Nasze Gospodarstwo modernizują kolejny odcinek wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą, dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Maciejowice.

Dzisiaj w Nowych Kraskach została podpisana umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska. Przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km. W etapie II przebudowany zostanie odcinek o długości 4 km. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów Doliny Maciejowickiej, którą zamieszkuje ponad 7 000 osób.

Umowę z wykonawcą podpisała Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. W spotkaniu uczestniczył również prezes PGW Wody Polskie - Przemysław Daca oraz senator RP - Maria Koc, która aktywnie wspierała proces przygotowania tej inwestycji.

wały gmina Maciejowice

Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 26,75 km. W etapie II przebudowany zostanie odcinek o długości 4 km. Wartość  planowanych do wykonania robót budowlanych to blisko 15 mln zł. Prace rozpoczną się maju br. a ich zakończenie planowane jest na listopad 2022.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Obecny stan techniczny tego odcinka wału (wraz z budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) nie daje gwarancji właściwej ochrony przeciwpowodziowej ludzi, mienia i upraw rolnych. Parametry korpusu wału - w tym wyniesienie korony, zagęszczenie i szczelność nasypu oraz podłoża - nie spełniają wymogów budowli II klasy ważności w świetle obowiązujących przepisów. Projekt przewiduje wykonanie m. in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i ławy przywałowej, uszczelnienia korpusu wału matą bentonitową na jego całej długości oraz wykonanie w stopie skarpy odwodnej przesłony przeciwfiltracyjnej uszczelniającej podłoże wału, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnionej drogi eksploatacyjnej z mijankami, przejazdami i zjazdami wałowymi oraz wykonanie schodów skarpowych.

Dolina Maciejowicka znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Chroniona jest obwałowaniami o całkowitej długość 26,75 km, a objęty przebudową odcinek wału stanowi jego część. Dolina ma powierzchnię 6.122 ha, jest zamieszkana przez ponad 7 tys. osób.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wisła Fot. Wody Polskie