W dniach 9-10 lipca w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dotyczących wyznaczania, zmian i likwidacji aglomeracji ściekowych dla pracowników Wód Polskich - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Zarządów Zlewni. Warsztaty przygotowano w związku z planowaną publikacją Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VIAKPOŚK) oraz nowej wersji wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji.

Wiedza oraz doświadczenie zdobyte podczas szkoleń wykorzystane zostaną do ujednolicenia procesu opiniowania aktów prawa miejscowego dotyczących aglomeracji ściekowych. Prawidłowe wyznaczone obszaru i granic aglomeracji ma bowiem fundamentalne znaczenie w procesie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ściekowe gmin – co finalnie przekłada się na poprawę stanu środowiska naturalnego i zwiększenie dostępności do nowoczesnych urządzeń sanitarnych spełniających obecne standardy.

Uczestników szkolenia powitała Joanna Kopczyńska Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Podczas  warsztatów omówiono zobowiązania akcesyjne w zakresie Dyrektywy 91/271/EWG, historię KPOŚK, plany dotyczące aktualizacji programu. Omówiono również Mapę drogową oraz wspomniane wyżej wytyczne. Podsumowanie warsztatów zaprezentował Paweł Rusiecki Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie