Ze względu na zainteresowanie medialne sprawą wszczęcia przez Wody Polskie postępowania w sprawie nałożenia na MPWiK w Warszawie kar z urzędu za zawyżanie taryf za wodę i ścieki, informujemy, że:

Wody Polskie 7 grudnia bieżącego roku z urzędu wszczęły postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., za zawyżanie cen i stawek opłat w zakresie stosowanej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków. Sprawa procedowana jest przez organ I instancji czyli Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Treść zawiadomienia w sprawie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-73-12-2021-1-z-dn-07-12-2021-r.html

Sprawa nałożenia kar na MPWiK w Warszawie jest konsekwencją dwóch awarii systemu przesyłowego do oczyszczalni ścieków. Wówczas do Wisły zostało łącznie zrzuconych 15 mln m3 nieoczyszczonych ścieków bytowych, przemysłowych i poszpitalnych z aglomeracji warszawskiej. MPWiK w Warszawie pobrał od mieszkańców opłatę za usługę, która w rzeczywistości nie została w całości wykonana.

Jako organ regulacyjny, nadzorujący proces taryfowy opłat za wodę i ścieki, Wody Polskie stoją na stanowisku, że różnica, sięgająca kilkudziesięciu milionów, powinna być oddana mieszkańcom w postaci obniżonej taryfy, chociażby w pierwszym roku obowiązywania nowej opłaty. MPWiK w Warszawie nie uwzględnił tego w nowej taryfie, ponadto wprowadził ją z pominięciem organów Wód Polskich pełniących rolę regulatora działającego w interesie społecznym. Wody Polskie, jako regulator w procesie taryfowym oceniają, czy stawki opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, zaproponowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, są odpowiednio skalkulowane i nie są zawyżone.

Zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kara pieniężna przewidziana za zawyżanie taryf może wynosić do 15% przychodu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Co oznacza, że w przypadku warszawskiego MPWiK może to być kwota nawet do 160 mln zł. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, organ regulacyjny może też nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Kara ta może sięgać do trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia.
Maksymalne kary określa ustawa, natomiast ostatecznie wszystko oceni organ regulacyjny I instancji, czyli Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wody Polskie od 1 stycznia 2018 roku są regulatorem taryf w Polsce. Analizują wnioski, jakie wpływają do regionalnych jednostek Wód Polskich. Wnioski składają przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Wnioski są weryfikowane pod kątem formalno-prawnym oraz ekonomicznym. Celem analiz jest ocena, czy proponowana w gminie stawka za wodę i ścieki jest racjonalna i nie jest sztucznie zawyżana. Wody Polskie nie ustalają stawek, ale weryfikują ich wysokość. Do czasu powstania Wód Polskich nie istniał organ regulacyjny, który w tej kwestii stałby na straży interesów mieszkańców polskich gmin.

Obecnie trwa kolejny cykl taryfikacji, podczas którego ustalane są opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków na najbliższe 3 lata. Do Wód Polskich wpłynęło blisko 2 700 wniosków. W większości, czyli w 95%, stawki proponowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zakładały podwyżki. Jednak w procesie taryfikacji, dzięki powtórnej kalkulacji kosztów i współpracy z Wodami Polskimi, w wielu gminach w Polsce możliwe było obniżenie opłat dla mieszkańców. Średnio zakładane podwyżki opłat za wodę i ścieki z 20% zostały zredukowane do 10%. Wiele gmin również zdecydowało się na dopłatę, by obniżyć cenę za wodę i ścieki dla swoich mieszkańców. Proces ustalania taryf za wodę i ścieki wciąż jeszcze trwa.

Zgodnie z prawem stawka za dostarczenia wody i odprowadzanie ścieków nie powinna być zawyżana, ani stanowić sposobu na generowanie zysków, kosztem odbiorcy końcowego, czyli mieszkańców gmin.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna nie jest biznesem jak każdy inny, jest to zapewnianie podstawowych usług dla mieszkańców. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne są przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.

na strazy niskich cen