W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi tego, iż Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie mogą wydawać decyzji administracyjnych  informujemy,  że praca wszystkich jednostek terenowych odbywa się normalnie.

Obecnie w Wodach Polskich procedowanych jest ok. 9 tys. różnych postanowień dotyczących  pozwoleń wodnoprawnych. Kilkudniowa przerwa w wykładni wynikająca z oczekiwania na wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych nie spowalnia procedowania.  Wspomniane rozporządzenie  jest tylko składową całego postępowania i dotyczy około 10 procent pozwoleń wodnoprawnych. Te kilka dni nie mają wpływu na terminowe rozpatrywanie spraw. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozporządzenie wejdzie w życie w przyszłym tygodniu. Zgodnie z informacją jaką otrzymały jednostki terenowe wszystkie wnioski są przyjmowane i nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania. Praca w departamentach odpowiedzialnych za wydawanie decyzji odbywa się zgodnie z przewidzianymi procedurami. Pracownicy Wód Polskich analizują wnioski, przyjmują też nowe. Wszystkie dokumenty są analizowane zgodnie z prawem. 

Przypominamy, że w 2018 roku Wody Polskie wydały blisko 200 tys. decyzji administracyjnych, z czego 3 100 pozwoleń wodnoprawnych. Jako Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od 1 stycznia 2018 roku jesteśmy głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Działamy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506). Do zadań Wód Polskich należy ochrona przed powodzią i suszą oraz ochrona jakości polskich zasobów wodnych. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Rozwiązujemy kwestie sporne pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami ich usług.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie