Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji na podstawie umowy nr MI/DGWiŻŚ/2023/04/02/WF z dnia 5 kwietnia 2023 r., zmienionej aneksem nr 3 z dnia 20 listopada 2023 r. w łącznej kwocie 1 070 511 085,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”.

flaga RP strona www

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

Poz.

Komponent/ podkomponent/ zadanie

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania

Całkowita wartość zadania

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania

1

Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

 Kontrakty:

RZGW w Szczecinie

1A.1 „Chlewice - Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja Polderu Marwickiego etap I i II".

1A.2 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik”.

1B.2 ,,Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania" (3 umowy: 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3)

1B.3/1 „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy".

1B.3/1a „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy - nasadzenia zastępcze".

1B.3/2 ,,Etap II: Budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowania szlaku żeglugowego".

1B.5/1 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”.

1B.5/2 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą”.

1B.5/3 ,,Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą".

 

RZGW we Wrocławiu:

1B.1/1(a) „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II”. 1B.1/1(b) „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami”. 1B.6/1 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Nowa Sól etap I i II”.

1B.6/2 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Wężyska Chlebowo”.

1B.7 „WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.

1B.8 „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”.

1B.9 „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową”.

1C.1 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

1C.2 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

 

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności dla Podwykonawców za wykonane roboty budowlane z tytułu solidarnej odpowiedzialności.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Opłaty za wycinkę drzew związane z realizacją kontraktów.

Płatności z tytułu realizacji nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych).

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

6.793.022.607,44 zł

1 063 757 085 zł

 

2

Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu

2A.1/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów"

2A.1/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie"

2A.2/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów"

2A.2/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice"

2B Kontrakty Podkomponentu 2B Ochrona bierna

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Wypłata zaliczek na rzecz Wyłonionych Wykonawców.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Prace przygotowawcze polegające na wyprzedzającej interwencyjnej wycince drzew pod inwestycję w ramach planowanych kontraktów wydzielonych z kontraktów na roboty budowlane w podkomponencie 2B.

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

3

Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły

Kontrakty:

RZGW w Krakowie

3A.1/1 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 1, Odcinek 2”.

3A.1/2 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie– Odcinek 3”. 3A.2/1, 3A.2/2 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2".

3A.2/3 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/3.1 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/4 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2.”

3A.3 „Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”.

3A.4 „Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej”.

3A.5 „Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie”.

3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”. 3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.

3B.1/1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - dokończenie zadań 3 i 4”.

3D.2/1 „Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów”.

3D.2/2 „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów”.

RZGW w Rzeszowie

3D.3 ,,Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji; płatności na styku z Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

4

 Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu:

4B.1/1 ,,Modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych wspierających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych w Krakowie i Wrocławiu wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania".

4B.1/2 ,,Modernizacja i wdrożenie hydrologicznych, kontrolnych i teletechnicznych systemów pomiarowych w obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław".

4B.1/3 „Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych”.

4B.1/5 Lot 1 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11”.

RZGW w Krakowie:

4B.1/5 Lot 2 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Płatności dla wyłonionych Wykonawców robót budowlanych z uwzględnieniem dostaw sprzętu, oprogramowania.

Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

5

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności na rzecz Konsultantów Wsparci Technicznego świadczących usługi dla RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, RZGW Rzeszowie oraz RZGW w Krakowie w ramach kontraktów:

5.2 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (2 umowy z RZGW Kraków, 1 umowa z RZGW Rzeszów)

5.3 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” (1 umowa RZGW Szczecin, 1 umowa RZGW Wrocław)

5.3 (a) Nadzór autorski dla Kontraktu 1C.1

5.4 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP”(1 umowa RZGW Wrocław, 1 umowa RZGW Szczecin)

5.6 „Master Plan dla rzeki Bóbr i rzeki Kwisy - Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym

środkowej Odry”.

5.7.2 „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem” (1 umowa RZGW Kraków)

5.8.1 - 5.8.6 pakiety zadań dla których płatności będą obejmowały przygotowanie do realizacji inwestycji Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce (poprzednia nazwa, to Budowa zbiornika Kąty – Myscowa).

6

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności z tytułu funkcjonowania Biura Koordynacji Projektu OPDOW, związane z realizacją Projektu w 2023 r. :

* kosztów konsultingowych tj. płatności realizowanych na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla Konsultantów i Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów w ramach zawartych kontraktów oraz na pokrycie tzw. wydatków zwrotnych z tytułu podróży służbowych Konsultantów i Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów. Środki przeznaczone zostaną również na zakup usług tłumaczeń pisemnych dokumentów i tłumaczeń ustnych podczas spotkań związanych z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Płatności będą realizowane także na wydatki dotyczące obsługi informatycznej Biura i obsługi prawnej, niezbędne do realizacji Projektu.

* kosztów operacyjnych tj. środki przeznaczone zostaną na regulowanie wydatków bieżących m.in. na: zakup materiałów (artykułów biurowych, tuszy i tonerów, artykułów spożywczych i eksploatacyjnych oraz in.) związanych z funkcjonowaniem Biura i organizowaniem spotkań; koszty zużycia energii elektrycznej związanej bezpośrednio z eksploatacją pomieszczeń biurowych; zapłatę składek ZUS Konsultantów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz na pokrycie obowiązkowych naliczeń Funduszu Pracy. Płatności będą realizowane także na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe we Wrocławiu i Krakowie wynikające z zawartych umów, usługi łączności w zakresie usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu, usługi kurierskie, sprzątania, strategię działań komunikacyjnych oraz na pozostałe usługi m.in. obsługę Misji Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, organizację i przeprowadzanie szkoleń dla Beneficjentów POPDOW oraz inne płatności wynikające z bieżącego etapu realizacji Projektów.

Biuro Koordynacji Projektu OPDOW działa na podstawie Umowy pożyczki nr 8524 - PL zawartej między Rzeczpospolitą Polską oraz Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 10 września 2015 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt 3 do umowy pożyczki Biuro Koordynacji Projektu („BKP”) odpowiada za bieżącą koordynację i ogólną administrację Projektu. W myśl tego przepisu BKP będzie funkcjonować przez cały okres realizacji Projektu, przy czym jego struktura organizacyjna oraz zakres zadań powinny być zaakceptowane przez Bank. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju wyraził zgodę na funkcjonowanie Biura Koordynacji Projektu w ramach struktury PGW WP. Mając przedmiotowe okoliczności na uwadze zachodzi konieczność poniesienia wyżej wymienionych w niniejszym punkcie wydatków.

51.417.600 zł

6 754 000,00

 

Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji na podstawie umowy nr MI/DGWiŻŚ/2023/04/02/WF z dnia 5 kwietnia 2023 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 maja 2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w łącznej kwocie 823.551.941,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”

flaga RP strona www

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

Poz.

Komponent/ podkomponent/ zadanie

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania

Całkowita wartość zadania

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania

1

Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

 Kontrakty:

RZGW w Szczecinie

1A.1 „Chlewice - Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja Polderu Marwickiego etap I i II".

1A.2 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik”.

1B.2 ,,Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania" (3 umowy: 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3)

1B.3/1 „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy".

1B.3/1a „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy - nasadzenia zastępcze".

1B.3/2 ,,Etap II: Budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowania szlaku żeglugowego".

1B.5/1 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”.

1B.5/2 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą”.

1B.5/3 ,,Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą".

 

RZGW we Wrocławiu:

1B.1/1(a) „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II”. 1B.1/1(b) „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami”. 1B.6/1 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Nowa Sól etap I i II”.

1B.6/2 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Wężyska Chlebowo”.

1B.7 „WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.

1B.8 „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”.

1B.9 „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową”.

1C.1 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

1C.2 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

 

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności dla Podwykonawców za wykonane roboty budowlane z tytułu solidarnej odpowiedzialności.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Opłaty za wycinkę drzew związane z realizacją kontraktów.

Płatności z tytułu realizacji nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych).

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

6.793.022.607,44 zł

815.997.941,00 zł

2

Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu

2A.1/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów"

2A.1/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie"

2A.2/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów"

2A.2/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice"

2B Kontrakty Podkomponentu 2B Ochrona bierna

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Wypłata zaliczek na rzecz Wyłonionych Wykonawców.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Prace przygotowawcze polegające na wyprzedzającej interwencyjnej wycince drzew pod inwestycję w ramach planowanych kontraktów wydzielonych z kontraktów na roboty budowlane w podkomponencie 2B.

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

3

Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły

Kontrakty:

RZGW w Krakowie

3A.1/1 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 1, Odcinek 2”.

3A.1/2 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie– Odcinek 3”. 3A.2/1, 3A.2/2 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2".

3A.2/3 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/3.1 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/4 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2.”

3A.3 „Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”.

3A.4 „Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej”.

3A.5 „Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie”.

3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”. 3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.

3B.1/1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - dokończenie zadań 3 i 4”.

3D.2/1 „Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów”.

3D.2/2 „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów”.

RZGW w Rzeszowie

3D.3 ,,Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji; płatności na styku z Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

4

 Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu:

4B.1/1 ,,Modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych wspierających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych w Krakowie i Wrocławiu wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania".

4B.1/2 ,,Modernizacja i wdrożenie hydrologicznych, kontrolnych i teletechnicznych systemów pomiarowych w obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław".

4B.1/3 „Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych”.

4B.1/5 Lot 1 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11”.

RZGW w Krakowie:

4B.1/5 Lot 2 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Płatności dla wyłonionych Wykonawców robót budowlanych z uwzględnieniem dostaw sprzętu, oprogramowania.

Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

5

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności na rzecz Konsultantów Wsparci Technicznego świadczących usługi dla RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, RZGW Rzeszowie oraz RZGW w Krakowie w ramach kontraktów:

5.2 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (2 umowy z RZGW Kraków, 1 umowa z RZGW Rzeszów)

5.3 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” (1 umowa RZGW Szczecin, 1 umowa RZGW Wrocław)

5.3 (a) Nadzór autorski dla Kontraktu 1C.1

5.4 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP”(1 umowa RZGW Wrocław, 1 umowa RZGW Szczecin)

5.6 „Master Plan dla rzeki Bóbr i rzeki Kwisy - Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym

środkowej Odry”.

5.7.2 „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem” (1 umowa RZGW Kraków)

5.8.1 - 5.8.6 pakiety zadań dla których płatności będą obejmowały przygotowanie do realizacji inwestycji Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce (poprzednia nazwa, to Budowa zbiornika Kąty – Myscowa).

6

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności z tytułu funkcjonowania Biura Koordynacji Projektu OPDOW, związane z realizacją Projektu w 2023 r. :

* kosztów konsultingowych tj. płatności realizowanych na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla Konsultantów i Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów w ramach zawartych kontraktów oraz na pokrycie tzw. wydatków zwrotnych z tytułu podróży służbowych Konsultantów i Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów. Środki przeznaczone zostaną również na zakup usług tłumaczeń pisemnych dokumentów i tłumaczeń ustnych podczas spotkań związanych z realizacją Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Płatności będą realizowane także na wydatki dotyczące obsługi informatycznej Biura i obsługi prawnej, niezbędne do realizacji Projektu.

* kosztów operacyjnych tj. środki przeznaczone zostaną na regulowanie wydatków bieżących m.in. na: zakup materiałów (artykułów biurowych, tuszy i tonerów, artykułów spożywczych i eksploatacyjnych oraz in.) związanych z funkcjonowaniem Biura i organizowaniem spotkań; koszty zużycia energii elektrycznej związanej bezpośrednio z eksploatacją pomieszczeń biurowych; zapłatę składek ZUS Konsultantów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz na pokrycie obowiązkowych naliczeń Funduszu Pracy. Płatności będą realizowane także na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe we Wrocławiu i Krakowie wynikające z zawartych umów, usługi łączności w zakresie usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu, usługi kurierskie, sprzątania, strategię działań komunikacyjnych oraz na pozostałe usługi m.in. obsługę Misji Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, organizację i przeprowadzanie szkoleń dla Beneficjentów POPDOW oraz inne płatności wynikające z bieżącego etapu realizacji Projektów.

Biuro Koordynacji Projektu OPDOW działa na podstawie Umowy pożyczki nr 8524 - PL zawartej między Rzeczpospolitą Polską oraz Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 10 września 2015 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt 3 do umowy pożyczki Biuro Koordynacji Projektu („BKP”) odpowiada za bieżącą koordynację i ogólną administrację Projektu. W myśl tego przepisu BKP będzie funkcjonować przez cały okres realizacji Projektu, przy czym jego struktura organizacyjna oraz zakres zadań powinny być zaakceptowane przez Bank. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju wyraził zgodę na funkcjonowanie Biura Koordynacji Projektu w ramach struktury PGW WP. Mając przedmiotowe okoliczności na uwadze zachodzi konieczność poniesienia wyżej wymienionych w niniejszym punkcie wydatków.

51.417.600 zł

7.554.000 zł

 

Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji na podstawie umowy nr MI/DGWiŻŚ/2023/04/02/WF zmienionej aneksem nr 1 w kwocie 505.923.135,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”

flaga RP strona www

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

Poz.

Komponent/ podkomponent/ zadanie

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania

Całkowita wartość zadania

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania

1

Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

 Kontrakty:

RZGW w Szczecinie

1A.1 „Chlewice - Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja Polderu Marwickiego etap I i II".

1A.2 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik”.

1B.2 ,,Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania" (3 umowy: 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3)

1B.3/1 „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy".

1B.3/1a „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy - nasadzenia zastępcze".

1B.3/2 ,,Etap II: Budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowania szlaku żeglugowego".

1B.5/1 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”.

1B.5/2 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą”.

1B.5/3 ,,Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą".

 

RZGW we Wrocławiu:

1B.1/1(a) „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II”. 1B.1/1(b) „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami”. 1B.6/1 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Nowa Sól etap I i II”.

1B.6/2 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Wężyska Chlebowo”.

1B.7 „WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.

1B.8 „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”.

1B.9 „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową”.

1C.1 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

1C.2 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

 

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności dla Podwykonawców za wykonane roboty budowlane z tytułu solidarnej odpowiedzialności.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Opłaty za wycinkę drzew związane z realizacją kontraktów.

Płatności z tytułu realizacji nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych).

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

6.793.022.607,44 zł

498.369.135 zł

2

Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu

2A.1/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów"

2A.1/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie"

2A.2/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów"

2A.2/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice"

2B Kontrakty Podkomponentu 2B Ochrona bierna

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Wypłata zaliczek na rzecz Wyłonionych Wykonawców.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Prace przygotowawcze polegające na wyprzedzającej interwencyjnej wycince drzew pod inwestycję w ramach planowanych kontraktów wydzielonych z kontraktów na roboty budowlane w podkomponencie 2B.

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

3

Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły

Kontrakty:

RZGW w Krakowie

3A.1/1 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 1, Odcinek 2”.

3A.1/2 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie– Odcinek 3”. 3A.2/1, 3A.2/2 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2".

3A.2/3 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/3.1 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/4 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2.”

3A.3 „Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”.

3A.4 „Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej”.

3A.5 „Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie”.

3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”. 3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”.

3B.1/1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - dokończenie zadań 3 i 4”.

3D.2/1 „Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów”.

3D.2/2 „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów”.

RZGW w Rzeszowie

3D.3 ,,Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji; płatności na styku z Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

4

 Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu:

4B.1/1 ,,Modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych wspierających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych w Krakowie i Wrocławiu wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania".

4B.1/2 ,,Modernizacja i wdrożenie hydrologicznych, kontrolnych i teletechnicznych systemów pomiarowych w obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław".

4B.1/3 „Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych”.

4B.1/5 Lot 1 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11”.

RZGW w Krakowie:

4B.1/5 Lot 2 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Płatności dla wyłonionych Wykonawców robót budowlanych z uwzględnieniem dostaw sprzętu, oprogramowania.

Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

5

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności na rzecz Konsultantów Wsparci Technicznego świadczących usługi dla RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, RZGW Rzeszowie oraz RZGW w Krakowie w ramach kontraktów:

5.2 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (2 umowy z RZGW Kraków, 1 umowa z RZGW Rzeszów)

5.3 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” (1 umowa RZGW Szczecin, 1 umowa RZGW Wrocław)

5.3 (a) Nadzór autorski dla Kontraktu 1C.1

5.4 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP”(1 umowa RZGW Wrocław, 1 umowa RZGW Szczecin)

5.7.2 „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem” (1 umowa RZGW Kraków)

5.8.1 - 5.8.6 pakiety zadań dla których płatności będą obejmowały przygotowanie do realizacji inwestycji Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce (poprzednia nazwa, to Budowa zbiornika Kąty – Myscowa).

6

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności z tytułu funkcjonowania Biura Koordynacji Projektu OPDOW, związane z realizacją Projektu w 2023 r. :

* kosztów konsultingowych tj. płatności realizowanych na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla Konsultantów i Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów w ramach zawartych kontraktów oraz na pokrycie tzw. wydatków zwrotnych z tytułu podróży służbowych Konsultantów i Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów.Środki przeznaczone zostaną również na zakup usług tłumaczeń pisemnych dokumentów i tłumaczeń ustnych podczas spotkań związanych z realizacją Projektu ochrony prze-ciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Płatności będą realizowane także na wydatki dotyczące obsługi informatycznej Biura i obsługi prawnej, niezbędne do realizacji Projektu.

* kosztów operacyjnych tj. środki przeznaczone zostaną na regulowanie wydatków bieżących m.in. na: zakup materiałów (artykułów biurowych, tuszy i tonerów, artykułów spożywczych i eksploatacyjnych oraz in.) związanych z funkcjonowaniem Biura i organizowaniem spotkań; koszty zużycia energii elektrycznej związanej bezpośrednio z eksploatacją pomieszczeń biurowych; zapłatę składek ZUS Konsultantów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz na pokrycie obowiązkowych naliczeń Funduszu Pracy. Płatności będą realizowane także na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe we Wrocławiu i Krakowie wynikające z zawartych umów, usługi łączności w zakresie usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu, usługi kurierskie, sprzątania, strategię działań komunikacyjnych oraz na pozostałe usługi m.in. obsługę Misji Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy, organizację i przeprowadzanie szkoleń dla Beneficjentów POPDOW oraz inne płatności wynikające z bieżącego etapu realizacji Projektów.

Biuro Koordynacji Projektu OPDOW działa na podstawie Umowy pożyczki nr 8524 - PL zawartej między Rzeczpospolitą Polską oraz Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 10 września 2015 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt 3 do umowy pożyczki Biuro Koordynacji Projektu („BKP”) odpowiada za bieżącą koordynację i ogólną administrację Projektu. W myśl tego przepisu BKP będzie funkcjonować przez cały okres realizacji Projektu, przy czym jego struktura organizacyjna oraz zakres zadań powinny być zaakceptowane przez Bank. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju wyraził zgodę na funkcjonowanie Biura Koordynacji Projektu w ramach struktury PGW WP. Mając przedmiotowe okoliczności na uwadze zachodzi konieczność poniesienia wyżej wymienionych w niniejszym punkcie wydatków.

51.417.600 zł

7.554.000 zł

 

Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji w kwocie 814 789 000 zł na podstawie umowy nr MI/DGWIŻŚ/2022/06/01/ZF z dnia 13.06.2022 r. na wykonanie zadań o których mowa w art. 240 ust. 2-5 u.p.w.

flaga RP strona www

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

  1. „Realizacja zadania związanego z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala”.

RZGW

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wartość dofinansowania

Białystok

Remont kapitalny dwóch pomp na pompowni Babia Góra

 89 790,00 zł

 89 790,00 zł

Białystok

Remont kapitalny dwóch pomp na pompowni Budy

 103 320,00 zł

 82 913,90 zł

Białystok

Naprawa jazu z km 51+087 rzeki Ełk

 68 535,60 zł

 68 535,60 zł

Białystok

Remont wrót dolnych śluzy Mikaszówka

 485 850,00 zł

 485 850,00 zł

Białystok

Naprawa wyrwy w prawej skarpie Kanału Augustowskiego na odcinku w km 22+060-22+310

 272 957,91 zł

 272 957,91 zł

Białystok

Remont Jazu Babino na rzece Narew

 1 541 411,87 zł

 225 411,87 zł

Białystok

Remont Jazu Rzędziany na rzece Narew

 1 543 816,07 zł

 244 816,07 zł

Białystok

Remont stacji pomp Bartąg III

 100 183,00 zł

 100 183,00 zł

Białystok

Pisa – zabezpieczenie skarpy

 64 137,59 zł

 64 137,59 zł

Bydgoszcz

Remont jazu na Starej Noteci Rynarzewskiej

 96 992,46 zł

 96 992,46 zł

Bydgoszcz

Kanał Lichenek - remont budowli piętrzącej w km 5+390

 98 080,53 zł

 98 080,53 zł

Bydgoszcz

Remont umocnienia brzegu rzeki Orli w km 59+912 - 60+130

 170 217,13 zł

 170 217,13 zł

Bydgoszcz

Umocnienie skarpy Strugi Śleski w km 1+083 – 1+263

 92 120,22 zł

 92 120,22 zł

Bydgoszcz

Rokitka - remont budowli

 54 384,34 zł

 54 384,34 zł

Bydgoszcz

Kanał Młotkowski - remont budowli

 73 694,37 zł

 73 694,37 zł

Bydgoszcz

Stołunia - remont budowli

 107 928,04 zł

 107 928,04 zł

Bydgoszcz

Remonty oraz naprawy obiektów hydrotechnicznych

 283 499,78 zł

 283 499,78 zł

Gdańsk

Śluza Miejska nr 2 w Bydgoszczy

 118 818,00 zł

 118 818,00 zł

Gdańsk

Wymiana drewnianej nawierzchni mostu drogowego na głowie dolnej śluzy Brdyujście oraz odbojnicy nabrzeża technicznego.

 54 991,46 zł

 54 991,46 zł

Gdańsk

Wały p. powodziowe NW Braniewo

 69 588,73 zł

 69 588,73 zł

Gdańsk

 Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Elbląg - gmina Markusy, Rychliki, Dzierzgoń

 187 144,99 zł

 187 144,99 zł

Gdańsk

 Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Elbląg - gmina Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole

 239 915,93 zł

 239 915,93 zł

Gdańsk

Wał prawy rzeki Szkarpawy

 21 935,07 zł

 21 935,07 zł

Gdańsk

Wał lewy rzeki Szkarpawy

 37 015,43 zł

 37 015,43 zł

Gdańsk

Wał lewy rzeki Nogat

 19 193,19 zł

 19 193,19 zł

Gdańsk

Wał Zalewu Wiślanego Kobyla Kępa

 1 370,94 zł

 1 370,94 zł

Gdańsk

Wał Zalewu Wiślanego Grochowo

 61 692,38 zł

 61 692,38 zł

Gdańsk

Wał - Grobla Lewa Kanału Odpływowego Pompowego

 2 741,88 zł

 2 741,88 zł

Gdańsk

Wał - Grobla Prawa Kanału Odpływowego Pompowego

 1 370,94 zł

 1 370,94 zł

Gdańsk

Wał prawy Kanału Przekop rzeki Fiszewki

 13 709,42 zł

 13 709,42 zł

Gdańsk

Wał prawy rzeki Wisły Królewieckiej

 60 321,44 zł

 60 321,44 zł

Gdańsk

Wał lewy rzeki Wisły Królewieckiej

 49 353,91 zł

 49 353,91 zł

Gdańsk

Wał czołowy Zalewu Wiślanego pld 53

 8 225,65 zł

 8 225,65 zł

Gdańsk

Wał wsteczny Zalewu Wiślanego pld 53

 8 225,65 zł

 8 225,65 zł

Gdańsk

Wał prawy rzeki Nogat pld 53

 20 564,13 zł

 20 564,13 zł

Gdańsk

Wał lewy rzeki Cieplicówki pld 53

 5 483,77 zł

 5 483,77 zł

Gdańsk

Wał lewy rzeki Szkarpawy

 550 000,00 zł

 550 000,00 zł

Gdańsk

Wał lewy rzeki Tugi

 83 599,94 zł

 83 599,94 zł

Gdańsk

Wał prawy rzeki Tugi

 115 899,91 zł

 115 899,91 zł

Gdańsk

Rzeka Wałsza

 779 816,48 zł

 779 816,48 zł

Gdańsk

ujęcia wody do nawodnień

 121 770,00 zł

 121 770,00 zł

Gdańsk

Naprawa zdegradowanego umocnienia brzegowego Wyspy Spichrzów

 106 124,05 zł

 106 124,05 zł

Gdańsk

rzeki i kanały ZZ Tczew

 181 019,15 zł

 181 019,15 zł

Gdańsk

Naprawa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Bierutówki w miejscu przejścia kanału D polder 61

 93 790,58 zł

 93 790,58 zł

Gdańsk

Oczyszczenie piaskownika i dolnego odcinka rzeki Kumiela

 57 781,10 zł

 57 781,10 zł

Gdańsk

naprawa urządzeń energetycznych w pompowniach Międzyłęż i Opalenie

 108 732,00 zł

 108 732,00 zł

Gdańsk

Zabudowa skarpy Kanału B w km 0+055 – 0+265

 61 090,53 zł

 61 090,53 zł

Gdańsk

Awaryjny remont skarpy rzeka Narienka na 0+854 km

 54 517,91 zł

 54 517,91 zł

Gdańsk

Odbudowa i zabezpieczenie skarp przed erozją na ciekach na terenie NW Chełmno

 133 824,55 zł

 133 824,55 zł

Gdańsk

Remont budowli piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu (Remont budowli piętrzących na terenie NW Nowe Miasto Lubawskie - Jaz Bratian oraz Remont jazu SAMBOROWO rzeka DRWĘCA km 188+310)

 101 720,35 zł

 53 720,35 zł

Gdańsk

Naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych: część 1: Nadzór Wodny Toruń, część 2: Nadzór Wodny Chełmno

 141 077,42 zł

 78 347,42 zł

Gdańsk

Roboty budowlane związane z odmuleniem stanowiska górnego na pochylni Kąty km 38,800 - do km 38,900 Kanału Elbląskiego

 155 766,89 zł

 155 766,89 zł

Gdańsk

Naprawa prawego i lewego wału p. pow. rzeki Jelonki m. Dłużyna-Klepa, km 0,00-0,250, prawy 0,100-0,250

 93 040,85 zł

 93 040,85 zł

Gdańsk

Awaryjna zabudowa uszkodzeń wału przeciwpowodziowego przy stacji pomp 31 Gajowiec, gm. Gronowo Elbląskie - stalowa ścianka szczelna

 527 670,00 zł

 527 670,00 zł

Gdańsk

Naprawa wału Grabianka zniszczonego przez zwierzęta ryjące

 61 118,95 zł

 61 118,95 zł

Gdańsk

Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu. Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Elbląg

 151 642,27 zł

 151 642,27 zł

Gdańsk

Naprawa przepustów na ciekach Szarki i Stradyk na terenie gminy Lelkowo – NW Braniewo

 60 788,01 zł

 60 788,01 zł

Gliwice

Remont śluzy małej - stopień wodny Krępa. Etap V

 359 177,92 zł

 359 177,92 zł

Gliwice

Remont śluzy małej - stopień wodny Kąty. Etap I

 3 908 726,09 zł

 3 907 619,09 zł

Gliwice

Remont śluzy małej - stopień wodny Groszowice. Etap I

 249 582,04 zł

 249 582,04 zł

Gliwice

Zbiornik Brzeźnica - naprawa betonów filarów jazów, w szczególności na ich koronach, naprawa spękanych powierzchni jazu stałego, murów przyczółków, murów niecki wypadowej jazu stałego, usunięcie ognisk korozji na elementach zamknięć , usunięcie roślin porastających elementy betonowe, w szczególności ekran betonowy zapory, gm. Tworóg, woj śląskie

 141 879,27 zł

 141 879,27 zł

Gliwice

Zbiornik Droniowiczki - naprawa kładki nad przelewem, naprawa ubytków w betonach przelewu i bystrza, murów oporowych bystrza przelewu, wylotów upustów dennych, ubezpieczenie niecki wypadowej, gm. Lubliniec, woj. śląskie

 149 374,10 zł

 149 374,10 zł

Gliwice

Remont stopnia w km 13+979 cieku Wapienickiego m. Bielsko -Biała, gm. Bielsko -Biała

 169 012,79 zł

 169 012,79 zł

Kraków

Konserwacja żłobu na potoku Łomniczanka w km 1+800 - 4+100 w m. Łomnica Zdrój, gm. Piwniczna Zdrój, pow. nowosądecki

 407 917,20 zł

 407 917,20 zł

Kraków

Remont budowli regulacyjnych potoku Majdan w km 0+600 - 1+600 w m. Nowy Sącz, gm. Miasto Nowy Sącz

 436 424,91 zł

 436 424,91 zł

Kraków

Konserwacja zabudowy regulacyjnej pot. Cicha Woda w km 24+100 - 24+325 oraz pot. Bystra w km 0+000-0+060 w m. Zakopane, gm. Miasto Zakopane, pow. tatrzański, woj. małopolskie

 263 562,06 zł

 263 562,06 zł

Kraków

Remont murów oporowych w Żywcu - etap I

 1 973 711,86 zł

 1 227 467,00 zł

Kraków

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjej na prawym przyczółku zapory Porąbka - etap I

 3 429 578,25 zł

 1 000 000,00 zł

Kraków

Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie lewej jazu Czaniec.

 549 318,00 zł

 525 210,00 zł

Kraków

Remont ogrodzenia przy koronie zapory w Świnnej Porębie

 58 917,00 zł

 58 917,00 zł

Kraków

Remont posterunku wodowskazowego na Skawie w Zembrzycach

 74 833,99 zł

 74 833,99 zł

Kraków

Remont ubezpieczeń potoku Zygodówka wraz z udrożnieniem w km 0+000-1+500 w m. Woźniki, gm. Tomice, pow. wadowicki

 106 505,07 zł

 106 505,07 zł

Kraków

Udrożnienie koryta potoku Ponikiewka i remont istniejącej zabudowy stopni bystrzy w km 0+000 - 0+930 w m. Ponikiew, gm. Wadowice, pow. wadowicki

 476 585,78 zł

 476 585,78 zł

Kraków

Remont przyczółków śluzy wałowej wraz z wymianą klapy nr 3 w km 1+234 prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Skawy w msc. Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski

 104 662,41 zł

 104 662,41 zł

Kraków

Remont ubezpieczeń wraz zasypem wyrwy brzegowej na potoku Kalonka Poddzielec w km 0+860-0+960 w m. Lipowa

 157 102,51 zł

 157 102,51 zł

Kraków

Remont ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Żarnówka Duża w km 1+125-1+210

 114 805,86 zł

 54 173,00 zł

Kraków

Roboty związane z udrożnieniem i remontem ubezpieczeń koryta potoku Kiczora w km 0+000-0+700 w msc. Nieledwia, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. Śląskie

 90 597,46 zł

 90 597,46 zł

Kraków

Zasyp wyrw i remont ubezpieczeń brzegowych na potoku Sienka w km 0+035-0+115 w m. Żywiec, gm. Żywiec, pow. żywiecki

 56 062,80 zł

 56 062,80 zł

Kraków

Remont ubezpieczeń prawego brzegu rzeki Soła w km 59+950-60+500 w m. Węgierska Górka gm. Węgierska Górka

 129 561,07 zł

 129 561,07 zł

Kraków

Zasyp wyrw brzegowych wraz z remontem i zabezpieczeniem istniejących ubezpieczeń w km 0+110-1+185, 0+530-0+560 na pot. Bystra w m. Koszarawa

 96 028,86 zł

 96 028,86 zł

Kraków

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wieśnik w km 0+000-2+630 w m. Wieprz i w m. Radziechowy, gm. Radziechowy-Wieprz

 219 026,38 zł

 219 026,38 zł

Kraków

Utrzymanie koryta potoku Domaczka w km 0+000-2+200 m. Czaniec, gm. Porąbka

 290 348,04 zł

 290 348,04 zł

Kraków

Udrożnienie koryta potoku Roczynka wraz z zabezpieczeniem skarp w km 0+900-1+050

 82 172,54 zł

 82 172,54 zł

Kraków

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+250 - nr 7

 616 937,09 zł

 548 074,00 zł

Kraków

Prace remontowe w przepompowni Zabrnie 1 – wymiana uszkodzonej pompy nr 3

 136 530,00 zł

 136 530,00 zł

Kraków

Naprawa rozszczelnionych rurociągów wylotowych na pompowni Rybitwy

 51 795,30 zł

 51 795,30 zł

Kraków

Remont przyczółków przepustów wałowych na prawym wale rz. Wisły w km. 19+360, 25+250, 29+620, 34+141

 90 122,10 zł

 90 122,10 zł

Kraków

Prace remontowe na wałach i urządzeniach im towarzyszących - zlokalizowanych na terenie NW Sandomierz

 102 538,34 zł

 102 538,34 zł

Kraków

Naprawa ubezpieczeń dna i skarp rzeka Uszwica 55+550 - 55+620

 88 000,97 zł

 88 000,97 zł

Kraków

Naprawa istniejących ubezpieczeń - potok Olszyński w km 0+000 - 2+922, msc. Olszyny, Babice, gm. Babice.

 99 185,36 zł

 99 185,36 zł

Kraków

Naprawa ubezpieczeń - potok Regulka w km 6+500-7+700, 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice gm. Alwernia

 71 403,96 zł

 71 403,96 zł

Kraków

Naprawa ubezpieczeń istniejącego stopnia wraz zabezpieczeniem skarp pot. Płazanka w km 10+140-10+240

 98 510,70 zł

 98 510,70 zł

Kraków

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Skawinka w km 27+600-28+100

 63 725,07 zł

 63 725,07 zł

Kraków

Naprawa uszkodzeń na potoku Podłężanka km 4+800-10+000 m. Podłęże, Staniątki

 103 308,44 zł

 103 308,44 zł

Kraków

Naprawa uszkodzeń na potoku Zabawka km 0+000-2+950 m. Brzegi, Kokotów,

 108 319,95 zł

 108 319,95 zł

Kraków

Naprawa uszkodzeń na potoku Krzyszkowice km 0+000-2+600 m. Wieliczka

 240 864,75 zł

 240 864,75 zł

Kraków

Remont zasuwy nr 4 jazu Łączany

 1 400 843,35 zł

 734 906,00 zł

Lublin

Zabudowa wyrwy w km 31+405-31+495 rzeki Zielawa

 142 631,61 zł

 142 631,61 zł

Lublin

Zabudowa wyrw wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki Skórczyk w km 0+369-1+069

 174 174,15 zł

 174 174,15 zł

Lublin

Roboty remontowe na zbiorniku Dratów - 168 ha wraz z wycinką krzaków

 78 870,15 zł

 78 870,15 zł

Lublin

Remont umocnień skarpy odwodnej grobli zbiornika wodnego Dratów w km 3+600-4+200

 59 469,37 zł

 59 469,37 zł

Lublin

Remont stopnia korekcyjnego w km 8+480 rzeki Kosarzewka wraz z zabudową wyrw w skarpach rzeki w m. Bychawka druga Kolonia, bm. Bychawa, pow. lubelski

 183 741,10 zł

 183 741,10 zł

Lublin

Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego "Nielisz" przed abrazją - Sekcja 37P odc. o dł. 50 mb

 189 052,22 zł

 189 052,22 zł

Lublin

Wykonanie zaleceń pokontrolnych - wał przeciwpowodziowy "Wygoda" w km 0+000-1+550 gm. Janów Podlaski, pow. bialski

 99 968,47 zł

 99 968,47 zł

Poznań

Ryga - Kanał Marunowski (remont budowli piętrzących)

 78 254,33 zł

 78 254,33 zł

Poznań

Remont Jazu Kanał Prut km 3+722

 242 609,04 zł

 172 393,01 zł

Poznań

Remont umocnień betonowych skarp i dna budowli piętrzących Strugi Olszówka

 106 099,81 zł

 106 099,81 zł

Poznań

Remont 3 szt. zastawek na rzece Powie w m. Gadów gm. Mycielin ( decyzje nakazowe WWINB)

 667 911,18 zł

 667 911,18 zł

Poznań

Remont budowli piętrzących (2 jazów) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki Teleszyna Górna

 471 304,00 zł

 135 112,00 zł

Poznań

Remont urządzeń wodnych

 264 740,10 zł

 264 740,10 zł

Poznań

Remont budowli na cieku Struga Kraszewicka

 138 204,29 zł

 138 204,29 zł

Poznań

Remont budowli na cieku Pokrzywnica

 80 402,49 zł

 80 402,49 zł

Poznań

Prace remontowe wynikające z zaleceń przeglądu 5-letniego na zbiorniku Wodnym Murowaniec

 123 475,01 zł

 123 475,01 zł

Poznań

Prace remontowe wynikające z zaleceń przeglądu 5-letniego na zbiorniku wodnym Gołuchów.

 86 000,00 zł

 86 000,00 zł

Poznań

Remont jazu Grabów w km 110+300

 2 125 029,92 zł

 2 125 029,92 zł

Poznań

Prawy wał przeciwpowodziowy Warty, odcinek Va - wykonanie zaleceń pokontrolnych

 142 000,11 zł

 142 000,11 zł

Poznań

Lewy wał przeciwpowodziowy Warty, odcinki IVa, IVb, IVc - wykonanie zaleceń pokontrolnych

 597 925,36 zł

 597 925,36 zł

Poznań

Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, odcinek IIIb - wykonanie zaleceń pokontrolnych

 737 195,17 zł

 737 195,17 zł

Poznań

Remont Zastawki nr 1 - Strumień Kościółek w km 1+875

 71 203,84 zł

 71 203,84 zł

Poznań

 Remont kładek i komunikacji na zaporze czołowej Zb.Poraj.

 513 954,79 zł

 109 229,36 zł

Poznań

 "Zabezpieczenie brzegu rzeki Liswarty w rejonie km 24+780 w m. Troniny, gm. Lipie"

 479 937,75 zł

 431 943,98 zł

Poznań

Remont zastawki zlokalizowanej na rzece Głowna - wypływ z jeziora Lednickiego - wraz z odcinkową konserwacją cieku

 60 594,14 zł

 60 594,14 zł

Rzeszów

Utrzymanie przepompowni wody w Szafranowie na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec

 253 981,57 zł

 253 981,57 zł

Rzeszów

Remont drogi serwisowej prawego wału Wisłoki w km 11+960 - 15+460

 319 461,75 zł

 319 461,75 zł

Rzeszów

Remont odcinkowy budowli regulacyjnych i udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych - potok Kowalowy w km 0+600 - 1+700

 81 135,72 zł

 81 135,72 zł

Rzeszów

Remont odcinkowy budowli regulacyjnych i udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych - potok Dobryński w km 0+000 - 4+000

 96 739,50 zł

 96 739,50 zł

Rzeszów

Udrożnienie i zasyp wyrw na pot. Stupnica w km 20+595 - 20+700, m. Leszczawa Dolna

 79 450,80 zł

 79 450,80 zł

Rzeszów

Udrożnienie i zasyp wyrwy na pot. Drohobyczka w km 4+640-4+722

 52 943,26 zł

 52 943,26 zł

Rzeszów

Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Stebnik w km 1+440 - 1+650 w m-ci Krościenko.

 285 272,18 zł

 285 272,18 zł

Rzeszów

Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Jasieńka w km 4+100 - 4+200 w m-ci Ustrzyki Dolne.

 54 075,11 zł

 54 075,11 zł

Rzeszów

Zasyp wyrwy na potoku Olszanka, w km 2+096 - 2+200, b. lewy w m. Olszany gmina Krasiczyn

 77 532,78 zł

 77 532,78 zł

Rzeszów

Doraźne działania utrzymaniowe na terenie NW Sanok

 149 514,30 zł

 149 514,30 zł

Rzeszów

Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Tyrawka

 68 562,74 zł

 68 562,74 zł

Rzeszów

Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Sanoczek

 109 477,87 zł

 109 477,87 zł

Rzeszów

Lokalny zasyp wyrw na ciekach na ciekach w zlewni rzeki Osława

 68 417,92 zł

 68 417,92 zł

Rzeszów

Remont budowli i urządzeń wodnych na terenie NW Sanok w zlewni rzeki Osława

 79 159,41 zł

 79 159,41 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na potoku Rossawa w km 0+000 - 0+500

 176 552,99 zł

 176 552,99 zł

Rzeszów

Prace konserwacyjno-remontowe na wałach przeciwpowodziowych Nadzoru Wodnego w Krośnie - etap I

 104 818,55 zł

 104 818,55 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowch na potoku Tabor (etap I) oraz roboty utrzymaniowe w km 0+270-0+370 w m-ci Iskrzynia

 150 999,96 zł

 150 999,96 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wisłok

 207 000,05 zł

 207 000,05 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Gwoźnica

 54 900,07 zł

 54 900,07 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrwy na potoku Tatyna przy dz. 2175/1 w sąsiedztwie posesji 1B Dylągówka

 55 952,70 zł

 55 952,70 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na potoku Kopytko w km 0+900-8+900 w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów i km 14+600-16+800 w m. Węglówka, gm. Korczyna

 89 248,80 zł

 89 248,80 zł

Rzeszów

Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Różanka w km 1+000-11+000

 118 665,12 zł

 118 665,12 zł

Rzeszów

Konserwacja potoku Szufnarówka w km 0+200-2+200 oraz remont umocnień skarp w km 8+740-8+800

 184 711,86 zł

 184 711,86 zł

Rzeszów

Remont systemu zasilania awaryjnego systemu monitoringu obiektu hydrotechnicznego - Zbiornik Wodny Besko

 58 400,40 zł

 58 400,40 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych
Stobnica w km 21+897-21+947 w m. Blizne

 112 567,14 zł

 112 567,14 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych potok Rosielna - zabudowa wyrw w km 7+175 - 7+190, 7+800 - 7+830, w m. Wola Jasienicka

 57 364,12 zł

 57 364,12 zł

Rzeszów

Utrzymanie cieków naturalnych nr ew.1326/4,1726 w m. Żyznów

 58 643,08 zł

 58 643,08 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrw na potoku Orzechowskim w km 1+250 - 2+700

 54 000,00 zł

 54 000,00 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych na rzecze Mleczka w km 36+400-36+500 w m. Manasterz

 112 557,89 zł

 112 557,89 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na cieku Łopuszka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-11+000

 75 969,17 zł

 75 969,17 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka w km 10+400-10+800

 95 518,86 zł

 95 518,86 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych na rzecze Mleczka w km 45+500- 48+400

 64 099,73 zł

 64 099,73 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrw prawego i lewgo brzegu oraz dna cieku Sawa w km 12+620 - 12+670 w m. Wysoka, gm. Łańcut

 125 724,60 zł

 125 724,60 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrwy lewego brzegu oraz dna rzeki Sawa w km 21+294 - 21+334 w m. Handzlówka, gm. Łańcut

 52 635,14 zł

 52 635,14 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrwy lewego brzegu oraz dna rz. Sawa w km 20+350 - 20+400 w m. Handzlówka, gm. Łańcut

 64 583,88 zł

 64 583,88 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrwy lewego brzegu oraz dna rz. Sawa w km 20+630 - 20+680 w m. Handzlówka, gm. Łańcut

 70 758,48 zł

 70 758,48 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrw prawego i lewego brzegu oraz dna rz. Sawa w km 17+150 - 17+351 w m. Albigowa gm. Łańcut

 112 471,23 zł

 112 471,23 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrwy lewego brzegu oraz dna rz. Sawa w km 16+434 - 16+534 w m. Albigowa, gm. Łańcut

 81 254,48 zł

 81 254,48 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na potoku Błotnia w km 0+800-2+700

 98 364,74 zł

 98 364,74 zł

Rzeszów

Remont umocnienia na rzece Rakowa w km 11+900 - 13+470, 14+070 - 16+450, 17+165 - 18+200 w m. Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola gm. Dzwola, oraz na rzece Biała w km 13+550 - 14+450 w m. Jonaki, Ruda gm. Janów Lubelski

 798 366,51 zł

 798 366,51 zł

Rzeszów

Remont umocnień dolnych skarp przy czterech jazach na rz. Gilówka w km 12+418 - 12+618, 17+881 - 18+081, 19+186 - 19+386, 21+015 - 21+215 gm. Jarocin

 112 490,88 zł

 112 490,88 zł

Rzeszów

Wykonanie robót remontowych na zbiorniku wodnym "Maziarnia" w Wilczej Woli

 113 715,00 zł

 113 715,00 zł

Rzeszów

Wykonanie robót remontowych w obrębie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów

 244 092,27 zł

 244 092,27 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrwy na potoku Jagoda w km 0+015- 0+080

 219 798,48 zł

 219 798,48 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w km 0+000-2+216 i 2+703-4+055 w m. Nowosielec gm. Nisko

 53 131,05 zł

 53 131,05 zł

Rzeszów

Remont umocnienia na rzece Sanna w km 49+050-57+750 na terenie gminy Modliborzyce

 931 739,05 zł

 931 739,05 zł

Rzeszów

Remont umocnienia na rzece Tuczyn w km 0+000-0+900 i 17+380-23+564 na terenie gminy Annopol, Gościeradów i Trzydnik Duży

 804 066,97 zł

 804 066,97 zł

Rzeszów

Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki San w km 4+445-5+035 i 7+358-7+683 w m. Skowierzyn gm. Zaleszany

 162 250,52 zł

 162 250,52 zł

Rzeszów

Wykonanie odwodnienia na przepompowni Opoka-Borów w m. Opoka gm. Annopol

 73 279,77 zł

 73 279,77 zł

Rzeszów

Remont istniejących umocnień oraz roboty utrzymaniowe na potoku Dęba w km 0+000-9+328 w m. Alfredówka, Tarnowska Wola, Dęba, Nowa Dęba gm. Nowa Dęba

 378 702,30 zł

 378 702,30 zł

Rzeszów

Remont istniejących umocnień na rzece Mokrzyszowka w km 8+755-9+604 i 10+705-11+238, w m. Chmielów gm. Nowa Dęba

 177 229,84 zł

 177 229,84 zł

Rzeszów

Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie działalności NW Tarnobrzeg

 259 505,40 zł

 259 505,40 zł

Rzeszów

Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności NW Tarnobrzeg

 367 231,30 zł

 367 231,30 zł

Rzeszów

Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha w km 2+835 - 8+619 m. Łukowa, gm. Łukowa

 415 050,26 zł

 415 050,26 zł

Rzeszów

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Lubenia, "Dopływ z PodLasu" i "Horodne"

 406 541,45 zł

 406 541,45 zł

Rzeszów

Wykonanie zaleceń z ocen stanu technicznego jazów na rz. Gilówka

 89 358,27 zł

 89 358,27 zł

Rzeszów

Remont umocnień na rzece Karasiówka w km 23+153-37+271 na terenie gminy Zaklików i Trzydnik Duży

 478 780,85 zł

 478 780,85 zł

Rzeszów

Zasyp wyrwy w km 0+140-0+180 potok Lubcza, na terenie MPWiK Rzeszów w Rzeszowie obręb Zwięczyca

 149 999,99 zł

 149 999,99 zł

Rzeszów

Remont zniszczonych umocnień skarpy prawej cieku Mikośka w km 6+070 – 6+180 w mieście Łańcut

 84 234,89 zł

 84 234,89 zł

Rzeszów

Zasyp wyrwy na potoku Chmielnik w km 8+850 – 8+930, m. Błędowa Tyczyńska

 285 815,10 zł

 285 815,10 zł

Rzeszów

Zabudowa wyrwy na potoku Trzebośnica w km 33+100 - 33+200

 132 078,00 zł

 132 078,00 zł

Warszawa

Usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry na groblach wstecznych rzeki Chodelki.

 102 561,52 zł

 102 561,52 zł

Warszawa

Roboty remontowo konserwacyjne na jazach piętrzących na terenie NW Opole Lubelskie

 69 881,72 zł

 69 881,72 zł

Warszawa

Naprawa skarpy pompowni Janowiec.

 66 996,19 zł

 66 996,19 zł

Warszawa

Remont przepustu wałowego oraz zjazdu wałowego - wał główny Dolina Opolska.

 86 906,92 zł

 86 906,92 zł

Warszawa

Remont zabudowy regulacyjnej rz. Wisły w granicach m. st. Warszawy - etap III, realizacja

 874 374,60 zł

 874 374,60 zł

Warszawa

Wykonanie prac remontowych uszczelnień dylatacji zapory czołowej ZW Domaniów

 96 678,00 zł

 96 678,00 zł

Warszawa

Prace rozbiórkowe, porządkowe i zabezpieczające na przegrodzie suchego zbiornika na rz. Słupianka w km 8+036, gm. Słupno

 129 150,00 zł

 123 500,00 zł

Warszawa

Wykonanie prac zabezpieczających prawy wał rzeki Bzury w km 1+050 do 1+260 i 1+460 do 1+540 gm. Młodzieszyn i gm. Brochów

 2 034 011,16 zł

 2 034 011,16 zł

Wrocław

Remont przelewu powierzchniowego, bystrotoku i mostu nad przelewem zbiornika retencyjnego Słup

 3 786 897,40 zł

 3 786 897,40 zł

Wrocław

Remont suchego zbiornika wodnego Bolków w km 1+100 potoku Rochowicka Woda

 3 481 973,12 zł

 3 481 973,12 zł

Wrocław

Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granicy dz. 6/25 AM 16, obręb Stare Miasto)

 1 265 363,85 zł

 1 265 363,85 zł

Wrocław

Remont zbiornika polderowego Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno – remont wieży i pozostałego zakresu wynikającego z nakazu DWINB

 3 716 339,53 zł

 3 716 339,53 zł

Wrocław

Konserwacja potoku Bielawica m. Bielawa w km 2+900-9+900 - Porozumienie

 84 401,69 zł

 69 969,20 zł

Wrocław

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Lubiatówka - gm. Złotoryja

 127 095,22 zł

 127 095,22 zł

Wrocław

 Remont jazu "Gierałtowiec" w km 15+050 cieku Lubiatówka

 235 084,83 zł

 150 000,00 zł

Wrocław

Udrożnienie i remont zabudowy regulacyjnej koryta Pieszyckiego Potoku m. Kamionki w km 10+650-10+775

 182 584,35 zł

 169 060,41 zł

Wrocław

Udrożnienie oraz zabudowa wyrwy prawej skarpy potoku Budzówka w km 11+780 - 12+230 w miejscowości Ząbkowice Śląskie

 148 560,63 zł

 148 560,63 zł

Wrocław

Prace konserwacyjno-udrożnieniowe na potoku Budzówka w km 0+560-3+300 w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki

 138 417,99 zł

 138 417,99 zł

Wrocław

Naprawa posadzki w sterówce jazu Różanka (skucie, izolacja, położenie płytek) - 36 m2

 50 782,03 zł

 50 782,03 zł

Wrocław

Przeniesienie sterowania jazem Brzeg Dolny

 117 802,95 zł

 117 802,95 zł

Wrocław

Rzeka Widunia - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+000-6+000 gmina Jasień

 83 422,46 zł

 83 422,46 zł

Wrocław

Kanał Młyński - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 0+000 ÷ 6+100

 89 819,31 zł

 89 819,31 zł

Wrocław

Rzeka Uklejna - remont ubezpieczeń i udrożnienie cieku w km 3+000-8+500

 60 016,14 zł

 60 016,14 zł

Wrocław

Remont progu bet. w km 40+580 i naprawa umocnień na odcinku 100 m

 201 143,28 zł

 201 143,28 zł

Wrocław

Remont jazu w km 0+110

 219 310,84 zł

 219 310,84 zł

Wrocław

Studzianka-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta oraz remont ubezpieczeń brzegowych

 68 356,02 zł

 68 356,02 zł

Wrocław

Jędrzychowicki Potok-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta. Zabudowa brzegu

 98 521,95 zł

 98 521,95 zł

Wrocław

Żarecki Potok-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta, remont murów oporowych i progów

 767 278,30 zł

 767 278,30 zł

Wrocław

Bielawka-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta. Rozbiórka jazu.

 117 344,78 zł

 117 344,78 zł

Wrocław

Czerwona Woda-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta. Likwidacja kładki dla pieszych, remont murów oporowych w m. Zgorzelec

 456 481,17 zł

 456 481,17 zł

Wrocław

Włosienica-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta oraz remont ubezpieczeń brzegowych

 407 173,05 zł

 407 173,05 zł

Wrocław

Remont wału Gubin-Sękowice Etap 1

 3 092 149,40 zł

 3 092 149,40 zł

Wrocław

Zabudowa wyrwy brzegowej prawej skarpy rz. Bystrzycy, m. Wrocław-Stabłowice w km 3+900-3+997 rz. Bystrzyca

 152 404,49 zł

 152 404,49 zł

Wrocław

Zabudowa wyrwy brzegowej prawej skarpy rz. Bystrzycy, m. Wrocław-Stabłowice w km 3+900-3+997 rz. Bystrzyca

 345 000,00 zł

 345 000,00 zł

Wrocław

Remont koryta potoku Cicha km 0+000 - 8 + 200 m. Wolany Nr 2 p. Łodziato oraz udrożnienie cieku na terenie wsi + odmulenie potoku na wys bud 66 i 68 w m Szalejów Górny - 200 mb

 216 528,19 zł

 216 528,19 zł

Wrocław

Naprawa śluzy wpustowej Lipki-Oława

 153 750,00 zł

 153 750,00 zł

Wrocław

Remont murów oporowych rzeki Świeradówka w km 0+020-0+250 w m. Świeradów-Zdrój

 967 154,88 zł

 967 154,88 zł

Wrocław

Odbudowa umocnień brzegowych zbiornika Nysa w formie narzutu ciężkiego na geowłókninie wraz z profilacją skarp

 398 931,18 zł

 398 931,18 zł

Wrocław

Jaz Brzeg Dolny - przywrócenie sprawności przęsła nr 2

 353 607,77 zł

 353 607,77 zł

Wrocław

Jaz Bartoszowice - naprawa zamknięcia segmentowego, m. Wrocław

 992 806,80 zł

 992 806,80 zł

Wrocław

Udrożnienie koryta rzeki Ścinawki w km 49+500-58+000 na terenie miasta Mieroszów wraz z odcinkową podbudową podmytych fundamentów istniejących murów i likwidacją wyboju na stanowiskach dolnych jazów wraz z udrożnieniem koryta dla ryb

 249 659,25 zł

 249 659,25 zł

Wrocław

Remont muru oporowego na potoku Bieleń w km 0+386-0+406 w m. Szklarska Poręba

 237 918,00 zł

 237 918,00 zł

Wrocław

Remont muru oraz umocnień brzegowych pot. Klikawa w m. Jeleniów

 309 786,87 zł

 309 786,87 zł

Wrocław

Zabudowa wyrwy w lewym wale przeciwpowodziowym - rzeka Kamienica w km 4+300

 68 136,11 zł

 68 136,11 zł

Wrocław

Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 350 mb.

 590 461,50 zł

 590 461,50 zł

Wrocław

Zabudowa dwóch wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta – rzeka mora km 0+000 – 0+200

 270 846,25 zł

 270 846,25 zł

Wrocław

przywrócenie właściwego przekroju poprzecznego koryta potoku Posna w km 0+000-7+600 wraz z remontem zniszczonych umocnień koryta potoku w m. Ścinawka Średnia i Ratno Dolne

 367 425,54 zł

 367 425,54 zł

Wrocław

Remont koryta Potoku Łomnica km 0 + 000 - 2 + 800 m. Nowa Łomnica

 159 815,13 zł

 159 815,13 zł

Wrocław

Remont zniszczonego muru w potoku Wilcza na terenie m. Wilcza

 76 314,99 zł

 76 314,99 zł

Wrocław

Remont zniszczonego muru w kanale Młynówka na terenie m. Gorzanów

 149 579,14 zł

 149 579,14 zł

Wrocław

Prace konserwacyjno- utrzymaniowe na rzece Biała Woda w km 0+000-7+700

 110 749,20 zł

 110 749,20 zł

Wrocław

Roboty konserwacyjno-remontowe na potoku Wrzosówka w m. Jelenia Góra

 179 123,12 zł

 179 123,12 zł

Wrocław

Remont stopnia rzeki Białej Głuchołaskiej w km 17+893 w miejscowości Bodzanów

 552 718,95 zł

 552 718,95 zł

Wrocław

Roboty konserwacyjno-remontowe na potoku Kamienica w m. Stara Kamienica, Barcinek

 182 323,20 zł

 182 323,20 zł

Wrocław

Remont muru na potoku Dzik na wysokości budynku przy ul. Radkowskiej 32, NW Kłodzko - Refinansowanie

 124 507,06 zł

 124 507,06 zł

Wrocław

Utrzymanie wód na terenie działania NW w Sławie - zabudowa wyrw na wale: L i P Południowy Kanał Obry w obr. Siekowo, Siekówko, gm. Przemęt oraz skarpy w km 0+310 w obr. Rudno, gm. Wolsztyn - robota awaryjna

 116 814,13 zł

 116 814,13 zł

Wrocław

Utrzymanie wód na ter. NW Sława-zabudowa wyrw na wale L i P Południowy Kanał Obry- Rob. Awaryjna

 148 328,65 zł

 148 328,65 zł

Wrocław

Wymiana uszczelnień i przegląd na śluzie Różanka

 486 403,50 zł

 486 403,50 zł

Wrocław

Naprawa wyrwy i umocnienia skarpy Baryczy, NW Milicz

 128 978,11 zł

 128 978,11 zł

Wrocław

Naprawa budowli na rz. Dąbrocznia - kradzież elementów wyciągowych na zastawkach 5 szt. oraz panelu ogrodzeniowego na jazie Miejska górka km 14+340

 92 724,23 zł

 92 724,23 zł

Wrocław

Naprawa przepustu wałowego rz. Barycz NW Trzebnicy

 62 323,12 zł

 62 323,12 zł

Wrocław

Likwidacja wyrwy w lewym wale Baryczy NW Milicz

 82 691,87 zł

 82 691,87 zł

Wrocław

Rz. Czerna - Zabezpieczenie rzeki przed osuwająca się ziemią NW Strzelin

 56 653,80 zł

 56 653,80 zł

Wrocław

Zabudowa wyrwy km 32+000 rz. Widawy

 145 478,25 zł

 145 478,25 zł

Wrocław

Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w studni połączeniowej wału przeciwpowodziowego W-1 (OM) rz. Odry

 57 810,00 zł

 57 810,00 zł

 

  1. „Planowanie i nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych”.

RZGW

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wartość dofinansowania

Gliwice

Remont jazu piętrzącego na rzece Wiśle w km 68+125 w m. Kiczyce

261 000,00 zł

261 000,00 zł

Warszawa

Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW we Włoszczowie - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wymaganymi załącznikami

84 563,00 zł

84 563,00 zł

Warszawa

Zwiększenie retencji korytowej rzeki Ciek od Linowa poprzez remont budowli piętrzących.

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Warszawa

Zwiększenie retencji korytowej rzeki Maruszówka poprzez remont budowli piętrzących.

220 000,00 zł

220 000,00 zł

Wrocław

Naprawa jazów na Baryczy i Prądni II

83 956,01 zł

83 956,01 zł

Wrocław

Naprawa jazu Kanał Łącza w km 2+800

116 101,72 zł

116 101,72 zł

Wrocław

Remont jazu na rzece Golec w km 16+578

125 767,50 zł

125 767,50 zł

 


Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji na podstawie umowy nr MI/DGWiŻŚ/2022/04/01/ZF zmienionej późniejszymi aneksami w kwocie 804.536.177 zł na sfinansowanie zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”

flaga RP strona www

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

Poz.

Komponent/ podkomponent/ zadanie

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania

Całkowita wartość zadania

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania

1

Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

 Kontrakty:

RZGW w Szczecinie

1A.1 „Chlewice - Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja Polderu Marwickiego etap I i II"

1A.2 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik”.

1A.4 „Realizacja robót polegających na dokończeniu odcinków Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino”.

1B.2 ,,Prace modernizacyjne na Odrze granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania" (3 umowy: 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3).

1B.3/1 „Etap I - Budowa bazy postojowo - cumowniczej dla lodołamaczy”.

1B.3/2 ,,Etap II: Budowa infrastruktury postojowo - cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowania szlaku żeglugowego" (2 umowy: 1B.3/2 - część 1, 1B.3/2 - część 2).

1B.4/2 „Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo”.

1B.5/1 „Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”.

1B.5/2 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą”.

1B.5/3 ,,Przebudowa mostu kolejowego w celu zapewnienia minimalnego prześwitu".

RZGW we Wrocławiu:

1B.1/1(a) „Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II”. 1B.1/1(b) „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z dojazdami”.

1B.6/1 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Nowa Sól etap I i II”.

1B.6/2 „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - Wężyska Chlebowo”.

1B.7 „WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.

1B.8 „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”.

1B.9 „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową”

1C.1 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

1C.2 „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty, z uwzględnieniem dostaw sprzętu.

Wypłaty zaliczek na rzecz wyłonionych

Wykonawców robót budowlanych.

Płatności dla Podwykonawców za wykonane roboty budowlane z tytułu solidarnej odpowiedzialności.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji z GDDKiA (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Opłaty za wycinkę drzew związane z realizacją kontraktów.

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe (np. KOWR) wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wraz z kosztami towarzyszącymi, planowane do wpłaty do depozytu Sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

4.292.862.213,47 zł

798.142.077 zł

2

Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej

Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu

2A.1/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów"

2A.1/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie"

2A.2/1 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów"

2A.2/2 ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice"

2B Kontrakty Podkomponentu  2B Ochrona bierna

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji z GDDKiA (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Prace przygotowawcze polegające na wyprzedzającej interwencyjnej wycince drzew pod inwestycję w ramach planowanych kontraktów wydzielonych z kontraktów na roboty budowlane w podkomponencie 2B.

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe (np. KOWR) wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu Sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

3

Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły

Kontrakty:

RZGW w Krakowie

3A.1/1 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie – Odcinek 1, Odcinek 2”.

3A.1/2 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie– Odcinek 3”. 3A.2/1, 3A.2/2 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2".

3A.2/3 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Malinówka 3”.

3A.2/4 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Serafa 2.”

3A.3 „Odcinek 4 – prawy wał rzeki Wisły od ujścia Skawinki do stopnia Kościuszko”.

3A.4 „Rozbudowa odcinka prawego wału poniżej stopnia Dąbie wraz z budową wrót przeciwpowodziowych w rejonie stoczni remontowej”.

3A.5 „Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla huty im. Sendzimira w Krakowie”.

3A.6 „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”.

3B.1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” .

3B.1/1 „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza - dokończenie zadań 3 i 4”.

3D.2/1 „Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów”.

3D.2/2 „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów”.

RZGW w Rzeszowie

3B.2 „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”.

3D.1 „Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu”.

3D.3 ,,Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce".

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych za wykonane roboty.

Wypłaty zaliczek na rzecz wyłonionych Wykonawców robót budowlanych.

Płatności z tytułu opłat przyłączeniowych jako wydatków stanowiących przygotowanie do realizacji robót budowlanych.

Płatności wynikające z porozumień, decyzji z GDDKiA (np. opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym) i innych podmiotów wydających decyzje, opinie niezbędne do realizacji inwestycji.

Płatności związane z działaniami związanymi z przejmowaniem nieruchomości na potrzeby realizacji kontraktów w zakresie zajęć stałych, czasowych, trwałych ograniczeń opisane w Planie Pozyskania Nieruchomości Przesiedleń (PPNiP/RAP) oraz niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w tym np.:

- Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Udostępnienie działek pod zajęcia czasowe (np. KOWR) wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

- Odszkodowania wraz z kosztami towarzyszącymi o nieuregulowanym stanie prawnym planowane do wypłaty do depozytu Sądowego.

- Uiszczanie zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora oraz kosztów temu towarzyszących.

4

 Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania

 Kontrakty:

RZGW we Wrocławiu:

4B.1/1 ,,Modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych wspierających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych w Krakowie i Wrocławiu wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania".

4B.1/2 ,,Modernizacja i wdrożenie hydrologicznych, kontrolnych i teletechnicznych systemów pomiarowych w obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław".

4B.1/3 „Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych”.

4B.1/4 ,,Centra operacyjne w Krakowie i Wrocławiu - Cyfrowy system komunikacji dyspozytorskiej dla obiektów hydrotechnicznych".

4B.1/5 „Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11”.

Zakres rzeczowy dotacji związany z wdrażaniem ww. kontraktów:

Wypłata zaliczek na rzecz wyłonionych Wykonawców.

Płatności dla wyłonionych Wykonawców robót budowlanych z uwzględnieniem dostaw sprzętu.

Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wypłata odszkodowań, pozyskanie wyciągów z ewidencji z gruntów wraz z ewentualnymi kosztami towarzyszącymi.

5

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności na rzecz Konsultantów Wsparcia Technicznego świadczących usługi dla RZGW we Wrocławiu, RZGW w Szczecinie, RZGW Rzeszowie oraz RZGW w Krakowie w ramach kontraktów, na podstawie zaakceptowanych przez Klienta Raportów miesięcznych:

5.2 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (2 umowy z RZGW Kraków, 1 umowa z RZGW Rzeszów)

5.3 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły” (1 umowa RZGW Szczecin, 1 umowa RZGW Wrocław)

5.3 (a) Nadzór autorski dla Kontraktu 1C.1

5.4 „Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad robotami. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz Wsparcie Techniczne dla Projektu i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP” (1 umowa RZGW Wrocław, 1 umowa RZGW Szczecin)

5.6 ,,Opracowanie Master Planów dla rzeki Bóbr oraz rzeki Kwisy"

5.8.1 - 5.8.6 pakiety zadań obejmujące przygotowanie do realizacji inwestycji Budowa zbiornika Kąty - Myscowa.

6

Komponent 5 Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów

Płatności z tytułu funkcjonowania Biura Koordynacji Projektu OPDOW, związane z realizacją Projektu w 2022 r. :

* kosztów konsultingowych tj. wypłat wynagrodzeń bezosobowych dla Konsultantów w ramach zawartych kontraktów, w tym wypłat wynagrodzeń dla Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów. Wydatki te dotyczą również - gwarantowanych kontraktami - tzw. wydatków zwrotnych z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych konsultantów, wypłat związanych z używaniem prywatnego pojazdu do celów służbowych (ryczałtu samochodowego) oraz szkoleń konsultantów,

* kosztów operacyjnych dotyczących wydatków m.in. na zakup materiałów, kosztów energii elektrycznej i cieplnej, składek na ubezpieczenia społeczne konsultantów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz pokrycie obowiązkowych naliczeń Funduszu Pracy za konsultantów. W/w koszty dotyczą również wydatków tj. opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe we Wrocławiu i Krakowie, usługi tłumaczeń, obsługi prawnej, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, sprzątania, strategię działań komunikacyjnych, obsługę szkoleń dla jednostek oraz koszty finansowe dotyczące różnic kursowych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla zagranicznych konsultantów - Członków Międzynarodowego Panelu Ekspertów, oraz pozostałe usługi tj. warsztaty dla Interesariuszy, obsługę Misji Banku Światowego. Biuro Koordynacji Projektu OPDOW działa na podstawie Umowy pożyczki nr 8524 - PL zawartej między Rzeczpospolitą Polską oraz Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 10 września 2015 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 pkt 3 do umowy pożyczki Biuro Koordynacji Projektu („BKP”) odpowiada za bieżącą koordynację i ogólną administrację Projektu. W myśl tego przepisu BKP będzie funkcjonować przez cały okres realizacji Projektu, przy czym jego struktura organizacyjna oraz zakres zadań powinny być zaakceptowane przez Bank. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju wyraził zgodę na funkcjonowanie Biura Koordynacji Projektu w ramach struktury PGW WP. Mając przedmiotowe okoliczności na uwadze zachodzi konieczność poniesienia wyżej wymienionych w niniejszym punkcie wydatków.

112.736.000 zł

6.394.100 zł

 


 

Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji w kwocie 186 574 313,19 zł na podstawie umowy nr
MI/DGWIŻŚ/2021/06/02/ZF zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 listopada 2021 r., na:

  1. Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę;
  2. Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP;
  3. Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych,

określonymi w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego pod numerem zadania 113, 114 i 115.

 

flaga RP strona www

 

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

 

Zadanie nr 113 - Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę

 

Nazwa zadania Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania Całkowita wartość zadania Wartość finansowania lub dofinansowania zadania
Odbudowa Kanału Zawada Przewidziany do sfinansowania zakres przewiduje aktualizację dokumentacji projektowej, w tym mapy zasadniczej oraz operatu wodnoprawnego w zakresie regulacji cieku.
Aktualizacja dokumentacji pozwoli na wykonanie robót budowlanych szybciej niż zakładano, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie zasobów wodnych w zlewni Kanału Zawada. Realizacja zadania umożliwi sprawne odprowadzenie nadmiaru wód ze zlewni w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych oraz roztopów wiosennych (funkcja przeciwpowodziowa) oraz pozwoli na zwiększenie retencji w okresach niedoborów wody poprzez hamowanie odpływu (retencja korytowa).
39 998,37 0,00
Odbudowa rzeki Gulczanki w km 0+000 do 19+100 (20+270) Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej (mapy zasadniczej) do uzyskania pozwolenia na budowę, na przeprowadzenie w kolejnym etapie robót budowlanych na rzece Gulczanka i wykonanie budowli hamujących odpływ wód (szt. 25) 60 885,00 60 885,00
Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego służącego wykonaniu zabezpieczenia brzegu Jeziora Gać Duży poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi powiatowej nr 2431 C 73 800,00 73 800,00
Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj.: prace przygotowawcze i oczyszczenie placu budowy; wykonanie budowli tymczasowych; wykonanie wlotu; wykonanie wylotu; wykonanie budynku obsługi pompowni; wykonanie fundamentu pod trafostację; wykonanie zasilania tymczasowego; wykonanie wiaty czyszczarki; wykonanie prac wewnętrznych; wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA; montaż centrali alarmowej; wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych CCTV; częściowe zagospodarowanie terenu pompowni. 6 019 596,02 6 019 596,02
Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj.: prace przygotowawcze i oczyszczenie placu budowy; wykonanie budowli tymczasowych; rozbiórka konstrukcji ujęcia do nawodnień; rozbiórka budynku pompowni nawadniającej; wykonanie wlotu; wykonanie wylotu; wykonanie budynku obsługi pompowni; wykonanie fundamentu pod trafostację; wykonanie wiaty czyszczarki; wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA; montaż centrali alarmowej; wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych CCTV; cześciowe zagospodarowanie terenu pompowni. 6 847 696,25 6 847 696,25
Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie budowli odcinającej, w tym wykonanie przegrody ze stalowej ścianki szczelnej, skrzydełek wlotowych i wylotowych i innych niezbędnych elementów oraz plac manewrowy wraz ze stanowiskiem roboczym agregatu pompowego 920 829,91 920 829,91
Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański,  woj. pomorskie  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej, wykonanie parterowego budynku gospodarczo-energetycznego wraz z niezbędną infrastruktura i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu działki stacji pomp. Pogłębienie dna i umocnienie brzegów pompowego kanału doprowadzającego i umocnienie brzegów oraz odmulenie dna kanału odprowadzającego w rejonie wylotu rurociągów tłocznych 4 734 270,00 4 734 270,00
Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jazu m.in. elektryfikacji i automatyzacji oraz na budowie przepławki dla ryb.
Wykonywane prace będą wymagały nadzoru, w związku z czym w kwocie dotacji zostały ujęte środki na ten cel (nadzór autorski był przewidziany umową na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania)
2 916 113,10 2 916 113,10
Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na budowie zaplecza technicznego wraz z instalacjami uzbrojeniem terenu oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu przyległego m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, placu postojowego oraz komunikacji pieszej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. 1 462 878,63 1 462 878,63
Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji pomp tj. częściową rozbiórkę starej pompowni wraz z przebudową budynku pompowni na budynek zawierający rozdzielnię stacji pomp oraz pomieszczenia gospodarczo-bytowe i budowę nowej bezhalowej stacji pomp wraz ze sterownią. Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. instalację nowych zatapialnych agregatów pompowych, wykonanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni, rurociągów oraz odbudową wału nad rurami tłocznymi. 2 376 626,48 2 376 626,48
Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie przenoski dla kajaków i ułożenie kostki brukowej – koszty robót budowlanych, które nie mogą być kwalifikowalne w ramach PO "Rybactwo i Morze" 49 203,76 0,00
Przebudowa prawego wału potoku Ulga  w m. Rzezawa gm. Rzezawa - Etap II Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie obwałowania na długości 0,315 km 1 512 331,80 1 512 331,80
Przebudowa koryta potoku Babica od km 0+000 do km 2+130 w miejscowości Bochnia, gm. Bochnia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Babica Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,130 km. 2 070 156,73 2 070 156,73
Przebudowa koryta potoku Proszowskiego od km 0+000 - 1+864, 2+139-2+830, 7+191-7+535 w miejscowości Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm Drwinia -zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Proszowski Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,861 km 1 149 333,50 1 149 333,50
Przebudowa koryta potoku CSK od km 0+000 do km 4+860 , powiat bocheński, gm. Bochnia m. Damienice, Cikowice, Stanisławice oraz powiat wielicki, m. Kłaj- zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok CSK  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 4,860 km 918 686,43 918 686,43
Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 0,800 km. 414 740,65 414 740,65
Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000- 2+650 w m. Baczków i Proszówki, gm Bochnia i gm Drwinia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Młynówka Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,650 km 360 418,29 360 418,29
Odbudowa zniszczonych stopni w korycie rzeki Skawinki wraz z udrożnieniem barier migracyjnych w km. 3+500, 20+700, 20+850,21+481, gm.Skawina, msc. Biertowice Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 4 szt. uszkodzonych stopni korekcyjnych, wykonanie na przedmiotowym odcinku elementów habitatowych 0,00 0,00
Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje przygotowanie  dokumentacji przedprojektowej (dokumentacji geodezyjnej, geologicznej, obliczeń hydraulicznych oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej) 178 350,00 178 350,00
Budowa posterunków wodowskazowych na ciekach w bezpośredniej zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlano-montażowe polegające na dostawie i montażu urządzeń pomiarowych dla 4 nowych posterunków wodowskazowych w ramach systemu monitoringu dopływu i odpływu wód do/ze zbiornika Świnna Poręba oraz opracowanie krzywych konsumcyjnych dla powstałych przekrojów wodowskazowych. 119 851,15 119 851,15
Wielowariantowa analiza sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce, gm. Laskowa, pow. Limanowski, woj. małopolskie przed wodami rzeki Łososina Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie wielowariantowej analizy sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce 99 015,00 99 015,00
Odbudowa pompowni w Jabłoniu, pow. Parczew Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy pompowni w Jabłoniu, dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu wody gruntowej na gruntach kompleksu użytków zielonych obiektu „Muława – Morgi” o pow. 215 ha, z których  niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie nadmiaru wody. 153 996,00 153 996,00
Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje aktualizację operatu wodnoprawnego dla przebudowy przepompowni Wilczogęby, w celu umożliwienia sprawnego odprowadzenie wód rz. Treblinki zarówno podczas stanów niskich w Bugu jak i podczas wezbrań powodziowych. Zaniechanie realizacji zadania spowoduje zagrożenie powodziowe dla przyległych terenów objętych zasięgiem oddziaływania przepompowni. 19 500,00 0,00
Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla celów odbudowy zbiornika Opole o pow. 282 ha i pojemności całkowitej 4,8 mln m3 pozwalającej na zwiększenie jego całkowitej pojemności. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna, zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych. 287 417,79 287 417,79
Budowa zbiornika Oleśniki  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zbiornika Oleśniki jako zbiornika przepływowego (o pojemności całkowitej 32 mln m3  i powierzchni 1358 ha), stanowiącego z Kanałem Wieprz-Krzna integralną część systemu służącego do nawodnień gruntów rolnych i użytków zielonych na obszarze bezpośredniego jego oddziaływania. 518 174,40 518 174,40
Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70+100 - 70+600 w m. Rażny, gm. Sadowne Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla celów zabezpieczenia przed erozją brzegową skarp rzeki Bug, zapobiegając  w ten sposób niekorzystnym zjawiskom geomorfologicznym, które w perspektywie czasu powodować mogą podmycie w bezpośrednim sąsiedztwie stopy wału. 84 325,11 84 325,11
Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643 Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla celów udrożnienia koryta rzeki Leśna Prawa na całej długości znajdującej się w granicach państwa, co poprawi stosunki wodne przyległych terenów oraz zapobiegnie stagnacji wody na odcinku ok. 3 km 119 310,00 119 310,00
Przebudowa jazu na rzece Wieprz w km 287+040 w m. Krasnobród, gm. Krasnobród, pow. zamojski Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy jazu w m. Krasnobród jako budowli upustowej ze zbiornika, w celu zabezpieczenia i ochrony przyległych gruntów oraz poniżej zbiornika w m. Krasnobród, a także w celu umożliwienia prawidłowego rozrządu wody zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika i terenów oddziaływania. 99 019,92 99 019,92
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gmina Krasnystaw w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego miasta Krasnystaw Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla celów budowy zbiornika o pow. ok 200 ha  jako zbiornika przepływowego, zwiększającego pojemność korytową i możliwość sterowania wodami wezbraniowymi rzeki Wieprz i Żółkiewka oraz zabezpieczającego przed falą wezbraniową miasto Krasnystaw. 173 430,00 173 430,00
Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu oczyszczalni ścieków wałem opaskowym przeciwpowodziowym  wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym o długości 0,563 km. 1 349 834,37 1 349 834,37
Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica) Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektu budowlanego w celu wykonania  modernizacji prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 1,1 km i  wału rzeki Brzeźnica na długości 0,90 km oraz  budowy prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 0,3 km i budowy obwałowania rzeki Brzeźnica na długości 0,2 km. 195 570,00 195 570,00
Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. Małopolskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na budowie obwałowania rzeki Ropa o długości długości 0,676 km, w tym: wykonanie zabezpieczenia ekranem z folii izolacyjnej na długości 175,7 m. 1 955 018,53 1 955 018,53
Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów zwiększenia retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka  w km ok. 2+350 do 5 +807. 59 901,00 59 901,00
Modernizacja rurociągu na rzece Grzybnicy w km 20+861 – 21-700 polegająca na montażu nowych urządzeń (rurociąg, zastawka) w ramach remontu istniejącego urządzenia, realizowana w oparciu o Program Retencji Korytowej – Program Nawodnień Rolniczych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach. Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji rurociągu na długości 376 m tj.:  demontaż części uszkodzonego rurociągu, którym przebiega nurt rzeki Grzybnica oraz montaż nowego przewodu, wraz z modernizacją zastawki typu mnich, znajdującej się na wlocie do przedmiotowego rurociągu, zlokalizowanego w miejscowości Miodowice.
Przewidziany do wykonania zakres będzie wymagał sprawowania nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi, w związku z czym w kwocie dotacji zostały ujęte środki na ten cel.
642 275,25 642 275,25
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km  459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,678 km poprzez uszczelnienie podłoża i korpusu wału, wyrównanie korony wału, zagęszczenie wału, remont istniejących przejazdów i schodów skarpowych. 5 829 604,94 5 829 604,94
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,27 km poprzez uszczelnienie podłoża i korpusu wału, wyrównanie korony wału, zagęszczenie wału, remont istniejących przejazdów i schodów skarpowych. 5 841 745,95 5 841 745,95
Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 (roboty awaryjne) Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z badaniami, ekspertyzą oraz nadzorami autorskimi na etapie wykonania robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (klasyfikacja zmian)) oraz roboty budowlane związane z awaryjnym zabezpieczeniem wysięków powstałych w dnie pot. Żabka przy awanporcie górnym śluzy na prawym brzegu rz. Odry w sąsiedztwie ujęcia wody do nawodnień lasów łęgowych na stopniu wodnym Malczyce. 2 259 501,28 2 259 501,28
Zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje zakup opracowania  pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”. 5 297 417,06 5 297 417,06
Zakup dokumentacji dotyczącej rozwoju Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje zakup opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 8 001 791,69 8 001 791,69
Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. Małopolskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem autorskim: żłobu betonowo-kamiennego na odcinkach  w km 0+695 - 0+795 oraz 0+795 - 0+908, wykonanie na ww. odcinkach dna betonowo-kamienngo, a na brzegach prawym i lewym zbrojonych ław fundamentowych wraz ze ścianami betonowymi w okładzinie kamiennej, a także robót dodatkowych na odcinku 0+000 - 0+908.  Etap wydzielony do realizacji w ramach środków z dotacji. 3 951 392,31 3 951 392,31
Cofka Malczyce/Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15 Przewidziany do sfinansowania zakres przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wałów w "cofce" SW Malczyce: lewostronnego wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego powyżej miejscowości Zakrzów od km 10+200 do 13+625 km oraz  przebudowę przepustu wałowego i rowu melioracyjnego we wsi Głoska. 9 311 952,22 9 311 952,22
Cofka Malczyce/Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15”  nadzorem inwestorskim dla tego zakresu. 196 033,86 196 033,86
Milsko - modernizacja przepompowni melioracyjnej Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącej śluzy wałowej wraz z wymianą zasuwy o napędzie elektrycznym oraz nadzór inwestorski.
Jest to etap robót wydzielony do realizacji w ramach środków z dotacji.
303 874,35 303 874,35

 

Zadanie nr 114 - Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań funkcjonowania PGW WP

 

 Nazwa zadania Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania Całkowita wartość zadania
Wartość finansowania lub dofinansowania zadania
Dostawa łodzi, w tym: inspekcyjno-pomiarowych wraz z wyposażeniem Dostawa łodzi w podziale na następujące części:
I - Dostawa łodzi inspekcyjno-pomiarowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową.
II - Dostawa łodzi wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową w ilości 15 kompletów
2 241 060,00 2 241 060,00
Modernizacja systemu klimatyzacji w siedzibie ZZ Giżycko Montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji  45 510,00 0,00
Dostawa 8 (osiem) łodzi koszących o mocy 30-50 KM z przyczepami do ich transportu.  Dostawa łodzi koszących o mocy 30-50 KM z przyczepami do ich transportu w ilości 8 szt. 3 190 206,72 3 190 206,72
Roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Pile – RZGW w Bydgoszczy Roboty pokrywcze i ciesielskie:
. wymiana pokrycia dachowego,
. obróbki blacharskie
Roboty murowe:
. przemurowanie kominów z cegły klinkierowej,
. przemurowanie ścian obluzowanych cegieł pod okapem
Roboty impregnacyjne:
. dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachu,
. dwukrotna impregnacja drewnochronem – machoń desek, podbitki pod okapem poziomej i pionowej
Wymiana instalacji odgromowej
710 611,03 710 611,03
Nadzór inwestorski dla zadania  pn. "Roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych
na terenie Zarządu Zlewni w Pile – RZGW w Bydgoszczy"
Nadzór inwestorski 26 568,00 0,00
Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów biurowo – socjalno – sanitarnych Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę dwóch  kontenerów z transportem i montażem 95 448,00 95 448,00
Roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych na terenie
Zarządu Zlewni w Inowrocławiu – RZGW w Bydgoszczy
Modernizacja polega na:
- Demontażu – rozbiórce istniejącego pokrycia z dachówek
- Demontażu  - rozbiórce obicia szczytów z desek
- Wywozie i utylizacji pozyskanego gruzu i drewna
- Wymianie deskowania lub łacenia dachu
- Rozebraniu obróbek blacharskich – rynny i rury spustowe oraz inne obróbki blacharskie
- Uzupełnieniu rolek na zaprawie cementowo – wapiennej szer. 1 cegły, poziomo oraz uzupełnieniu gładzi na rolkach
- Montażu nowych płyt warstwowych o gr. 14 cm na całej połaci dachu
- Montażu nowego okna dachowego – wyłazu kominiarskiego
- Montażu nowych płyt warstwowych o gr. 14 cm na obu szczytach dachu
- Wykonaniu nowych obróbek blacharskich
- Montażu nowych rynien i rur spustowych Rozbiórka istniejących czapek kominowych i kolejno cały komin do fundamentu.
Wymurowanie nowego komina z cegły czerwonej pełnej klasy 150. Wykonanie nowych czapek kominowych, wystających poza obrys komina 10 cm, grubości 10 cm z betonu B-15.
W czapkach należy zamontowac kratki zabezpieczające dla ptaków. Komin wyprowadzić ponad 1m ponad dach. 
95 398,77 95 398,77
Moderniacja kotła grzewczego i instalacji kominowej w budynkach zlokalizowanych
na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu- RZGW w Bydgoszczy
1) Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Półwiejskiej 15 w Nakle nad Notecią
Modernizacja obejmuje:
- Demontaż starego (uszkodzonego) źródła ciepła,
- Częściowy demontaż istniejącej instalacji C.O. i C.W.U.,
- Utylizacja zdemontowanych elementów, w tym starego kotła C.O.,
- Montaż nowego kotła C.O. 5 klasy opalanego pelletem i podłączeniu go do istniejącej instalacji C.O. i C.W.U. (w tym montaż nowych pomp C.O. i C.W.U.),
- W razie konieczności modernizacji instalacji wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) w pomieszczeniu  kotłowni, instalacji odprowadzającej spaliny (komin) oraz instalacji elektrycznej (podłączenie kotła do instalacji 230V),
- Uruchomienie układu, pierwsze rozpalenie.
2) Wymiana kotła grzewczego miarowego (uszkodzonego) na kocioł grzewczy na ekogroszek ma być przeprowadzona w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Pakości przy  ul. Śluza 1/1 w pomieszczeniu kotłowni.
Wymiana kotła obejmuje:
- Demontaż starego źródła ciepła (kocioł miałowy)
- Częściowy F12 istniejącej instalacji C.O. i C.W.U.
- Utylizacja zdemontowanych elementów, w tym starego kotła C.O. (w gestii Wykonawcy)
- Montaż nowego kotła C.O. 5 klasy, o mocy 18kW, opalanego ekogroszkiem,
- Podłączenie kotła do istniejącej instalacji C.O. i C.W.U., w tym montaż nowych pomp C.O. i C.W.U, zaworu podnoszącego temperaturę powrotu, wymianę naczynia zbiorczego.
- W razie konieczności modernizacja instalacji wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) w pomieszczeniu kotłowni, oraz instalacji elektrycznej (podłączenie kotła do instalacji 230V).
- C14 Uruchomienie układu, pierwsze rozpalenie
39 426,00 0,00
Modernizacja budynku NW Słupsk - w zakresie ścian zewnętrznych Zakres prac
1.1 Elewacje ceglane.
- Oczyszczenie lica cegieł i tynków z nalotów pochodzących z agresywnego środowiska;
- Uzupełnienie ubytków cegieł i tynku;
- Wymiana zwietrzałych spoin, impregnacja pow. ceglanej;
- Scalenie kolorystyczne elewacji, ościeża okien;
- W zarysowania ścian, wzmocnienie prętami gwintowanymi;
- Impregnacja i hydrofobizacja;
- Wymiana rur spustowych, rynien, parapetów, opierzeń , gzymsów;
- Gruntowanie ścian preparatami głęboko- penetrującymi;
- Położenie tynków renowacyjnych, drobnoziarnisty, ościeża;
- Położenie tynków renowacyjnych na profilach ciągnionych, pilastrach, wspornikach itd.;
- Gruntowanie powierzchni tynków;
- Malowanie dwukrotne tynków farbą krzemianową;
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cyn.
- Renowacja cokołu kamiennego.
1.2 Elewacje szczytowe.
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III;
- Gruntowanie ścian preparatami głęboko-penetrującymi;
- Ocieplenie ścian osłonowych pionowych izolacją termiczną gr 15cm
- Szpachlowanie ścian wraz z nałożeniem struktury mineralnej, baranek śr. 2mm;
- Skoloryzowanie elewacji farbą silikonową;
- Wykonanie gzymsu pośredniego, ceglanego.
1.3 Odwodnienie budynku.
Przed podjęciem prac mających na celu położenie izolacji pionowej wzdłuż ścian, konieczne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupska pod nazwą „Śródmieście”, o ile będzie taka decyzja Inspektora Nadzoru na tej budowie, wyznaczonego przez Konserwatora ochrony zabytków Delegatura Słupsk.
- Wykopy wraz z umocnieniem wykopu palami szalunkowymi;
- Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi;;
- Osuszenie murów wraz z uzupełnieniem ubytków spoinowania cegieł;
- Impregnacja dwukrotna , zgodnie z warunkami dla tego typu robót;
- Położenie izolacji przeciwwilgociowej
- Ułożenie izolacji z geowłókniny wraz z wykonanie podsypki filtracyjnej ze żwiru;
- Zasypanie wykopu wraz z przywróceniem terenu do pierwotnego otoczenia;"
195 542,00 195 542,00
Dostawa Kosiarki bijakowe na wysięgniku/ 26 kmpl/, kosiarki bijakowo tylno-boczne /13 szt/,
kosiarki bijakowe czołowe/17 szt/, rębaki do ciągnika /5 szt/
Dostawa Kosiarek bijakowych na wysięgniku wilości 26 kmpl oraz kompatybilnymi głowicami, kosiarek bijakowo tylno-bocznych w ilości 13 szt,
kosiarek bijakowo czołowych w ilości 17 szt oraz rębaki do ciągnika w ilości 5 szt.
3 967 857,00 3 967 857,00
Dostawa sprzętu do pomiarów szlaków żeglownych PGW Wody Polskie  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pomiarów szlaków żeglownych w podziale na następujące części: część I - dostawa pojedynczych echosond w ilości 26 sztuk,  1 652 259,00 1 652 259,00
„Montaż platformy przyschodowej wewnętrznej będącej w zakresie zadania inwestycyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”
Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  42 767,10 0,00
Dostawa przyczep i lawet do transportu sprzętu i pojazdów z podziałem na części dla
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dostawa przyczep i lawet do transportu sprzętu i pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1 790 572,50 1 790 572,50
Zakup i instalacja depozytora kluczy oraz systemu zarządzania nią w biurze RZGW w Krakowie
w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kraków 
Zakup i instalacja depozytora na klucze 70 479,00 70 479,00
Zakup nowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy do 80kV dla RZGW Kraków Zakup zasilacza UPS 25 669,55 0,00
Założenie systemu alarmowego w budynku Nadzoru Wodnego w Sandomierzu i
pomieszczeniach gospodarczo-magazynowych Zespołu Wsparcia Technicznego w Sandomierzu
Instalacja systemu alrmowego w budynku NW wg specyfikacji: INT-KLCD-GR Manipulator LCD systemu alarmowego INTEGRA SATEL
INTEGRA 64 Płyta główna centrali 16...64 wejść SATEL (G2006)
Obudowa AWO256 17/TRP50/Pulsar
OBUDOWA AWO353 LCD/B SATEL
AKUMULATOR MW-18-12s /12V,18AH/
 Silver cyfrowa czujka dualna SATEL
K-1 BOCZNY KONTAKTRON
ZAMEL RADIOLINIA RSU-Z2/2 2kan.2pil. 150m
SP4003 SP 4003-R SYGN.OPT.-AKUST.Z  DIODAMI LED
TSD-1 Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych DC 12 V SATEL
DG-1 ME Czujka gazu ziemnego SATEL
OD-850 CZUJNIK ZEW.PIR+MW ZASIĘG 15X15M
INT-E Ekspander 8 wejść VERSA, INTEGRA, PERFECTA SATEL
OPU-4 P Obudowa uniwersalna SATEL
12 292,62 0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe budynku
ZZ Sandomierz wraz z realizacją robót
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, tj. koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji budowlanej oraz realizacja robót budowlanych w celu adaptacji nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe 381 947,62 381 947,62
Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku Zdroju pod
kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą
Rozbudowa budynku poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą ( dostosowanie funkcjonalności dla osób niepełnosparwnych), a także  modernizacja  wszystkich pomieszczeń w budynku, sanitariatów, elewacji oraz dachu budynku 44 245,28 0,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania „Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu" Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę na przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie 44 280,00 0,00
Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Zacisze w Myślenicach na siedzibę NW w Myślenicach-Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w zakresie ww. inwestycji Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  29 895,00 0,00
Zakup bezzałogowych  statków powietrznych (dronów) wraz z akcesoriami  Dostawa: 12 szt. dronów do fotogrametrii z oprogrmamowaniem GIS do georeferencj oraz 112 szt. zestawów odbiornik GNSS z kontrolerem. 13 971 766,80 13 971 766,80
Dostawa 12 szt. rębaków spalinowych dla PGW Wody Polskie Dostawa samojezdnych rębaków spalinowych w ilości 12 szt. 1 298 880,00 1 298 880,00
Dostawa ładowacza czołowego do ciągnika /14 szt/ Dostawa ładowacza czołowego do ciągnika John Deer w ilości 14 szt. 1 291 500,00 1 291 500,00
Modernizacja dachu budynku magazynowego w m. Ląd Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawe i modernizację dachu budynku o powierzchni 83,6m2 24 211,74 0,00
Modernizacja kotłowni olejowej budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń 92 250,00 92 250,00
Montaż instalacji systemu klimatyzacji w budynku administracyjno- biurowym Obiektu hydrotechnicznego Nielisz Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem systemu klimatyzacji 54 710,40 54 710,40
Modernizacja budynku OH Nielisz polegajaca na rozbudowie wejścia do budynku wraz z wyminą drzwi. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę wejścia głównego wraz z wymianą zużytych drzwi wewnetrznych 23 994,59 0,00
Zakup pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę z montażem pomostu pływającego 55 227,00 55 227,00
Zakup dwóch mobilnych kontenerów modułowych na potrzeby ZZ Zamość (Zalew Zemborzycki). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę dwóch mobilnych kontenerów modułowych 106 395,00 106 395,00
Zakup mobilnych garaży na potrzeby ZZ Biała Podlaska oraz RZGW Lublin ( 2 szt. Dwustanowiskowy). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę dwóch mobilnych garaży 25 000,00 0,00
Modernizacja budynku obiektu w Borowem - wymiana instalacji cieplnej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawe i montaż urządzeń 29 889,00 0,00
Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości /3 szt/ Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości 3 szt. 368 631,00 368 631,00
Modernizacja budynku biurowego  zlokalizowanego  przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Rzeszowie poprzez poprawę  termoizolacyjności  ścian zewnętrznych, modernizację instalacji
wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń 
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku, wykonanie robót budowlanych  poprzez poprawę  termoizolacyjności  ścian zewnętrznych , modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń  343 782,54 343 782,54
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego w którym
mieści się biuro NW Dynów - Wykonanie projektu technicznego
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i  przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego w którym mieści się biuro NW Dynów
2. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych obejmujących:
a) wymianę:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji p-poż.,
b) montaż instalacji alarmowej,
Wymiana dachu
Termomodernizacja budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz montaż systemu orynnowania i instalacji odgromowej.
Wykonianie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
Remont ogrodzenia wokół siedziby NW
Wykonanie chodnika
Wymiana drzwi zewnętrznych 
31 980,00 0,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego w którym
mieści się biuro NW Lesko - Wykonanie projektu technicznego
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego w którym mieści się biuro NW Lesko
2. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych obejmujących:
a) wymianę:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji p-poż.,
b) montaż instalacji alarmowej,
Wymiana dachu
Termomodernizacja budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz montaż systemu orynnowania i instalacji odgromowej.
Wykonianie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
Remont ogrodzenia wokół siedziby NW
Wykonanie chodnika
Wymiana drzwi zewnętrznych 
34 837,29 0,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo – mieszkalnego
Zarządu Zlewni w Przemyślu - Wykonanie projektu technicznego
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części budynku biurowo-mieszkalnego w którym mieści się biuro ZZ Przemyśl
2. Wykonanie prac budowlanych polegających m.in. na:
a) dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów prawa,
b)połączenie istniejącej części biurowej ZZ z klatką schodową istniejącej części mieszkalnej
c) dostosowaniu lokali mieszkalnych do pomieszczeń biurowych,
d) wymianie:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji p-poż.,
- instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o.,
c) montażu klimatyzatorów,
d) montażu instalacji alarmowej,
Termomodernizacja budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz montaż systemu orynnowania i instalacji odgromowej.
34 898,79 0,00
Poprawa standardu osiedla eksploatacyjnego ZW Klimkówka. Roboty budowlane  (modernizacja budynków) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynków ZW Klimkówka polegających na: wymianie pokrycia dachowego wraz z wszelkimi obróbkami blacharskimi, zaimpregnowaniu konstrukcji dachu i zabezpieczeniu jej przed korozją biologiczną oraz modernizacja  instalacji c.o. i c.w.u. budynku 1B polegająca na  wymianie rur i grzejników a także modernizacja -ulepszenie schodów w ciągach pieszych osiedla eksploatacyjnego,
ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób

Wykonanie dokumentacji tj. przedmiarów, kosztorysów szczegółowych oraz
wykonanie robót remontowych dachu, instalacji c.o. i c.w.u., schodów w ciągach pieszych osiedla eksploatacyjnego ZW Klimkówka.
0,00 0,00
Roboty budowlane (modernizacja budynku) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku służbowego polegających na: wymianie pieca Co gazowego z otwartą komorą spalania na piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wykonanie instalacji nawiewnej z zewnątrz, wykonanie wkładu kominowego powietrznospalinowego - budynek ul. Słoneczna 70, 39-200 Dębica Wymiana pieca Co gazowego z otwartą komorą spalania na piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wykonanie instalacji nawiewnej z zewnątrz, wykonanie wkładu kominowego powietrznospalinowego. 12 418,01 0,00
Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. 151 007,10 151 007,10
Roboty budowlane  (modernizacja budynku) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku  Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli ul Czarnieckiego 24, WP/R/S/110/000002 polegających na:dociepleniu ścian zewnętrznych,  wymianie zaworów grzejnikowych na wewnętrznej instalacji c.o. (termomodernizacja budynku)  wraz z wykonaniem elewacji Wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli ul Czarneckiego 24, WP/R/S/110/000002 polegających na: dociepleniu ścian zewnętrznych,  wymianie zaworów grzejnikowych na wewnętrznej instalacji c.o. (termomodernizacja budynku)  wraz z wykonaniem elewacji. 72 506,97 72 506,97
Roboty budowlane  (modernizacja budynku Stopnia Wodnego) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku polegających na: wymianie drzwi zewnętrznych  i bramy garażowej w budynku warsztatowym i budynku obsługi na Stopniu Wodnym w Rzeszowie. Roboty budowlane (modernizacja budynku Stopnia Wodnego) - wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku polegających na: wymianie drzwi zewnętrznych i bramy garażowej w budynku warsztatowym i budynku obsługi na Stopniu Wodnym w Rzeszowie. 31 770,90 0,00
Roboty budowlane (modernizacja wieżyczek sterowniczych Stopnia Wodnego) - wykonanie elewacji zewnetrznej 5 szt. wieżyczek sterowniczych na Stopniu Wodnym w Rzeszowie łącznie z modernizacją poktycia dachowego,wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku. Roboty budowlane (modernizacja wieżyczek sterowniczych Stopnia Wodnego) - wykonanie elewacji zewnetrznej 5 szt. wieżyczek sterowniczych na Stopniu Wodnym w Rzeszowie
łącznie z modernizacją poktycia dachowego,wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku.
173 319,30 173 319,30
Roboty budowlane - termomodernizacja budynku budynku biurowego ZW Besko (Sieniawa,
ul. Słoneczna 26b) - obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termoizolację ścian, wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku.
Termoizolacja ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 67 021,24 67 021,24
Roboty budowlane - termomodernizacja budynku biurowego (Sieniawa, ul. Słoneczna 18) - obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termoizolację ścian, wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku. Termoizolacja ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 64 942,97 64 942,97
Roboty budowlane - wymiany  drabin w szybach kontrolno-pomiarowych 7/8, 10/11 - Zbiornik Wodny Besko, wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku. Wymiana skorodowanych drabin i podestów roboczych w szybach kontrolno-pomiarowych nr 7/8 i 10/11 40 024,20 0,00
Modernizacja pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku RZGW w Szczecinie Wyburzenie istniejących ścian, wyburzenie łazienek i kuchni, rozbudowa istniejących pomieszczeń w celu lepszego wykorzystania przestrzeni, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej.  184 040,39 184 040,39
Modernizacja nowych miejsc parkingowych wraz z przesadzeniem roślinności znajdującej się na terenach zielonych RZGW w Szczecinie rozbudowa parkingu, przebudowa istniejacych miejsc parkingowych, przesadzenie roslinności 195 147,99 195 147,99
Dostawa koparek gąsiennicowych /6 szt./ oraz koparko-ładowarek /12 szt./ z podziałem na części Dostawa  koparko-ładowarek  (12 szt). 8 588 844,00 8 588 844,00
Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa specjalistycznych pogłębiarek ssąco-refulujących wraz z wyposażeniem, /5 szt/ z podziałem na części Przedmiotem zamówienia jest budowa i dostawa pogłębiarek ssąco-refulujących wraz z wyposażeniem w podziale na następujące części:
część III - budowa i dostawa 1 szt. wielozadaniowej pogłębiarki lądowo-wodnej wraz z osprzętem.
0,00 0,00
Modernizacja oświetlenia pokoi biurowych oraz sekretariatów w budynku RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B Wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich pokojach biurowych na oprawy typu LED 513 600,00 513 600,00
Dostawa ploterów do jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Warszawie Dostawa 8 ploterów do jednostek RZGW w Warszawie 302 636,58 302 636,58
Zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnej instalacji i podłączenie do budynku RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla budynku RZGW w Warszawie w przypadkach awarii oraz innych sytuacjach kryzysowych 137 999,85 137 999,85
Modernizacja systemu grzewczego wraz z dostawą i montażem kotłów c.o. o podwyższonym standardzie ekologicznym emisji spalania w obiektach własnych RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami Demontaż starych urządzeń grzewczych na paliwo węglowe wraz z wyeksploatowaną instalacją c.o, dostawa i montaż nowych urządzeń grzewczych na ekologiczny rodzaj paliwa (pellet) wraz z dostosowaniem instalacji.  165 498,96 165 498,96
System regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Zakup regałów przesuwnych do archiwów zakładowych w RZGW Wrocław, Kraków i Poznań 264 239,67 264 239,67
System klimatyzacji w budynku RZGW we Wrocławiu Montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmującego cały obiekt. 247 230,00 247 230,00
Dostawa blaszanych garaży na potrzeby RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę i montaż blaszanych garaży 70 000,00 70 000,00
Dostawa wraz z montażem ogrodzenia na potrzeby RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie terenu do pod instalacje nowego ogrodzenia (prace ziemne) oraz montaż ogrodzenia 436 399,09 436 399,09
Wyposażenie  w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektu Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę urządzeń umożliwiających pracę obiektów 328 041,00 328 041,00
Pierwsze wyposażenie stopnia wodnego Malczyce w zakresie: dostawy 2 szt. łodzi motorowych oraz 1 szt. echosondy przeznaczonych do obsługi stopnia Dostawa łodzi motorowych w ilości 2 szt. oraz echosondy przeznaczonej do obsługi stopnia w ilości 1 szt. 393 600,00 393 600,00
Dostawa ciągników rolniczych wraz z osprzętem dla PGW WP /24 szt/ Dostawa ciągników rolniczych wraz z kompatybilnym osprzętem w ilości 24 szt.  16 338 705,00 16 338 705,00
Dostawa specjalistycznych ciągników górskich wraz z osprzętem dla PGW WP/6 szt./ Dostawa specjalistycznych ciągników górskich wraz z kompatybilnym osprzętem w ilości 6 szt. 2 753 888,54 2 753 888,54
Dostawa kosiarek zdalnie sterowanych samojezdnych gąsienicowych z osprzętem dla PGW WP/23 sztuki Dostawa kosiarek zdalnie sterowanych samojezdnych gąsienicowych z osprzętem w ilości 23 szt. 4 833 105,42 4 833 105,42
Zakup i dostawa samochodów dostawczych, podwójna kabina , 7 osobowy do 3,5 TDCM Zakup i dostawa samochodów dostawczych, podwójna kabina , 7 osobowy do 3,5 TDCM 10 595 343,00 10 595 343,00
Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 2 osobowy Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 2 osobowy 1 864 309,77 1 864 309,77
Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 5 osobowy Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 5 osobowy 9 027 186,48 9 027 186,48
Zakup i dostawa samochodów typu Pick-up, 5 osobowy Zakup i dostawa samochodów typu Pick-up, 5 osobowy 3 160 355,26 3 160 355,26
Zakup i dostawa samochodów typu SUV, 5 osobowych  z napędem 4x4 Zakup i dostawa samochodów typu SUV, 5 osobowych  z napędem 4x4 4 563 163,29 4 563 163,29
Zakup kamery Zakup kamery 55 903,50 55 903,50
Zakup mobilnego zestawu do nagrywania audio Zakup mobilnego zestawu do nagrywania audio 17 771,75 0,00
Zakup zestawu do fotografii Zakup zestawu do fotografii 43 495,00 0,00

 

Zadanie nr 115 - Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych

 

Nazwa zadania Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania Całkowita wartość zadania Wartość finansowania lub dofinansowania zadania
Zakup urządzeń sieciowych i firewall dla PGW WP+D129:G131 .Zakup urządzeń ma na celu wymianę przestarzałych przełączników w infrastrukturze projektu ISOK a także tworzenie topologii nowego środowiska sieciowego w ramach postępowania na usługę budowy sieci rozległej WAN obejmującego swoim zakresem KZGW, wszystkie RZGW i Zarządy Zlewni oraz Nadzory Wodne Zakupione przełączniki stanowić będą rdzeń sieci lokalnych w RZGW zastępując urządzenia wyeksploatowane i niezdolne do obsłużenia wymaganych funkcjonalności: między innymi routing, redundancja, agregacja łączy itp. Pełnić będą istotną funkcję w działaniu sieci WAN ponieważ jednym z ich zadań jest rozgłaszanie tras routingu do sieci operatora WAN . 3 350 219,88 3 350 219,88
Zakup sprzętu serwerowego dla KZGW PGWWP cały czas modernizuje i unifikuje systemy teleinformatyczne. Zakup sprzętu serwerowego i macierzy dla wszystkich jednostek RZGW oraz KZGW umożliwia dalszy rozwój i usystematyzowanie struktury teleinformatycznej. Zakupiony sprzęt zapewni częściowo podstawę pod nowe środowisko AD dla całego PGWWP i umożliwił rozpoczęcie jego wdrażania. Sprzęt posłuży też do zbudowania nowego środowiska pocztowego. Po analizie sprzętu z 2019 roku, podjęto decyzję o zbudowaniu nowego środowiska teleinformatycznego na które stopniowo przenoszone są zasoby ze starych urządzeń. Przestarzały sprzęt stopniowo jest wygaszany a jego funkcje przejmuje nowe środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania systemów niezbędnych do funkcjonowania firmy. 4 209 084,60 4 209 084,60
Dostawa sprzętu komputerowego do pracy z aplikacjami graficznymi dla PGW WP Zakup sprzętu mobilnego (53 zestawy) zapewni możliwość pracy poza biurem nad opracowywaniem projektów. PGWWP nie posiada na swoim stanie profesjonalnych mobilnych stacji graficznych a ich zakup w sytuacji coraz częstszej pracy zdalnej jest konieczny.Profesjonalne komputery graficzne (33 zestawy) przeznaczone są dla Departamentów w których przy pracach projektowych konieczna jest duża moc obliczeniowa. PGWWP nie posiada na swoim stanie tego typu sprzętu co znacznie utrudnia prace projektowe. 1 855 637,04 1 855 637,04