Szanowni Państwo,

ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt VI AKPOŚK dostępny jest na stronie www.gov.pl pod linkiem:

https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-akposk/

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów.


Zaproszenie dla przedstawicieli samorządów na spotkania konsultacyjne z aglomeracjami w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji KPOŚK (VI AKPOŚK)

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wraz z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie zaprasza przedstawicieli samorządów (gmin wiodących w aglomeracji) na spotkania konsultacyjne
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji KPOŚK (VI AKPOŚK).

Projektowana aktualizacja KPOŚK jest katalogiem inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej niezbędnych do  zrealizowania  w  latach  2021  –  2027,  biorąc  pod  uwagę  zapewnienie  zgodności
z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywą ściekową. Identyfikuje ona faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych. Dlatego podkreślamy konieczność potwierdzenia danych zawartych w projekcie VI AKPOŚK dotyczących Państwa aglomeracji.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w listopadzie br. w formie on-line.

Spotkania przewidziane są w podziale na poszczególne obszary administrowania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie. W związku z tym prosimy o zgłaszanie
się przedstawicieli poszczególnych samorządów w gminach wiodących, z uwzględnieniem obszaru administrowania RZGW na jakim znajduje się dana gmina, odpowiednio w terminach:

17.11.2020 - RZGW Kraków

18.11.2020 - RZGW Rzeszów + Lublin

19.11.2020 - RZGW Gliwice

24.11.2020 - RZGW Gdańsk + Białystok

25.11.2020 - RZGW Bydgoszcz + Szczecin

26.11.2020 - RZGW Poznań

1.12.2020 - RZGW Warszawa

2.12.2020 - RZGW Wrocław

W związku z planowanymi spotkaniami, z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na adresy e-mail urzędów gmin wiodących w aglomeracjach zostało przesłane zaproszenie do udziału w spotkaniu, wraz
z dedykowanym adresem do strony internetowej, na której zamieszczono formularz zgłoszeniowy.

Przypominamy o potwierdzeniu danych zawartych w projekcie VI AKPOŚK dotyczących Państwa aglomeracji.

W związku z tym, zachęcamy przedstawicieli gmin w aglomeracji do zarejestrowania się na spotkanie konsultacyjne poprzez formularz internetowy i uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Po zakończeniu procesu rejestracji, do zgłoszonych przedstawicieli samorządów zostanie wysłany
e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.

Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego/urządzenia mobilnego. Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących konsultowanych dokumentów na czacie spotkania, jednakże zachęcamy Państwa do ich wcześniejszego przesyłania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.