W stolicy Wielkopolski od nowego roku akademickiego 2019/2020 kształcić się będą specjaliści transportu wodnego. Nowy kierunek studiów będzie na Uniwersytecie Przyrodniczym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. W stworzonym od podstaw programie, połowa przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych jest całkowicie nowa. Dodatkowo, studenci będą uczestniczyć w kilku nieodpłatnych kursach komercyjnych min. z geomatyki, ArcGIS, Python. O tej atrakcyjnej ofercie edukacyjnej uczelni opowiada prof. Jerzy Bykowski, dziekan wydziału.

Ostatnio, w związku z projektem przekopu Mierzei Wiślanej, wiele się mówi na temat transportu wodnego. Jakie są perspektywy rozwoju transportu wodnego w Europie i w Polsce?

Komisja Europejska dąży do większego niż dotychczas wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, jako alternatywnej formy przewozów oraz uczynienia z niego kluczowego rodzaju transportu, w europejskim systemie transportowym. Główne kierunki polityki transportowej na obecną dekadę zawarte zostały w Białej Księdze, wydanej na podstawie Strategii Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w czerwcu 2001 roku na szczycie Rady Europy w Göteborgu. Polityka transportowa UE zapowiada renesans żeglugi śródlądowej. Według Białej Księgi Transportu Unii Europejskiej do 2030 roku – 30 proc. drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. transport wodny lub kolej, natomiast do 2050 r. powinno to być już ponad 50 proc. tego typu transportu. Wszystkie najważniejsze porty morskie powinny mieć dobre połączenie z systemem transportu wodnego śródlądowego. W wykazie standardów i parametrów sieci dróg wodnych kategorii E (europejskich), zawartych w Niebieskiej Księdze wydanej w 1998 roku, znalazły się trzy szlaki żeglugowe E30, E40 i E70 przebiegające przez terytorium Polski. Wymiar zaniedbań w dziedzinie dróg wodnych w Polsce jest ogromny. Śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, odpowiadającym parametrom klasy IV i wyższej (tj. dla statków o ładowności od 1000 i 1250 ton) jest w Polsce zaledwie 5,5 proc. ich całkowitej długości. Pozostałe drogi wodne posiadają jedynie znaczenie regionalne. Inwestycje związane z udrożnieniem odrzańskiej drogi wodnej już ruszyły. Przebudowywane są lub planowane do remontu kolejne stopnie wodne. Jednak równie istotnym krokiem do poprawy stanu w tym zakresie jest uzupełnienie, a w zasadzie przygotowanie nowej kadry inżynieryjno-technicznej.

Prof. Jerzy Bykowski

Nowy kierunek studiów jest więc Państwa odpowiedzią na wyzwania w tym zakresie?

Tak, od nowego roku akademickiego 2019/2020, obok tradycyjnych kierunków realizowanych na Naszym Wydziale jak: „Inżynieria środowiska”, „Inżynieria i gospodarka wodna” i „Gospodarka przestrzenna”, otwieramy nowy, innowacyjny kierunek studiów o nazwie „Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny”. Jego nazwa jest może zbyt długa, ale dobrze oddaje to, czego będą się uczyć przyszli studenci – 3,5 letnich studiów stacjonarnych, na poziomie I stopnia (studia inżynierskie).

Czego zatem będą się uczyć przyszli studenci?  

Unikalny w skali kraju nowy kierunek jest ofertą skierowaną do ambitnych absolwentów szkół średnich, w niedalekiej przyszłości naszych studentów, chcących pozyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje techniczne w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi geotechnologicznych (m.in. drony, skanery) oraz oprogramowania geograficznych systemów informacyjnych (GIS). Znajdą one szerokie zastosowanie w pracach związanych z budownictwem wodnym, geotechniką i szeroko rozumianą hydrotechniką, na potrzeby śródlądowego transportu wodnego.

Budynek wydziału

A jakie umiejętności nabędą?

Nowy kierunek studiów jest uruchomiony ze środków projektu „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki finansowe pozwalają na budowę nowoczesnego laboratorium komputerowego, zakup nowoczesnego skanera laserowego oraz na opracowanie i zrealizowanie przez doświadczoną kadrę wydziału, unikalnego programu studiów. W stworzonym od podstaw programie, połowa przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych jest całkowicie nowa, a dodatkowo studenci będą uczestniczyć, w kilku nieodpłatnych dla nich, kursach komercyjnych min. z geomatyki, ArcGIS, Python. Najlepsi studenci będą też mogli uzyskać licencję pilota dronów. Dla absolwentów tego kierunku będzie też otwarta droga do uzyskania „uprawnień budowlanych”, w specjalnościach - inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

W proponowanym kształcie, nowy kierunek studiów „Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny” doskonale więc wpisuje się w zarysowane potrzeby w tym zakresie, poprzez kształcenie specjalistów zdolnych do projektowania, utrzymania i rozbudowy urządzeń hydrotechnicznych związanych z transportem wodnym, logistyką transportu wodnego  oraz potrafiących zastosować najnowocześniejsze narzędzia oparte o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Czy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ma jakąś ofertę dla osób już pracujących, chcących poszerzyć lub uzupełnić posiadaną wiedzę i kompetencje?

Oczywiście tak. W roku akademickim 2019/2020 otwieramy na wydziale dwusemestralne Studium podyplomowe o nazwie ”Geoinformacja”. Jest to kształcenie specjalistyczne bazujące na wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi GIS i cyfrowych baz danych w analizie informacji przestrzennych, projektowaniu inżynierskim, efektywnym zarządzaniu przestrzenią, modelowaniu procesów środowiskowych oraz we wspomaganiu podejmowania decyzji. W ramach studium, słuchacze otrzymują roczną licencję na korzystanie z oprogramowania ArcGIS firmy ESRI, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych, materiały i przewodniki do ćwiczeń wraz z bazami danych. Kadra wykładowa studium to doświadczeni specjaliści, którzy poza wykorzystaniem narzędzi GIS w pracy naukowej mają wiele doświadczeń praktycznych, realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Kadrę naukową będą dodatkowo wspomagali praktycy z firm prywatnych.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – 15 zjazdów w soboty i niedziele. Zajęcia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał Jarosław Władczyk z Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW w Poznaniu