Samorządowcy z regionu kujawskiego postulują jak najszybsze rozpoczęcie budowy stopnia wodnego w Siarzewie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. 25 października 2021 roku w Ciechocinku, przedstawiciele Miasta Ciechocinek, Nieszawa i Aleksandrów Kujawski oraz Gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo przytoczyli najważniejsze argumenty przemawiające za realizacją inwestycji.

- Budowa SW Siarzewo to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Doliny Ciechocińskiej, a także poprawa retencji zapewniającej wodę dla Kujaw oraz produkcja czystej energii i rozwój gospodarczy całego regionu – powiedział Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz.

Samorządowcy stwierdzili, że budowa nowego stopnia wodnego w Siarzewie jest niezbędna dla zagwarantowania bezpieczeństwa pracy SW Włocławek. Argumentowali, że dalsze funkcjonowanie obiektu we Włocławku bez budowy kolejnego stopnia stanowi poważne zagrożenie, zaś alternatywa w postaci rozbiórki jest nieracjonalna ekonomicznie i może spowodować katastrofę ekologiczną na olbrzymią skalę, m.in. zanieczyszczenie Dolnej Wisły i Morza Bałtyckiego tonami metali ciężkich. Zniszczenie lub konieczność rozbiórki obiektu we Włocławku wywołałyby poważne zagrożenie powodziowe, środowiskowe i sanitarne dla terenów położonych poniżej. Stanowiłoby to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego, a także środowiska naturalnego.

Przedstawiciele samorządów uznali, że budowa SW Siarzewo przyczyni się do przeciwdziałania skutkom powodzi i suszy w regionie. Samorządowcy powoływali się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zabezpieczenie strategicznej infrastruktury ulokowanej na dnie i wzdłuż dolnego odcinka Wisły (w tym linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów paliwowych, gazociągów, czy ujęć wody dla zakładów Anwil Włocławek). Włodarze stwierdzili, że nowy obiekt hydrotechniczny pomoże ustabilizować poziom wody w Wiśle i  powstrzymać erozję wgłębną koryta rzecznego, jednocześnie zapewniając odpowiednie warunki żeglugowe, co jest szczególnie ważne dla skutecznej pracy lodołamaczy w okresie pogotowia zimowego.

Resized 20211025 124530 Resized 20211025 125205
 Lokalne samorządy podpisały petycję popierającą budowę Stopnia Wodnego Siarzewo. Fot. Wody Polskie

 

Proces realizacji inwestycji w Siarzewie

Przedstawiciele lokalnych samorządów przypomnieli, że budowa Stopnia Wodnego Siarzewo została pozytywnie zarekomendowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na wniosek Ministra Środowiska już 14 listopada 2017 roku.

W wyniku tej rekomendacji, 1 grudnia 2017 roku Ministrowie Środowiska, Energii oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisali „Porozumienie ws. Budowy stopnia wodnego Siarzewo”. Strony porozumienia zgodnie uznały, że obiekt będzie stanowił element ogólnokrajowego systemu ochrony przeciwpowodziowej, a także zapobiegnie ryzyku katastrofy budowlanej SW Włocławek, wynikającej z samodzielnej pracy obiektu i możliwości jego uszkodzenia. Ministrowie zaznaczyli również, że nowy stopień umożliwiłby gospodarcze wykorzystanie rzeki przez rozwój Kaskady Dolnej Wisły. Mając na uwadze powyższe argumenty, Rząd Polski uznał inwestycję w Siarzewie za priorytetową w skali kraju, do zrealizowania w najbliższych latach.

Ze względu na ważny interes społeczny związany z poprawą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała 27 grudnia 2017 roku Decyzję Środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji. RDOŚ uzasadnił, że zaniechanie budowy obiektu zagraża dobrom prawnie chronionym. Realizację zadania poparł też Premier RP Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Siarzewie 12 października 2018 roku.

Pomimo międzyresortowej współpracy w sprawie realizacji inwestycji, Minister Klimatu i Środowiska, jako Organ II instancji w postępowaniu odwoławczym, 18 sierpnia 2021 roku całkowicie uchylił Decyzję Środowiskową i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ w Bydgoszczy. Postępowanie Ministra stworzyło niebezpieczeństwo poważnego opóźnienia, a nawet zaniechania realizacji tej strategicznej inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 6 września 2021 roku złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw wobec decyzji Ministra Klimatu i Środowiska ws. Siarzewa, która uchyla decyzję środowiskową dla budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle. Po rozpatrzeniu sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Klimatu i Środowiska.

Resized 20211025 111314

Spotkanie w Ciechocinku 25.10.2021 r. z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej i przedstawicieli Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Fot. Wody Polskie