Woda jest najważniejszym dobrem, jest niezbędna dla życia ludzi i zwierząt. Dlatego gospodarowanie wodami powinno się odbywać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach. Zgodnie z taką filozofią działają Wody Polskie, realizując swoje zadania.

W dobie zmieniającego się klimatu i kurczących się zasobów wodnych, przy jednoczesnym zwiększaniu się populacji ludzi do gospodarowania wodami należy podchodzić bardzo racjonalnie i kompleksowo.

Nasz kraj, na tle innych państw europejskich należy do najuboższych w wodę. Przez dziesięciolecia gospodarka wodna była zaniedbywana, dlatego obecnie gromadzimy zaledwie kilka procent wody, jaka zasila rzeki i zbiorniki, reszta wody bezpowrotnie ucieka do Bałtyku. Aby to zmienić, konieczne jest zwiększanie retencji. W ubiegłym roku, dzięki działaniom Wód Polskich udało się zatrzymać dodatkowo 57 mln m3 wody. Po raz pierwszy od 30 lat retencja w naszym kraju wzrosła i zbliża się do 7 procent. To wciąż jednak jest za mało, aby zaspokoić potrzeby ludzi, gospodarki i środowiska przyrodniczego. Wody w Polsce wciąż mamy mało, a w czasie suszy pojawia się jej deficyt, co odczuwa zwłaszcza rolnictwo i turystyka. Wciąż borykamy się również z problemem zanieczyszczenia wód zarówno biogenami pochodzenia rolniczego, jak i ściekami z awarii przemysłowych. Dlatego Wody Polskie realizują wiele programów i inwestycji, aby poprawić stan i jakość zasobów wodnych.

Wody Polskie. Rzeka Łyna. Fot. Wody Polskie

Rzeka Łyna. Fot. Wody Polskie

W ramach zrównoważonej gospodarki wodnej prowadzimy m.in. działania inwestycyjne, które uwzględniają potrzeby ludzi i środowiska. Przykładem są choćby zadania realizowane w ramach Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1754-woda-dla-rolnictwa-dwie-funkcje-melioracji-i-wzrost-retencji-do-7 czy planowana iwestycja Stopień Wodny Siarzewo https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/973-ekspert-o-stopniu-wodnym-siarzewo. Pracujemy również nad renaturyzacją rzek oraz poprawą jakości wód w Polsce, obecnie przeprowadzamy kolejną aktualizację Planów Gospodarowania Wodami: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1762-sukces-zaczyna-sie-od-planowania-ruszaja-konsultacje-spoleczne-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy W ramach wielu realizowanych już działań odtwarzamy korytarze ekologiczne, usuwamy bariery migracyjne dla ryb i innych organizmów wodnych realizując szereg pro-środowiskowych inwestycji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1422-o-udraznianiu-barier-migracyjnych-w-swiatowy-dzien-migracji-ryb. Realizujemy również zadania z zakresu ochrony Bałtyku w ramach pakietu strategicznych działań: https://chronmorze.eu

Wszystkie działania planistyczne prowadzone przez Wody Polskie wzajemnie się uzupełniają, są kompleksowe i stają się podstawą do realizacji zrównoważonej gospodarki wodnej. Są prowadzone w dialogu społecznym z samorządami, mieszkańcami gmin, organizacjami społecznymi, środowiskami naukowymi. Obecnie zakończyliśmy już pracę nad pierwszym w Polsce planem przeciwdziałania skutkom suszy, szczegóły na www.stopsuszy.pl. Prowadzimy również aktualizację Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, więcej na: www.stoppowodzi.pl.

Czuwamy także nad bezpieczeństwem powodziowym stale monitorując sytuację hydrologiczną i meteorologiczną. Wspieramy także polską żeglugę oznaczając szlaki wodne, nadzorując urządzenia oraz publikując komunikaty nawigacyjne. Wszelkie informacje na temat gospodarowania wodami można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.wody.gov.pl

W Wodach Polskich edukujemy, naświetlając problem ubogich zasobów wodnych naszego kraju i konieczności ich ochrony, racjonalnej gospodarki wodnej i potrzeby oszczędzania wody. Prowadzimy program Aktywni Błękitni dla  dzieci i młdzieży. Realizujemy również ogólnopolską kampanię "Łąki kwietne". Każdy z nas może się włączyć do zwiękzania zasobów wodnych w naszym kraju, każde racjonalne działanie jest ważne i potrzebne! Namawiamy wszystkich do odpowiedzialnego gospodarowania wodą - zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa, rolników, różne organizacje. Woda jest naszym wspólnym dobrem.

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie