614 cm, przy trendzie rosnącym. Stany wód na wodowskazach w rejonie Płocka spadają, wodowskaz Płock Brama obecnie wskazuje 328 cm (przekroczony stan alarmowy) ze spadkiem - 24 cm w ciągu 15 godzin.

Lodołamacze dziś będą kontynuuować kruszenie zatoru lodowego w gminie Nowy Duninów. Planowane jest dalsze udrażnianie rynny spływowej i w przypadku korzystnych warunków wiatrowych przepuszczanie lodu przez Stopień. Ze względu na gęstą mgłę na Zbiorniku, lodołamacze do 8.30 oczekiwały w porcie we Włocławku na poprawę warunków nawigacyjnych.

O godzinie 8.30  dziesięć lodołamaczy ruszło do akcji na Zbiorniku Wodnym Włocławek.


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 20:00

22 lutego 2021 (na godz. 19:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego (3): na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły, na 1 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry. W dniu 22 lutego 2021 (na godz. 19:00)  zanotowano przekroczenie: na 7 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły, na 16 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

Na Odrze, dniu dzisiejszym pracowało 12 lodołamaczy (6 polskich i 6 niemieckich), pierwsza grupa lodołamaczy (8) pracuje na Odrze Wschodniej i Regalicy km 709,0 (m. Marwice) do km 735,0 (Most Drogowo-Kolejowy Podjuchy). Obserwowany lód w ruchu jest od km 717 do jeziora Dąbie.

W dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2021 roku, od godz. 07.00 lodołamacze pracowały na Zbiorniku do godziny 17.00 w rejonie Woli Brwileńskiej i usprawnienia spływu kry rynną.


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 17:00

Zakończyła się polsko-niemiecka akcja lodołamania koordynowana przez Wody Polskie w Szczecinie. Przez ponad tydzień lód na Odrze kruszyło 13 jednostek pływających – 7 z Polski oraz 6 z Niemiec. Obecnie lód, który możemy zobaczyć na wodzie jest pokruszony, mokry i niezbrylający się w niebezpieczne zatory.

- Praca Wód Polskich zakończyła się sukcesem. Nie było i nie ma zagrożenia powodzią zatorową w naszym regionie. Działaliśmy bardzo dynamicznie, a sama akcja lodołamania została przyspieszona, gdy tylko okazało się, że prognozy długoterminowe pokazują temperatury dodatnie. Efekt jest taki, że w ani jednym momencie nie było realnego zagrożenia powodziowego na Pomorzu Zachodnim – powiedział dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

Przypomnijmy, że stany ostrzegawcze i alarmowe pojawiały się w takich miejscowościach jak: Gryfino, Bielinek, Gozdowice czy Widuchowa. Dynamiczne lodołamanie skutkowało jednak obniżaniem poziomu wody. Nie było więc momentów, gdy powódź zatorowa czy opadowa była realnym zagrożeniem dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jednostki z Polski i Niemiec już we wtorek zakończą pracę i zacumują przy swoich nabrzeżach.

 - Udało nam się doprowadzić do stanu, gdzie mamy średnią wysokość wody, gdy przez dłuższy czas występował stan ostrzegawczy lub alarmowy. Sytuacja jest mocno ustabilizowana, co najlepiej świadczy o skuteczności lodołamania. Mieszkańcy nie muszą czuć się zagrożeni. Wody Polskie poradziły sobie z akcją lodołamania i wszelkimi wyzwaniami z jakimi wiąże się takie działanie. Nie mieliśmy również żadnych awarii technicznych. Nasz sprzęt świetnie poradził sobie w tych dość trudnych warunkach – mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

- Lód został połamany i skierowany w stronę Węzła Widuchowskiego. Zatory lodowe zostały rozbite i odprowadzone w bezpieczne miejsce np. Jezioro Dąbie, które jest naturalnym miejscem składowym dla zjawisk lodowych. Odnotowaliśmy ponad 100 kilometrów lodu, z czego ponad 70 kilometrów lodu zatorowego, najczęściej na odcinkach granicznych – mówi Stefan Iwicki, kierownik polsko-niemieckiej akcji lodołamania.

Pogotowie interwencyjne Wód Polskich działać będzie do 15 marca. W tym czasie jesteśmy gotowi na zmiany temperatury lub inne sytuacje wymagające wypłynięcia lodołamaczy na wodę.

Koniec lodołamania 3 na Dolnej Odrze. Fot. Wody Polskie

Akcja lodołamania na Dolnej Odrze zakończyła się 22 lutego br., na dzień przed planowanym terminem. Fot. Wody Polskie


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 15:00

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą poinformował dziś o postępach akcji lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

- Udało nam się już stworzyć rynnę w pokrywie lodowej, na odcinku ponad 30 km, ma ona szerokość od 500 m do 150 – 200 m w czole. W tej chwili jesteśmy w trakcie kruszenia zatoru lodowego, który powstał wtedy, gdy nastąpiło samoczynne poruszanie się stałej pokrywy lodowej. Lodołamacze mają już połowę tego zatoru za sobą. Przed nimi jeszcze około 3 km trudnego odcinka. Liczymy, że w ciągu 2-3 dni uda nam się dotrzeć do Płocka - powiedział Krzysztof Woś.


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 14:00

Dziś na Zbiorniku Wodnym Włocławek w akcji kruszenia lodu uczestniczy 9 lodołamaczy. Dwie jednostki dopłynęły z Gdańska i rozpoczęły pracę. Jeden z lodołamaczy jest obecnie serwisowany.

Lodołamacze z Gdńska na zbiorniku włocławskim. Fot. Wody Polskie

Dwa lodołamacze przypłynęły z obszaru administrowanego przez gdańskie Wody Polskie i podjęły pracę na Zbiorniku Wodnym Włocławek. (Fot. Wody Polskie)


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 13:00

Wody Polskie, w związku z odwilżą i roztopami są przygotowane do działań, których celem jest minimalizacja ryzyka powodziowego w regionach szczególnie zagrożonych ich występowaniem. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca dziś w południe wizytował Zbiornik Nyski – to eden z wielu obiektów, które redukują falę wezbraniową w momencie jej pojawienia się.

- Zbiornik Nyski, podobnie jak pozostałe zbiorniki na Dolnym Śląsku, mają 100-proc. rezerwę powodziową i są przygotowane na przyjęcie wód roztopowych – powiedział Prezes Wód Polskich. Starosta Powiatu Nyskiego Andrzej Kruczkiewicz oraz Wiceburmistrz Nysy Marek Rymarz zapewnili o ścisłej współpracy władz miasta z Wodami Polskimi oraz o pełnej gotowości Państwowej Straży Pożarnej, na wypadek podjęcia niezbędnych działań.

Zbiornik Nyski. Fot. Wody Polskie Przemysław Daca Briefing Nysa. Fot. Wody Polskie

 Briefing prasowy Prezesa PGW Wody Polskie - Przemysława Dacy na Zbiorniku Nyskim (fot. Wody Polskie)


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 11:00

Sukcesem zakończyła się akcja lodołamania na Odrze. W ramach polsko-niemieckiej akcji lodołamania kierowanej przez Wody Polskie, pracowało łącznie 13 lodołamaczy. Obecnie najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie połamanej zalegającej kry z rzeki Odry i Regalicy do rynny wykutej w Jeziorze Dąbie. 

Akcja lodołamania na Szczecińskim Węźle Wodnym rozpoczęła się w miniony wtorek. Do akcji ruszyło siedem polskich lodołamaczy stacjonujących w Gryfinie, Widuchowej oraz w Szczecinie-Podjuchach. W środę do akcji dołączyło sześć jednostek z Niemiec. Zwykle na Odrze pracowało więc trzynaście jednostek. Akcja przebiegała bardzo sprawnie. Lód rozbijany był etapowo, głównie na takich akwenach jak: Odra Zachodnia, Odra Graniczna, Regalica oraz Jezioro Dąbie. Zatory lodowe usuwane były na bieżąco, nie mierzyliśmy się z żadnymi komplikacjami, które zwiastowałyby np. zagrożenie powodziowe. 22 lutego jest ostatnim dniem prowadzenia działań. Lód zostanie odprowadzony w bezpieczne miejsce, gdzie będzie mógł  stopnieć nie stwarzając zagrożenia. 

Trwa akcja lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Na wysokości Woli Brwileńskiej lodołamacze kruszą zator lodowy o długości około 7 km. Połamana kra jest spławiana ze Stopnia Wodnego we Włocławku. Dzisiaj do akcji lodołamania na zbiorniku włączone zostaną dwie jednostki, które dotrą z Gdańska.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca uczestniczył dziś w odprawie terenowej w Opolu, z udziałem Wojewody Opolskiego oraz przedstawicieli Wód Polskich RZGW Gliwice. Celem było omówienie sytuacji hydrologicznej w regionie oraz dalszych działań związanych z minimalizacją ryzyka powodziowego. O 12.00 Przemysław Daca będzie uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Wód Polskich RZGW we Wrocławiu, gdzie omawiana będzie sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku. W regionie zbiorniki retencyjne są uruchomione, posiadają rezerwę powodziową. Pracownicy Wód Polskich stale monitorują sytuację oraz nadzorują pracę obiektów i urządzeń hydrologicznych. 

Obecnie stany wód na wodowskazach Środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów wysokich lokalnie średnich oraz ostrzegawczych. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich. Stan alarmowy został nieznacznie przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Baryczy na rzece Orla (Korzeńsko). W rejonie wodnym środkowej Odry w rejonach góskich i podgórskich występuje zanikająca pokrywa śnieżna. Kolejny dzień obserwujemy spadki lub stabilizację stanów wód w górnych odcinkach rzek. Spływ wód roztopowych przemieszcza się w dolne odcinki rzek, co powoduje wzrosty stanów wód do stanów wysokich ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Nysa, Mietków, Bukówka oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody roztopowej. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Wszystkie zbiorniki pracują zgdnie z instrukcjami gospodarowania wodą.


Informacja z 22.02.2021 r. z godz. 7:00

W ciągu ostatnich dni różnica temperatur może sięgnąć nawet 30 st. C, od kilkunastu stopni mrozu do dwucyfrowych temperatur dodatnich. Od zachodu postępuje gwałtowne ocieplenie i tam też obserwuje się wzrosty poziomu wody w rzekach. Obecnie notujemy przekroczenia 3 stanów alarmowych, w tym 1 w Dorzeczu Odry i 2 w Dorzeczu Wisły oraz 26 stanów ostrzegawczych, większość w Dorzeczu Odry.

Cały czas prowadzona jest akcja lodołamania.  W sobotę połamano ostatni zalegający lód zatorowy na Odrze. Lodołamacze dotarły do czoła pokrywy lodowej. Na Odrze pracowało 13 lodołamaczy. Obecnie najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie połamanej zalegającej kry z rzeki Odry i Regalicy do rynny wykutej w Jeziorze Dąbie. 

Trwa także akcja na zbiorniku włocławskim. Na wysokości Woli Brwileńskiej lodołamacze kruszą zator lodowy o długości około 7 km. Spławiana jest także połamana kra ze stopnia we Włocławku. Dzisiaj do akcji lodołamania na zbiorniku włączone zostaną dwie jednostki, które dotrą z Gdańska.


Informacja z 21.02.2021 r. z godz. 18:30

Dziś od godziny 7:00 kontynuowana była akcja lodołamania na Dolnej Odrze i Środkowej Wiśle. Jutro lodołamacze w godzinach porannych ponownie wyruszą do pracy.

W kolejnych dniach prognozowane są duże wzrosty temperatury. Z tego powodu możliwe będą wzrosty stanów wody na rzekach w Polsce zachodniej. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację, natomiast Centra Operacyjne Wód Polskich w rejonach, gdzie występuje zagrożenie pełnią całodobowe dyżury.

W dniu 21 lutego 2021 zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły: Wyszogród i Kępa Polska oraz na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry: Widuchowa i Korzeńsko.

Przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano na 6 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 20 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

Aktualnie alarmy przeciwpowodziowe są ogłoszone dla: Miasta Płock, Gminy Bodzanów, Miasta i Gminy Wyszogród oraz Gąbin, Gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice, Nowy Duninów oraz na terenie miasta Wykowo i Rydzyno, a także w mieście Słupno dla ulic Bocianiej, Gołębiej, Sokolej, Wroniej, Żurawiej, Nad Słupianką, Zielonej i Pocztowej.


Informacja z 21.02.2021 r. z godz. 10:30

Połamano ostatni zalegający lód zatorowy na Odrze! Lodołamacze dotarły do czoła pokrywy lodowej.

Akcja lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry koncentrowała się w trzech rejonach operacyjnych tj. w czołówce, gdzie lodołamacze pracowały od km 656,0 (m. Stara Rudnica) do km 652 (m. Siekierki). Około godziny 16:30 nastąpiło samoczynne oberwanie się lodu od km 648,9 w dół rzeki. Czołówka lodołamaczy połamała oberwany lód i w postaci kry, lód odpłynął w dół rzeki w kierunku Widuchowej. Drugim rejonem prac była Odra Wschodnia od km 702 (m. Widuchowa) do km 733,7 (most klapowy). Ostatnim rejonem prac była Regalica w km 733,7 - 741,6 i jezioro Dąbie. W tym rejonie lodołamacze starały się odprowadzić połamaną krę do wyłamanej rynny na jeziorze.

Na Odrze pracuje 13 lodołamaczy (7 polskich i 6 niemieckich): czołówka - 3 lodołamacze; Odra Wschodnia, Regalica i j. Dąbie - 10. Obecnie najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie połamanej zalegającej kry z rzeki Odry, Odry Wschodniej i Regalicy na J. Dąbie. W tym rejonie ostatnim lodołamacze odprowadzają połamaną krę do wyłamanej rynny na jeziorze.

Obecnie (21.02.) najważniejszym zadaniem jest odprowadzenie połamanej zalegającej kry z rzeki Odry, Odry Wschodniej i Regalicy na j. Dąbie. Spływająca kra będzie powodować wahania stanów wody na wodowskazach. 

Odra lodolamanie

Kra na Odrze, fot. Wody Polskie


Informacja z 21.02.2021 r. z godz. 8:00

13 lodołamaczy kontynuuje operację kruszenia pokrywy lodowej na Dolnej Odrze.

Również na Wiśle, na zbiorniku włocławskim rozbijany jest zator lodowy o długości około 7 km. Na tym odcinku pracuje 8 lodołamaczy. Dzisiaj rano dzięki dobrym warunkom hydrologicznym rozpoczęto zrzut kry ze Stopnia Wodnego Włocławek. 

Kra SW Włocławek

Zrzut kry, SW Włocławek, 21.02.2021, fot. Wody Polskie


Informacja z 20.02.2021 r. z godz. 20:00

20 lutego 2021 roku w akcji lodołamania na Odrze brało udział 13 lodołamaczy. Jednostki pracowały w rejonach miast Piaski, Bielinek i Gryfino.
Przekroczenie stanu alarmowego zanotowano dziś na 3 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Odry. Natomiast przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano na 6 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 22 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.
 
Aktualnie alarmy przeciwpowodziowe są ogłoszone dla: Miasta Płock, Gminy Bodzanów, Miasta i Gminy Wyszogród oraz Gąbin, Gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice, Nowy Duninów oraz na terenie miasta Wykowo i Rydzyno, a także w mieście Słupno dla ulic Bocianiej, Gołębiej, Sokolej, Wroniej, Żurawiej, Nad Słupianką, Zielonej i Pocztowej.

Informacja z 20.02.2021 r. z godz. 18:30

20 lutego 2021 roku, 8 lodołamaczy pracowało na Zbiorniku Wodnym Włocławek od godz. 07.00. Na wysokości Woli Brwileńskiej trwa rozbijanie zatoru lodowego, którzy utworzył się na długości prawie 7 kilometrów.
 
Dzisiaj jazy na stopniu Wodnym Włocławek były zamknięte. Musi dopłynąć w pobliże stopnia duża ilość kry, a wtedy będzie można otworzyć jazy, by spławiać lód. Woda jest potrzebna do zrzutu lodu z obecnie łamanego zatoru i dlatego sama woda nie jest przepuszczana przez jazy. Otwarcie jazów planowane jest na jutro, gdy pojawią się ku temu warunki.
 
Aktualnie przepływy przez Stopień Wodny Włocławek zostały ustabilizowane. W ciągu dnia wahały się na poziomie od 930 do 970 m3/s
Jutro prace będą kontynuowane od godziny 7:00.
Lodołamacz na Zbiorniku Włocławek 20.02.2021 Fot. Wody Polskie min Lodołamacze na zbiorniku Włocławek 20.02.2021 Fot. Wody Polskie min
 Lodołamanie na Zbiorniku Włocławskim. Fot. Wody Polskie

Informacja z 20.02.2021 r. z godz. 14:30

W dniu 20 lutego zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły: Wyszogród i Kępa Polska oraz na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Odry - Widuchowa. Zanotowano także przekroczenie stanu ostrzegawczego na 6 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 22 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.


Informacja z 20.02.2021 r. z godz. 12:30

Kontynuowane są prace lodołamania w miejscu największego zatoru lodowego na Wiśle (645 km, Wola Brwileńska). Do akcji skierowana jest optymalna liczba jednostek (8 lodołamaczy), które w sposób bezpieczny i efektywny kruszą lód, a skruszoną krę odprowadzają wykutą wcześniej rynną spływową.

Ze względu na stabilną sytuację w Gdańsku na Wiśle, podjąłem decyzję o sprowadzeniu do Włocławka dodatkowych dwóch lodołamaczy. Ich zadaniem będzie patrolowanie Wisły i spływu kry poniżej stopnia Wodnego we Włocławku.  Dodatkowo będą one pełniły funkcję zastępczą w przypadku ewentualnej awarii obecnie pracujących lodołamaczy – powiedział Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca podczas konferencji prasowej w Woli Brwileńskiej.

Lodołamacze ze względu na swoją funkcję poddawane są tysiącom ton nacisku. Każda z jednostek jest serwisowana kilka razy dziennie, co w żaden sposób nie wpływa na przeprowadzaną akcję lodołamania. Obecnie pracuje 8 dedykowanych tej akcji jednostek.  

Prezes Przemysław Daca zaapelował podczas konferencji do mediów o przedstawianie rzetelnych informacji – Dajemy z siebie wszystko, pracujemy na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, a wprowadzanie nastroju grozy, sianie paniki poprzez podawanie nierzetelnych informacji, nie pomaga sytuacji. Trzeba skupić się na pracy. Zawsze po takich akcjach przeprowadzamy podsumowanie i wówczas będziemy Państwa informować o wynikach naszej pracy. Ci którzy nam nie chcą pomagać, prosimy aby nam nie przeszkadzali.

Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację, natomiast Centra Operacyjne Wód Polskich w rejonach, gdzie występuje zagrożenie pełnią całodobowe dyżury. 


Informacja z 20.02.2021 r. z godz. 8:15

Od godziny 7:00 kontynuowane są prace lodołamania na zbiorniku we Włocławku. 8 lodołamaczy wypłynęło z portu na akcję, w tym 4 jednostki w czole płyną do zatoru w Woli Brwileńskiej, a kolejne 4 w rynnie. W przypadku pojawienia się przy stopniu wodnym we Włocławku pokruszonej kry, 2 lodołamacze wrócą do jej spławiania przez stopień. Zator lodowy jest bardzo zbity i wypiętrzony. Będzie to ciężka i wymagająca praca.

Prace kontynuuje także 13 lodołamaczy na Odrze w rejonach miast: Piaski, Bielinek, Gryfino.


Informacja z 19.02.2021 r. z godz. 20.00

W dniu dzisiejszym akcja lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry koncentrowała się w trzech rejonach operacyjnych tj. w czołówce gdzie lodołamacze pracowały od km 681,0 (powyżej m. Piaski) do km 670 (m. Bielinek). W dniu dzisiejszym pracowało 12 lodołamaczy (6 polskich i 6 niemieckich): czołówka - 5 lodołamaczy; Odra Wschodnia, Regalica i j. Dąbie – 7.

Drugim rejonem prac była Odra Wschodnia od km 720 (poniżej m. Gryfino) do km 733,7 (most klapowy). Ostatnim rejonem prac była Regalica w km 733,7 – 741,6 i jezioro Dąbie. 

W dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego 2021 roku, lodołamacze w liczbie 8 szt. pracowały na Zbiorniku Wodnym Włocławek od godz. 07.00  Około godziny 11.00 CET lodołamacze czołowe doszły do km 645, m. Wola Brwileńska. Później praca koncentrowała się na udrożnieniu i poszerzenia rynny na odcinku Dobrzyń – Wola Brwileńska i zapewnienia sprawnego odprowadzenia kry. Udało się wydłużyć rynnę o 6 km, czyli aż do rejonu zabitek. O 18.00 CET lodołamacze wróciły do portu przy SW Włocławek.

Przepływ chwilowy przez Stopień Wodny Włocławek na godzinę 19.00 wynosi 868 m3/s

Płock Brama km 633+600 – 352 – przekroczony stan alarmowy – stabilizacja (+/- 0 cm w ciągu 6 godzin).


Informacja z 19.02.2021 r. z godz. 15.00

Lodołamacze operujące na Zbiorniku Włocławskim dotarły do zatoru w 645 km rzeki Wisły w rejonie Woli Brwileńskiej ok. godz. 11.00, gdzie rozpoczęły akcję rozbijania i spławiania lodu. Aktualnie jednostki będą poszerzać rynnę by spławić wielkie ilości lodu i śryżu na odcinku od Dobrzynia (km 660) do Woli Brwileńskiej (km 645).

Praca lodołamaczy przy przebijaniu się przez zator będzie możliwa po oczyszczeniu i udrożnieniu  odpływu wody z wykonanej dzisiaj rynny. W tym rejonie operuje 6 lodołamaczy, zaś 2 jednostki pełnią służbę przy Stopniu Wodnym Włocławek.


Informacja z 19.02.2021 r. z godz. 13.00

IMGW-PIB wydało ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, dotyczące wezbrania w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na obszarze zlewni dopływów Górnej i Środkowej Odry w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim.

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów Górnej i Środkowej Odry prognozowany jest wzrost stanów wody, przeważnie w strefie wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Niewykluczone wystąpienie wzrostów powyżej stanów alarmowych, szczególnie w zlewniach: Ślęzy, Kaczawy i Baryczy.

Obowiązuje do godz. 13.00 dnia 21.02.2021.


Informacja z 19.02.2021 r. z godz. 11.00

Lodołamacze operujące na Zbiorniku Włocławskim dotarły do pierwszego dużego zatoru na wysokości Woli Brwileńskiej, rozpoczynając akcję rozbijania i spławiania lodu. W zeszłym tygodniu na tym odcinku doszło do wyjścia kry lodowej na pobocze drogi, stąd głównym celem lodołamania jest udrożnienie przepływu dla zapewnienia bezpiecznego spływu skruszonego lodu.

IMG 1135 Resized IMG 7555
Lodołamanie na Zbiorniku Włocławskim. Fot. Wody Polskie

Informacja z 19.02.2021 r. z godz. 10.00

Na Odrze czołówka lodołamaczy będzie pracować na granicznym odcinku Odry powyżej m. Piasek (km 681,0). Lodołamacze będą pracowały również na Odrze Wschodniej, Regalicy oraz na j. Dąbie – poszerzając wyłamaną rynnę.

-  Rozpoczęliśmy dzisiaj pracę na trzech rejonach operacyjnych: Jezioro Dąbie (4 lodołamacze), Gryfino-Szczecin Regalica (2 lodołamacze) i czołówka lodołamaczy pracująca w rejonie Krajnika Dolnego. Lód, który zalegał w Ognicy przemieszczał się, mogły się tworzyć spiętrzenia, które były natychmiast łamane. Stopniowo posuwamy się w górę rzeki w rejony Odry Granicznej, spodziewamy się opadnięcia poziomu wody w Bielinku i Gozdowicach w miarę postępowania akcji lodołamania. Możliwe są wahania stanu wody, wynika to z przemieszczania się pokrywy lodowej oraz roztopów. Nie będzie to wpływało na bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Stefan Iwicki, kierownik i koordynator polsko-niemieckiej akcji lodołamania.

Na Wiśle na Włocławku od 7.00 rano rozpoczęto kruszenie lodu przez 8 lodołamaczy. Początkowo planowane jest poszerzenie wczoraj wykonanej rynny na odcinku Dobrzyń – Nowa Wieś, następnie, przy sprzyjających warunkach, planowane jej wydłużenie. W czole będą pracować 4 lodołamacze.

Stany alarmowe (godz. 7.00) występują na wodowskazach: Wyszogród (590 cm), Kępa Polska (503 cm) i Płock Brama (350 cm), gdzie na płockim wodowskazie poziom wody wzrósł o 8 cm w ciągu ostatnich 12 godzin. Przepływ chwilowy przez Stopień Wodny Włocławek (godz. 07.00) wynosi 868 m3/s i od wczoraj (godz. 19.00) wzrósł o ok. 100 m3/s


Informacja z 19.02.2021 r. z godz. 9.00

O godzinie 7.00 lodołamacze wypłynęły z portu na akcję lodołamania na Zbiorniku Włocławskim. Obecne działania udrożnienia Środkowej Wisły trwają od 13 lutego. Do dyspozycji Wód Polskich pozostaje 8 jednostek. Jeśli warunki na to pozwolą, lodołamacze w ciągu tygodnia dotrą do Płocka. Lodołamanie będzie kontynuowane w kolejnych tygodniach.


Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 20.00

Na Odrze w dniu dzisiejszym lodołamacze pracowały od km 697,0 rz. Odry (Ognica) do km 681,0 (powyżej m. Piaski). Podczas akcji usunięto 3 spiętrzenia lodowe. W innym rejonie - z Gryfina (km 718 rz. Odry) do Szczecina (km 741,6 – Regalica) oraz na Jeziorze Dąbie odprowadzana była połamana kra. Łącznie w akcji uczestniczy 13 lodołamaczy - 7 polskich, 6 niemieckich. W następnych dniach planowana jest kontynuacja polsko-niemieckiej akcji lodołamania.

Wzrosty stanu wody obserwowane są w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry oraz miejscami zlewni Warty, dopływów górnej Wisły, od ostatnich 12 godzinach zaznaczyły się wzrosty stanów wody wynoszące od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Związane jest to ze spływem wód roztopowych w zlewniach.

Na Wiśle na Zbiorniku Wodnym Włocławek od godz 7.00 pracowało dziś 6 lodołamaczy. Jednostki poszerzyły i przedłużyły rynnę na odcinku Dobrzyń - Nowa Wieś. Aktualna długość rynny służącej do odprowadzania połamanej kry, wynosi 24 km (licząc od SW Włocławek). Szerokość rynny wynosi obecnie 300-400 m. W następnych dniach planowana jest kontynuacja akcji lodołamania na Wiśle.

Przepływ przez Stopień Wodny Włocławek na godzinę 19.00 wynosił 772 m3/s. Wodowskaz Płock Brama wskazywał 342 cm (przekroczony stan alarmowy) z niewielkim wzrostem (+2 cm w ciągu 6 godzin).

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.


Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 18.30

- Akcja kruszenia lodu na Środkowej Wiśle i przepuszczania kry przez Stopień Wodny Włocławek jest realizowana zgodnie z planem. Dziś lodołamacze przebiły się na wysokość Nowej Wsi. Przewidujmy, że jeśli warunki na to pozwolą, lodołamacze w ciągu tygodnia dotrą do Płocka. Lodołamanie będzie kontynuowane w najbliższych tygodniach - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor Wód Polskich RZGW Warszawa. - Akcja lodołamania jest pod pełną kontrolą i realizowana jest zgodnie z planem - dodała Dyrektor Wód Polskich RZGW Warszawa.

Orkan ZW 18 02 21 Orkan 18 02 21

Lodołamacz "Orkan" podczas akcji na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Fot. Wody Polskie


Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 15.00

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował o podpisaniu umów na cztery inwestycje, ważne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej województwa pomorskiego: budowę stacji pomp w Rekowie, Marzęcinie, Koszwałach oraz na Kanale Wysokim. W zwołanej z tej okazji konferencji prasowej, uczestniczyła również Aleksandra Bodnar, Dyrektor RZGW w Gdańsku i przedstawiciele wykonawcy jednej z inwestycji. Bezpośrednio przez konferencją została podpisana umowa z przedsiębiorstwem Melbud S.A., wykonawcy przebudów przepompowni w Rekowie i Mrzezinie.

- W obecnej sytuacji, inwestycje takie jak te mają szczególne znaczenie. Wszyscy słyszymy o zagrożeniu powodziowym i widzimy, że jest to realne zagrożenie, na które musimy się przygotowywać m.in. unowocześniając infrastrukturę. – powiedział Prezes Przemysław Daca po podpisaniu umowy.

- Inwestycje, na które podpisaliśmy umowy chronią dwa newralgiczne, z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej tereny nadmorskie. W przypadku przepompowni w Rekowie i Mrzezinie to zurbanizowane tereny na północ od Trójmiasta, a przepompownia w Koszałach i budowla odcinająca na Kanale Wysokim zwiększają zabezpieczenia Żuław Gdańskich. – dodała Dyrektor Aleksandra Bodnar.

Sumaryczna wartość podpisanych umów, które zostały podpisane w ostatnich dniach, to 23 mln. zł. Dotyczą one następujących inwestycji:

 • odbudowa stacji pomp w Rekowie i Mrzezinie, powiat pucki – wykonawca Melbud SA (dwie umowy), sumaryczna wartość 16,8 mln zł;
 • odbudowa stacji pomp w Koszwałach, powiat gdański – wykonawca B&W Usługi Ogólnobudowlane, wartość 5,3 mln zł;
 • budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, powiat gdański – wykonawca J&J Budownictwo sp. z o.o., wartość 920 tys. zł.

Inwestycje te łącznie chronią przed wielką woda teren o powierzchni ponad 1 900 ha. Prace mają być zakończone do października 2021 r.

Briefing 18.02 DSC02698 Briefing 18.02 DSC02700
Fot.1 Po podpisaniu umowy. Od lewej: Marek Murawski i Andrzej Czapliński z firmy Melbud S.A., Aleksandra Bodnar dyrektor RZGW w Gdańsku, Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie. Fot. 2 Podczas konferencji prasowej. Fot. Wody Polskie

Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 14.00

IMGW-PIB wydało ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, dotyczące wezbrania w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

Województwo mazowieckie: Na Wiśle poniżej ujścia Narwi oraz lokalnie na Pilicy i Bugu przewiduje się nieznaczne wzrosty stanu wody, związane z piętrzeniem lodowym:

- na Pilicy w Białobrzegach przy przekroczonym stanie ostrzegawczym;

- na Bugu w Małkini z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego;

- na Wiśle w Wyszogrodzie przy przekroczonym stanie alarmowym, a w Kępie Polskiej z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Obowiązuje do godz. 15.00 dnia 19.02.2021.

Województwo dolnośląskie: W związku z trwającym spływem wód roztopowych, na Ślęzie prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej wraz z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Obowiązuje do godz. 09.00 dnia 19.02.2021.


Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 13.00

Ocieplenie, które w dwóch ostatnich dniach występuje w zachodniej Polsce, powoduje powolny zanik zjawisk lodowych na rzekach oraz topnienie zalegającej na tym obszarze pokryw śnieżnej. W niektórych miejscach Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej śnieg znikł już prawie całkowicie. Na rzekach w zlewniach dopływów Górnej i Środkowej Odry oraz miejscami zlewni Warty od ostatniej doby zaznaczyły się wzrosty stanów wody wynoszące od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. W dorzeczu Odry stany wody układają się w strefie stanów średnich i wysokich, a punktowo są przekroczone stany ostrzegawcze. Wskutek utrzymującej się jeszcze częściowo na Dolnej Odrze pokrywy lodowej, w Bielinku i Gozdowicach utrzymują się przekroczenia stanów alarmowych.

W dorzeczu Wisły sytuacja jest mniej dynamiczna niż w Dorzeczu Odry. Wzrosty stanów wody jak dotąd dały się zauważyć jedynie miejscami w zlewniach niektórych rzek karpackich. Wysoki stan wody utrzymuje się w dalszym ciągu na Wiśle powyżej Zbiornika Włocławek. W Kępie Polskiej jest przekroczony stan ostrzegawczy, a w Wyszogrodzie stan alarmowy. Na Wiśle w Modlinie następuje stopniowy wzrost stanu wody – obecnie  w strefie stanów wysokich.

Na Bugu i Narwi nie ma znaczących zmian w stosunku do sytuacji w poprzednich dni. Na Bugu w dalszym ciągu poziom wody układa się w strefie stanów wysokich, a miejscami powyżej stanów ostrzegawczych z uwagi na utrzymujące się zjawiska lodowe.

O godzinie 12.00 obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia dotyczące Dolnej Odry (województwo zachodniopomorskie). W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i łódzkim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1 stopnia dotyczące roztopów.

Pracownicy PGW Wody Polskie dokonują przeglądów w terenie i monitorują sytuację lodową na rzekach.

Kra na Wile luty 2021 Fot Wody Polskie

Kra na Wiśle. Fot. Wody Polskie

Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 10.30

Trwają prace zabezpieczające na wałach przeciwpowodziowych na Wiśle w Kępie Polskiej. Aktualny stan wody na wodowskazie utrzymuje się na poziomie 496 cm.

IMGW-PIB wydało ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Dolnej Odrze od Gryfina do ujścia. Na skutek rozwoju zjawisk lodowych, nastąpi wzrost stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do 20 lutego, do godz. 8.00.

Pracownicy Wód Polskich całodobowo monitorują sytuację.

zabezpieczenia kępa1

Zabezpieczenia wałów w rejonie Kępy Polskiej. Fot. Wody Polskie

Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 9.00

Na Odrze od godziny 7.00 rano pracuje 13 lodołamaczy. Z bazy w Gryfinie wypłynęło 9 lodołamaczy – 7 w górę rzeki w kierunku Ognicy (gm. Widuchowa), 2 w kierunku Szczecina do ujścia Regalicy do jez. Dąbie. Na samej Regalicy i jez. Dąbie będą pracować 4 lodołamacze. 

Czwartek jest trzecim dniem polsko-niemieckiej akcji lodołamania. - Dzisiaj pływamy w dwóch rejonach. Widuchowa-Ognica i Szczecin Regalica - Jezioro Dąbie. Stany wody stabilizuje się, choć przekroczone są wskaźniki alarmowe w dwóch miejscach Odry Granicznej: Bielinku i Gozdowicach – powiedział Stefan Iwicki, koordynator polsko-niemieckiej akcji lodołamania.  

Na Środkowej Wiśle, na Zbiorniku Włocławskim, od godziny 7.00 pracuje 6 lodołamaczy. Akcja lodołamania odbywa się na odcinku Dobrzyń-Nowa Wieś i jest połączona z przepuszczaniem pokruszonej kry przez Stopień we Włocławku. Lodołamacze będą pracować tak długo, jak pozwolą na to warunki, podobnie jak wczoraj, planowana jest akcja do godz. 19.00. Lodołamacze poszerzają rynnę spływową i kruszą lód,  przygotowujac miejsce na krę płynącą od strony Płocka. Na Wiśle, wodowskaz w Bramie Płockiej wskazuje 340 cm, zaś w Wyszogrodzie 587 cm, utrzymują się stany alarmowe, sytuacja jest ustabilizowana. Stan ostrzegawczy występuje na wodowskazie w Kępie Polskiej, poziom wody wynosi 496 cm i wzrasta.

Na Pilicy sytuacja jest stabilna, obecnie obserwujemy niewielkie spadki poziomu wód, zwłaszcza w miejscowościach Sulejów i Białobrzegi. Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, sytuacja jest stabilna. Na Narwi i Bugu strefa stanów wysokich – brak zagrożenia.

Na Dolnej Wiśle są obserwowane stany wody średnie. Nie zaobserwowano żadnych zjawisk hydrologicznych budzących niepokój. W związku z zapowiadanym gwałtownym ociepleniem, służby Wód Polskich, pracownicy Nadzorów Wodnych i Zarządów Zlewni, obserwują na bieżąco stan rzeki, szczególnie miejsca gdzie w przeszłości występowały problemy wynikające z wezbrania wód. Miejsca te zostały skatalogowane i są objęte szczegółowym monitoringiem.

Pokrywa lodowa na Wiśle waha się obecnie w okolicach 10 proc. Lód, który spływa ze zbiornika Włocławskiego nie stanowi dodatkowego zagrożenia. Obecna sytuacja hydrologiczna na Dolnej Wiśle nie stwarza podstaw do pogotowia lodowego ani akcji lodołamania. Lodołamacze pozostają w stanie gotowości w swojej bazie w Przegalinie.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią całodobowe dyżury, a sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna jest na bieżąco monitorowana.

Lodoamacze na Wile Zbiornik Wocawek luty 2021 Fot Wody Polskie

Lodołamacze na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Fot. Wody Polskie

Informacja z 18.02.2021 r. z godz. 7.00

Z uwagi na wysokie stany wód w rejonie Odry Zachodniej oraz Środkowej Wisły, Wody Polskie kontynuują akcję lodołamania.

Na Środkowej Wiśle do pracy rusza 6 jednostek, będą kontynuować kruszenie pokrywy lodowej oraz spławianie kry przez Stopień Wodny Włocławek.

Na Odrze Zachodniej, Regalicy i Jeziorze Dąbie pracować będzie 7 polskich oraz 6 niemieckich lodołamaczy. Polsko-niemiecką akcja lodołamania kierują Wody Polskie.


Informacja z 17.02.2021 r. z godz. 20.00

Z uwagi z uwagi na występujące w rejonie Odry granicznej wysokie stany wód spowodowane przez zjawiska lodowe, została przeprowadzona akcja lodołamania, w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Obecnie sytuacja jest opanowana. Lodołamanie w rejonie Odry granicznej, Odry Zachodniej, Regalicy oraz Jeziora Dąbie, będzie kontynuowane.

Lodołamacze na Środkowej Wiśle dotarły do wysokości Dobrzynia nad Wisłą. Skruszony lód spływał bez przeszkód i był przepuszczany przez Stopień Wodny Włocławek. Z uwagi na to, że warunki sprzyjały prowadzeniu akcji lodołamania, jednostki pracowały dziś do godziny 19.00.

Obecnie na Wiśle na wodowskazach Brama-Płock oraz Wyszogród utrzymują się stany alarmowe, sytuacja jest ustabilizowana. Wodowskaz Kępa Polska wskazuje stan ostrzegawczy na poziomie 491 cm.

W związku z prognozowanym przez IMGW-PIB ociepleniem i odwilżą, wszystkie jednostki Wód Polskich są gotowe do podjęcia działań przeciwpowodziowych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią całodobowe dyżury.


Informacja z 17.02.2021 r. z godz. 16.30

Prezes Wód Polskich zwołał kolejną naradę z dyrektorami wszystkich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz pionu Ochrony przez Powodzią i Suszą w Wodach Polskich. Tematem odprawy była aktualna sytuacja powodziowa na rzekach w kraju w związku niesprzyjającymi prognozami IMGW-PIB zapowiadającymi odwilż. Omawiana była sytuacja w poszczególnych regionach, współpracę z wojewodami, samorządami, służbami i zespołami zarządzania kryzysowego.

Odprawa ws. działań przeciwpowodziowych 12 02 21. Fot. Wody Polskie

Odprawa ws. pogotowia przeciwpowodziowego, z udziałem Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich oraz Krzysztofa Wosia Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Fot. Wody Polskie

Informacja z 17.02.2021 r. z godz. 12.00

Podczas akcji lodołamania rozpoczętej wczoraj w rejonie Dolnej Odry w woj. zachodniopomorskim, do 7 lodołamaczy Wód Polskich, dołączyło 6 jednostek z Niemiec. Polsko-niemiecka akcja lodołamania jest prowadzona pod kierunkiem szczecińskich Wód Polskich. Część jednostek prowadzi działania na Odrze granicznej z uwagi na występujące w rejonie wysokie stany wód i wydany przez IMGW ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia (stan alarmowy w rejonie wodowskazu Bielinek). Obecnie sytuacja jest opanowana. Pozostałe lodołamacze w ramach polsko-niemieckiej akcji kruszą lód na Regalicy oraz przy Węźle Gryfino.

Trwa akcja lodołamania na Środkowej Wiśle, w lodołamaniu uczestniczy 6 jednostek Wód Polskich. 

Na rzece Mała Panew, w miejscowości Jedlice odwilż spowodowała bezpieczne przemieszczenie się pokrywy lodowej do zbiornika wstępnego. Stan na łacie wodowskazowej w dniu 17.02.2021 wyniósł 138 cm – rzeka jest wolna od lodu. 

Mała Panew. Fot. Wody Polskie

Wodowskaz na rzece Mała Panew. Fot. Wody Polskie

Informacja z 17.02.2021 r. z godz. 9.00

Lodołamacze Wód Polskich kontynuują akcje kruszenia i spławiania lodu na Środkowej Wiśle oraz Dolnej Odrze. Do pracy dziś rano wyruszyło łacznie 13 jednostej Wód Polskich.

Na rzekach w całym kraju utrzymują się zjawiska lodowe. Pokrywa lodowa na Bugu ma obecnie 500 km długości. Sytuacja na Narwii oraz Pilicy (w rejonie Białobrzegów) jest ustabilizowana. Również w rejonie Małej Panwii i Turawy obecnie nie występuje zagrożenie.

IMGW prognozuje postępujące ocieplenie, które ma się pojawić od zachodu. Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią całodobowe dyżury. Na bieżąco analizowane są prognozy meteorologiczne oraz hydrologiczne. Pracownicy Wód Polskich prowadzą monitoring zjawisk lodowych w terenie.


Informacja z 17.02.2021 r. z godz. 7.50

6 lodołamaczy ruszyło znów do akcji na Środkowej Wiśle. Trwa rozpoczęta wczoraj akcja polsko-niemieckiego lodołamania na Odrze Zachodniej, Odrze Granicznej i Regalicy.

Na wodowskazie w Wyszogrodzie notowany jest obecnie stan alarmowy, 578 cm, na wodowskazie Kępa Polska stan ostrzegawczy 489 cm. Sytuacja jest obecnie ustabilizowana.

Lodołamacze Włocławek 17.02.21 Fot. Wody Polskie

Lodołamacze wyruszające do akcji z portu we Włocławku, 17 luty 2021. Fot. Wody Polskie

Informacja z 16.02.2021 r. z godz. 18.30

Z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Spraw Wwewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także przedstawicieli służb, odbył się sztab kryzysowy, poświęcony sytuacji powodziowej w Polsce.

Fot. Krystian MajKPRM

Fot. Krystian Maj/KPRM

Informacja z 16.02.2021 r. z godz. 17.00

W związku z wysokimi stanami wód, spowodowanymi przez zjawiska lodowe występujące na Odrze Zachodniej, Odrze granicznej i Regalicy, Wody Polskie przystąpiły do akcji lodołamania w rejonie administrowanym przez RZGW Szczecin. Działania będą kontynuowane przez najbliższe dni. Zgodnie z planem do 7 polskich lodołamaczy jutro dołączy 6 jednostek z Niemiec. Polsko-niemiecką akcją lodołamania będą dowodzić Wody Polskie. 

Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie RZGW w Gdańsku, dwa nowe lodołamacze Puma (czołowy) i Narwal (liniowy) patrolowały Dolną Wisłę od ujścia do Tczewa. W rejonie są notowane średnie stany wód, zalodzenie Wisły utrzymuje się na poziomie 30 proc., czyli mniej o 20 proc. w stosunku dnia wczorajszego. Lód spływa swobodnie i nie zagraża obiektom hydrotechnicznym ani drogowym (mostom).

Na obszarze administrowanym przez RZGW Warszawa, miejscami obserwowane są wysokie stany wód, wodowskaz w Wyszogrodzie wskazuje stan alarmowy, w Kępie Polskiej - stan ostrzegawczy. Sytuacja na Środkowej Wiśle oraz na Pilicy obecnie jest ustabilizowana i trend nie wykazuje zmian. W dniu jutrzejszym zostanie podjęta decyzja w sprawie możliwości kontynuacji lodołamania na Środkowej Wiśle.

Narwal i Puma patrol techniczny w Tczewie. Fot. Wody Polskie

Lodołamacze Narwal i Puma w trakcie patrolu technicznego na wysokości Tczewa. Fot. Wody Polskie

Lodołamanie RZGW Szczecin. Fot Wody Polskie

Lodołamacz Stanisław z floty Wód Polskich RZGW Szczecin. Fot. Wody Polskie

Informacja z 16.02.2021 r. z godz. 14.00

Na Szczecińskim Węźle Wodnym trwa polsko-niemiecka akcja lodołamania. Do skruszenia jest przeszło 70 km tafli lodu. Do lodołamania przystąpiło siedem jednostek administrowanych przez Wody Polskie w Szczecinie. Jutro do polskich lodołamaczy dołączy sześć jednostek z Niemiec. Polsko-niemiecka akcja lodołamania może potrwać ponad tydzień, wszystko zależne jest grubości pokrywy lodowej oraz warunków atmosferycznych. Na najbliższe dni prognozowane są temperatury dodatnie. Celem akcji lodołamania jest zapobieganie wszelkim zjawiskom powodziowym. – W historii polsko-niemieckiej akcji lodołamania nie wystąpiła nigdy powódź zatorowa. Za cel stawiamy sobie utrzymanie tych pozytywnych statystyk. Wody Polskie są przygotowane do działania interwencyjnego na Odrze Zachodniej, Odrze Granicznej i Regalicy. Pierwszy dzień akcji lodołamania pokazuje, że wszystko przebiega sprawnie i zgodnie z planami – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Do dyspozycji Wód Polskich jest siedem polskich jednostek, które wypływają na wodę z obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych w Podjuchach, Widuchowej oraz Gryfina. W środę do Polsko-Niemieckiej akcji lodołamania dołączą kolejne jednostki. – Lodołamacze pracować będą w dwóch rejonach operacyjnych, czyli na Jeziorze Dąbie, gdzie będziemy wyłamywać rynnę oraz w Gryfinie i na Regalicę. Codziennie sprawdzamy zasięg lodu, zjawiska lodowe, nasze patrole przekazują nam aktualne informacje. Mamy ponad 70 kilometrów lodowej tafli do przełamania od okolic Siekierek przez Bielinek, Widuchową aż do Szczecina – mówi Stefan Iwicki, kierownik operacyjny akcji lodołamania.

Ostatnie lodołamanie w tym rejonie miało miejsce w marcu 2018 roku. Wody Polskie nie wykluczają, że w razie konieczności lodołamanie może być powtarzane w kolejnych tygodniach.

 Wody Polskie 3

Akcja lodołamania na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW Szczecin. Fot. Wody Polskie

Informacja z 16.02.2021 r. z godz. 11.00

Trwają prace związane z zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, w rejonie Kępy Polskiej. Aktualnie na wodowskazie Kępa Polska utrzymuje się stan ostrzegawczy (pomiar z godz. 10.00 wynosi 492 cm), sytuacja jest ustabilizowana i trend obecnie nie wykazuje zmian poziomu wody. Wodowskaz w Wyszogrodzie wskazuje stan alarmowy na poziomie 578 cm, z trendem malejącym.

Zgodnie z prognozami IMGW spodziewane jest ocieplenie. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią całodobowe dyżury. Sytuacja na rzekach i zbiornikach jest stale monitorowana.

 

Zabezpieczanie wału Kępa Polska 2021. Fot. Wody Polskie Zabezpieczanie wału Kępa Polska. Fot. Wody Polskie

 

Zabezpieczanie wałów w rejonie Kępy Polskiej. Fot. Wody Polskie

Informacja z 16.02.2021 r. z godz. 8.30

Rozpoczęła się akcja lodołamania na Odrze, na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Lód łamany będzie na Odrze Zachodniej, Odrze granicznej, Regalicy oraz na Jeziorze Dąbie. Od Szczecina i Gryfina w górę rzeki zaplanowane jest kruszenie i spławianie lodu. 

Z kolei akcja lodołamania na Środkowej Wiśle czasowo została wstrzymana. Dziś odbędzie się kolejna odprawa poświęcona analizie warunków hydrologiczno-meteorologicznych w regionie i podjęte zostaną dalsze decyzje. Obecnie warunki na rzekach i zbiornikach wodnych są ustabilizowane, nadal notowane są wysokie stany wód w rejonie Wyszogrodu i Kępy Polskiej oraz na Pilicy w Białobrzegach, trend nie wykazuje zmian. 

Lodołamanie na Odrze 2021. Fot. Wody Polskie

Akcja lodołamania na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW Szczecin. Fot. Wody Polskie

Relacje z działań Wód Polskich związanych z w dniach 21.01.2021 r. do 15.02.2021 r. znajdują się pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1620-zjawiska-lodowe-najnowsze-informacje


Komunikaty hydrologiczne znajdują się na stronie www.wody.gov.pl w zakładce SYTUACJA HYDROLOGICZNA:

https://www.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna