Wody Polskie zakończyły prace przeciwpowodziowe na rzece Pilicy. To ważne w skali regionalnej zadanie, zrealizowane w odpowiedzi na oczekiwania lokalnej społeczności, zwiększy bezpieczeństwo powodziowe Sulejowa oraz gmin położonych powyżej Zbiornika Sulejowskiego. Inwestycja ma również prośrodowiskowy wymiar. Dzięki niej możliwe będzie ograniczenie procesu eutrofizacji zbiornika i poprawa jakości wody, co wpłynie też na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Kilkadziesiąt lat temu w korycie Pilicy utworzono Zbiornik Wodny Sulejów. Naturalne procesy rzeczne przez lata sprawiły, że w części cofkowej zbiornika osadzały się sukcesywnie nanosy rzeczne w postaci piasku i namułów, które doprowadziły do wyraźnego wypłycenia tej części doliny rzeki. Koryto Pilicy stało się niemal niedrożne, zaś istniejące piaszczyste łachy i wyspy powodowały duże ryzyko powstawania zatorów.

Zrealizowane prace zwiększają bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców miasta Sulejów, przez pogłębienie koryta Pilicy i jej dwóch odnóg i usunięcie namułów, które gromadziły się w korycie rzeki latami. Zwiększone zostały pojemność użytkowa Zbiornika Sulejów oraz możliwości retencyjne Pilicy na odcinku przepływającym przez miasto Sulejów oraz w części cofkowej zbiornika, przy jednoczesnym zachowaniu biofiltracyjnego charakteru obszaru cofki zbiornika. Wody wezbraniowe i powodziowe, nie tylko z Pilicy ale także z Luciąży będącej jej dopływem, będą miały zapewniony swobodny odpływ, umożliwiając jednocześnie swobodne i bezpieczne przechodzenie zjawisk lodowych w okresie zimowym, minimalizując ryzyko tworzenia się zatorów lodowych.

269808684 1111097196303598 8321241071995670141 n 269800532 182574514050840 2909610871617847621 n
Briefing prasowy z okazji zakończenia prac na Pilicy. Po lewej: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Po prawej: Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Fot. Wody Polskie

- Przeprowadziliśmy to zadanie w ciągu roku, ze środków własnych Wód Polskich. Działamy w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa. Wykonane prace pozwalają na swobodny spływ śryżu i lodu, co zapobiega tworzeniu się zatorom lodowym. Kontynuujemy też program Life dla Pilicy. Nowoczesne zarzadzanie zbiornikiem pozwoli zmniejszyć zakwity i poprawić jakość wody – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

- Dziękuję za realizację dużego zadania, które zwiększa bezpieczeństwo mieszkańcom tego obszaru. Na tym nam szczególnie zależy. Wszystkie działania jakie podejmujemy z Wodami Polskimi służą bezpieczeństwu, zarówno zabezpieczeniu przed powodzią, jak i przed suszą. To co zrobiliśmy do tej pory, dobrze rokuje na przyszłość. To wyrównywanie olbrzymich zaległości. Podejmujemy działania które poprawia sytuację w regionie – podkreślił Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

-  Mieszkańcy 30 lat czekali na tę inwestycję. Teraz mogą czuć się bezpiecznie. Mamy również miejsce rekreacji, gdyż w ramach zadania powstały plaże. W imieniu mieszkańców dziękuję Wodom Polskim za zrealizowane prace – podsumował Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski.

269876193 1145804859289610 4647624049961130702 n

Pilica w okolicach Sulejowa. Fot. Wody Polskie

W ramach zadania odmulono mechanicznie blisko 7-mio kilometrowy odcinek rzeki wraz z jej dwiema odnogami o długościach 700 m i 710 m. Łącznie wydobyto ok. 233.000 m³ urobku. Prace były prowadzone z troską o środowisko naturalne. Zachowano naturalnie meandrujące koryta, w granicach istniejącej linii brzegowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w trasę rzeki, a także naturalne nachylenie skarp. Po usunięciu zatorów, namułu i rumoszu, wyremontowano umocnienia brzegów w postaci opasek brzegowych faszynowo-kamiennych.

To ważne zadanie jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która w 2010 roku doświadczyła podtopień. Inwestycja ma też znaczenie dla powstrzymania procesu eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego oraz dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej i tworzenia bazy rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów. Prace w ramach zadania „Udrożnienie i stabilizacja koryta rz. Pilicy w km od 153+000 do 159+300” rozpoczęły się w grudniu 2020 r. Ich łączny koszt wyniósł prawie 40 mln zł.

To nie jedyna inwestycja w regionie. Wody Polskie inwestują także w poprawę jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy. W październiku 2021 r. w Smardzewicach odbyła się konferencja otwierająca projekt „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, która zapoczątkowała działania na rzecz promocji i wzmacniania synergii pomiędzy polityką wodną, rolną i klimatyczną. Celem nadrzędnym tego strategicznego projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Realizacja zadania potrwa 10 lat, a jego całkowity koszt wynosi 74 mln zł.

269849666 1070799660410986 4507496084099179893 n

Pilica w okolicach Sulejowa. Fot. Wody Polskie