9 grudnia Wody Polskie podpisały umowę na wykonanie kompleksowego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w skład których wchodzi m.in. budowa czterech polderów. Dzięki realizacji tego ważnego dla regionu zadania możliwe będzie przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi i skuteczniejsza ochrona 2 000 mieszkańców gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów.

Realizacja zadania pozwoli zwiększyć ochronę przeciwpowodziową miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów. Dzięki wykonanym pracom możliwe będzie przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi, nastąpi także poprawa spływu wód powodziowych rzeki Modły i dopływu spod Mychowa.

Wykonawca wybuduje system czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych z przegrodami piętrzącymi na Modle i jej dopływach, co jest kluczowym zadaniem w tym projekcie. Dodatkowo zostanie podwyższony lewy wał przeciwpowodziowy Modły w Ostrowcu Świętokrzyskim (w km 0+012 – 0+328) i przebudowane zostaną dwa przepusty na Modle w Mychowie Kolonii, co pozwoli przywrócić im sprawność techniczną. Rzeka zostanie odmulona i pogłębiona, a jej skarpy zostaną ubezpieczone. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego.

Zadanie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” będzie realizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to 18.530.000 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 15.750.500 PLN, a wkład własny 2.779.500 PLN. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2023 roku.

www modla podpisanie

Podpisanie umowy. Fot. Wody Polskie