Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk odpowiedzialny za kwestie krajowej gospodarki wodnej ogłosił, że Wody Polskie rozpoczynają prace nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym doliny potoku Łubinka w Nowym Sączu na kwotę 30 mln zł.

Tereny górskie i podgórskie to obszary szczególnie zagrożone powodziami i podtopieniami. Nawalne, intensywne opady deszczu w tych rejonach nasilają ryzyko z uwagi na błyskawiczny spływ wód opadowych, co powoduje gwałtowne wezbrania niewielkich rzek i potoków. W konsekwencji prowadzi to do częstych podtopień oraz powodzi w dolinach rzecznych, gdzie często zlokalizowane są zabudowania. Dlatego Wody Polskie, jako główny podmiot realizujący zadania z zakresu gospodarki wodnej, koncentrują działania przeciwpowodziowe w południowych rejonach Polski.

 Zmiana struktury opadów, nawalne deszcze wywołujące powodzie błyskawiczne, wymagają dostosowania działań zabezpieczających do ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Nowym Sączu konieczne jest wykonanie kompleksowej koncepcji zabezpieczenia doliny potoku Naściszówki i Łęgówki. Ruszyły prace nad zabezpieczeniem doliny potoku Łubinka. Ostatnie wydarzenia pokazały, że bez budowy polderów przeciwpowodziowych oraz zbiorników nie będzie możliwości spłaszczenia fali powodziowej – powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk. w trakcie wizyty terenowej w Nowym Sączu.

– Wiele problemów związanych z podtopieniami wynika ze zwiększającej się zabudowy w dolinach rzecznych. Z tego powodu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w takich miejscach konieczna jest budowa polderów bądź kanałów ulgi. Będzie to przedmiotem prac w ramach studium wykonalności do zadań – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

 NS4
 Briefing prasowy w Nowym Sączu nad potokiem Łubinka z udziałem Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka. Fot. Wody Polskie

Część koryt potoków w okolicach Nowego Sącza i w samym Nowym Sączu jest uregulowana bądź posiada lokalne ubezpieczenia skarp i dna koryta. Jednak nie są one w stanie pomieścić wody po ekstremalnie intensywnych opadach. W wielu miejscach nie jest możliwe ich powiększenie z uwagi na sąsiedztwo dróg oraz lokalizację zabudowy mieszkaniowej.

Radni miasta Nowy Sącz podkreślili, że Wody Polskie działają bardzo szybko. Jest to konieczne, ponieważ zagrożenie ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, a tym samym powodziami błyskawicznymi, będzie się nasilać.

Nowy Sącz jest jedną z miejscowości, która dwukrotnie ucierpiała na skutek wezbrania lokalnych potoków na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku. Wciąż napływają nowe informacje o szkodach, które są sukcesywnie weryfikowane i szacowane, obecnie jednak kwota szkód w infrastrukturze hydrotechnicznej na terenie Zarządu Zlewni Nowy Sącz przekracza już 60 mln zł.  Wody Polskie na terenie  miasta prowadzą prace zabezpieczające oraz intensywne pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Nowego Sącza oraz okolicznych gmin. W Programie Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP ujęto do realizacji 28 zadań o charakterze przeciwpowodziowym z terenu miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego na łączną kwotę ok. 250 mln zł.

 NS2  NS3
 Potok Łubinka w czasie wezbrania potrafi poczynić poważne szkody, stąd priorytetowym zadaniem jest zabezpieczenie przed powodzią okolicznych mieszkańców. Fot. Wody Polskie

Aktualnie ruszają prace nad priorytetowym zadaniem dla ochrony przeciwpowodziowej Nowego Sącza. Zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Łubinka od mostu w ciągu ulicy Nowochruślickiej do ujścia potoku Łęgówka w Nowym Sączu” polega na opracowaniu szczegółowej koncepcji zabezpieczenia, realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2025. Koszt prac szacowany jest na 30 mln zł. Zadanie znajduje się w aktualizowanych Planach zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).

Realizowane są już prace „Usuwanie szkód powodziowych - zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800-5+ 000 w m. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”. Celem inwestycji jest przeciwdziałanie erozji dennej i brzegowej potoku Dąbrówka. Prace zaplanowane są przede wszystkim w dolnym biegu potoku, gdzie występuje realne zagrożenie dla zabudowań, zaś na pozostałym odcinku lokalnie przewidziano wykonanie umocnień brzegowych. Powstaną nowe opaski brzegowe, zostaną też wykonane gurty i bystrza z palisady drewnianej opartych na głazach kamiennych, a na krótkim odcinku żłób żelbetowy z okładziną kamienną, co pozwoli ustabilizować dno. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku, a jego koszt wyniesie 3,745 mln zł. Zadanie znajduje się w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).

Trwają również prace projektowe dla programu przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb. Obecnie realizowane jest koncepcja na kwotę 270 600,00 zł (wartość całkowita zadania wynosi 10 234 066,23 zł).

stop powodzi www 1500x220 Obszar roboczy 1 

Nawalne opady deszczu i związane z nimi podtopienia oraz błyskawiczne powodzie niestety będzie się nasilać z powodu zmiany klimatu. Dlatego konieczne są działania dwutorowe. Z jednej strony konieczne jest tworzenie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla istniejących zabudowań. Z drugiej strony niezbędne jest  właściwe planowanie przestrzenne, gdzie kluczowe jest niezabudowywanie naturalnych terenów zalewowych. Ocenie zagrożenia służą mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego dostępne na portalu www.stoppowodzi.pl Z map zagrożenia powodziowego można m.in. wyczytać, czy nieruchomość przy obecnym stanie zabezpieczeń znajdzie się pod wodą, a jeśli tak, to jak głęboką. Natomiast w mapach ryzyka powodziowego można znaleźć informacje o potencjalnych stratach powodziowych na danym obszarze, co jest szczególnie przydatne przy wyborze działki pod inwestycję.