Jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 8 maja PGW WP podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie tego projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 65 000 000 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE 55 250 000 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowią środki krajowe.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostały sporządzone w Polsce po raz pierwszy w 2016 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, które są obecnie aktualizowane. Pierwsze PZRP dofinansowane zostały również z funduszy Unii Europejskiej.

Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Wodom Polskim.

Umowa dotyczy dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koordynacją realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” zajmuje się z ramienia PGWWP Wydział Planowania w Departamencie Ochrony przed Powodzią i Suszą. Początek realizacji projektu rozpocznie się w III kw. 2019 r., a zakończy w II kw. 2022 r.