11 maja br. Wody Polskie i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podpisały umowę na dofinansowanie projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”, którego efektem będzie ochrona przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów.

Umowę, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, podpisali Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

To bardzo wyczekiwana i ważna dla lokalnej społeczności inwestycja, co podkreślali wszyscy obecni na spotkaniu. Zadanie będzie zrealizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to 18.530.000 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 15.750.500 PLN, a wkład własny 2.779.500 PLN.

To ważne zadanie, które ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów, przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi, poprawę zdolności przepustowej Modły i dopływu spod Mychowa oraz podwyższenie lewego wału rzeki Modły (w km 0+012-0+328), a także przywrócenie sprawności technicznej przepustów. Działania pozwolą ochronić przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów. Zadanie obejmuje budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych z przegrodami piętrzącymi, odmulenie, pogłębienie rzeki Modły oraz ubezpieczenie jej skarp, przebudowę dwóch przepustów na Modle (w m. Mychów Kolonia), podwyższenie lewego wału Modły na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

W październiku w 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane poprzez wytyczenie obiektów w terenie oraz wycinkę drzew w miejscach planowanych do wykonania przegród nr 1 i nr 2. Roboty zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Rozpoczęcie zasadniczych robót planowane jest w trzecim kwartale 2021 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Zadanie planowane jest do wykonania w latach 2021-2022.

W latach 2018-2020 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wypłacono lub złożono do depozytu sądowego odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję na kwotę ok. 580.000 PLN.