Coraz bliżej wyłonienia projektanta stopnia wodnego Lubiąż na Odrze w rejonie wsi Gliniany w województwie dolnośląskim. Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej, która ma na celu ochronę przeciwpowodziową, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych, produkcję ekologicznej energii elektrycznej oraz poprawę warunków żeglugowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpoczęły poszukiwanie projektanta stopnia wodnego Lubiąż w grudniu 2018 roku. Szczegółowym przedmiotem zadania są usługi pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”. Łączna wartość zamówienia szacowana jest na blisko 14 milionów 219 tysięcy złotych. Otwarcie ofert nastąpiło 25 kwietnia 2019 roku. W postępowaniu przetargowym wzięły udział:

1. Konsorcjum złożone z firm „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. z Gdańska, jako lider oraz Mosty Gdańsk Sp. z o.o. jako członek konsorcjum, które za wykonanie zadania zaproponowały kwotę 19 mln 332 tysięcy złotych.

2. Konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy, jako lider wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały wykonanie zadania za kwotę prawie 13 mln 162 tysięcy złotych.

3. ARCADIS Sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 14 mln 485 tysięcy złotych.

4. PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 14 mln 158 tysięcy złotych.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, a od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe wykonawca powinien zakończyć najpóźniej na początku 2023 roku. Przyjęto dwa główne kryteria wyboru wykonawcy projektu: 60% - cena, 40% - doświadczenie zespołu projektowego.

Przypomnijmy, że zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki. Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności; przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, w szczególności ochrona lasów łęgowych; powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia; produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu; przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.


Mapa poglądowa proponowanej lokalizacji budowy stopnia wodnego "Lubiąż".