Informacje na temat ponownej awarii kolektorów doprowadzających nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie, do której doszło 29 sierpnia 2020 r.

W aktualizowanych wpisach, od momentu wystąpienia tegorocznej awarii, przedstawiamy chronologicznie relacje na temat funkcjonowania awaryjnych systemów przesyłowych oraz stanu Wisły do końca grudnia 2020 roku.


29.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.30

Dziś o godzinie 13.00 MPWiK w Warszawie rozpoczął kolejny zrzut ścieków kolektorem burzowym przy ul. Farysa w Warszawie.

Farysa 29 12 20 IMG 8408

Zdjęcie z dn. 29.12.2020 z godz. 13.00.


28.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 9.00

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują stan Wisły. Podczas wizji nie zaobserwowano niebezpiecznych zastoisk. Zdjęcia wykonano podczas monitoringu w następujących lokalizacjach:

  • w rejonie wylotu przy ul. Farysa, km 522+750, brzeg lewy;

  • w rejonie Pieńkowa, km 537, brzeg lewy;

  • w rejonie Bożej Woli, km 544, brzeg prawy;

  • w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, km 549, brzeg prawy.

Pieńków 2

 Wisła w rejonie Pieńkowa. Fot. Wody Polskie

Boża Wola 1

Wisła w rejonie Bożej Woli. Fot. Wody Polskie


24.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 10.00

Dziś po godzinie 8.00 rozpoczął się zrzut kolektorem burzowym przy ul. Farysa w Warszawie.

Zrzut 24 12 20

Fot. 24.12.2020 r.


23.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Oświadczenie

W odniesieniu do informacji opublikowanych przez MPWiK z dn. 22.12.2020 r., oświadczamy, że:

PGW Wody Polskie apelowały bezpośrednio po ubiegłorocznej awarii systemu przesyłowego do OŚ „Czajka”, jak również po awarii we wrześniu br., o jednoczesne uruchomienie przynajmniej dwóch rur przesyłowych w planowanym przewiecie pod dnem Wisły. Pozwoliło by to na zapewnienie tłoczenia ścieków - w godzinach szczytu używania kanalizacji - oraz w przypadku opadów, tak by nieczystości nie trafiały do rzeki. Co najmniej niezrozumiałe jest powoływanie się na zaprojektowanie przesyłu na pogodę suchą, choć wiadomo było, że uruchomienie nowego rurociągu nastąpi w okresie jesienno-zimowym, czyli przy często występujących opadach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra GMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (…) oraz  decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  Nr 585/OŚ/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. MPWiK Warszawa otrzymał zgodę na zrzut ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych przez przelew burzowy przy ul. Farysa z zastrzeżeniem, że:

  • średnia roczna liczba zrzutów nie będzie większa niż 10;
  • układ przesyłowy ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” będzie utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

W dokumentach jakie MPWiK przedstawił Wodom Polskim, zapisane jest dopuszczenie maksymalnie 10 zrzutów w ciągu roku. Zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych dokonywany jest w obszarze NATURA 2000 czyli szczególnie chronionym. W roku 2020 dokonano 29 zrzutów ścieków komunalnych do Wisły, czyli 19 zrzutów nie zgodnie z powyższym pozwoleniem (2,1 mln m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych). Tym samym zrzut ścieków komunalnych do Wisły w dniu 23.12.2020 r. przekroczył warunki pozwolenia.

Należy podkreślić, że przelewy z samej nazwy są przelewami burzowymi, a tym samym korzystanie z tych urządzeń powinno następować tylko w okresach nawalnych opadów, burz. Przelewy burzowe mają chronić Warszawiaków przed zalaniem, jednakże MPWiK Warszawa otrzymał w Pozwoleniu wodnoprawnym zgodę na szczególne korzystanie z przelewu tylko w wyjątkowych sytuacjach ( 10 zrzutów/rok) a nie każdorazowo, gdy w Warszawie pojawia się deszcz. Trzeba podkreślić, że opady deszczu w dniu 23.12.2020 były niewielkie, poniżej 2 mm.

W komunikatach i wypowiedziach MPWiK kierowane są sugestie o konieczności zaprzestania przez Wody Polskie informowania opinii publicznej. Uważamy to za niedopuszczalne, szczególnie, że PGW Wody Polskie wraz z Prezesem PGW WP są organem ustawowo odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i ochronę wód w Polsce. W tej sprawie rozważamy podjęcie formalnych działań.

PGW WODY POLSKIE


Podkreślamy: W komunikatach i wypowiedziach MPWiK kierowane są sugestie o konieczności zaprzestania przez Wody Polskie informowania opinii publicznej. Podjęte zostały nawet próby wywierania presji poprzez złożenie wniosku do sądu. Uważamy to za niedopuszczalne, szczególnie, że PGW Wody Polskie wraz z Prezesem PGW WP są organem ustawowo odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i ochronę wód w Polsce. W tej sprawie rozważamy podjęcie formalnych działań.  


 23.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 9.00

Zgodnie z zestawieniem zrzutów, wczoraj od godziny 14.00 do godz. 24.00 zrzucono łącznie 91 151 m3 ścieków. Aktualnie zrzut nie jest prowadzony. Został zakończony o godzinie 04.20.


22.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 21.45

W związku z oświadczeniem MPWiK o legalności zrzutu ścieków komunalnych do Wisły w Warszawie informujemy, że według pozwolenia wodnoprawnego, przelewy nadmiaru wód opadowych mogą być dokonywane maksymalnie 10 razy w ciągu całego roku. Obecny zrzut do rzeki ścieków pomieszanych z deszczówką prowadzony jest już po raz 29. w tym roku, zatem przekroczono zapisy pozwolenia wodnoprawnego 19 raz. 


22.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 20.30

Trwa zrzut z kolektora przy ul. Farysa, na godzinę 20.00 wynosi 2,3 m3/s.


22.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 16.00

W dniu 22 grudnia 2020 r. MPWiK rozpoczął zrzut nieczystości do Wisły z kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie. Zrzut rozcieńczonych deszczówką ścieków do Wisły według dyspozytorni spowodowany jest opadami deszczu. Nowo wybudowany rurociąg w przewiercie pod dnem Wisły nie jest w stanie pomieścić całości ścieków komunalnych z lewobrzeżnej części miasta. Obecny zrzut jest 29. w tym roku. Pozwolenie wodnoprawne wydane na ten kolektor burzowy mówi o maksymalnie 10 zrzutach w roku.

 

22 12 20 Farysa

Wylot kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie, zdjęcie z dn. 22.12.2020 r. fot. Wody Polskie


17.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 8.00

Wojsko zdemontowało most pontonowy w Warszawie. Dzięki sprawnej pracy żołnierzy wojsk inżynieryjnych most funkcjonował prawie 3 miesiące jako podpora dla rurociągu zastępczego. W tym czasie ze względu na przejście fali wezbraniowej most był rozebrany i złożony ponownie.

W ubiegłym roku Wojsko Polskie również wsparło działania związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem ściekami.

Obecnie ścieki do oczyszczalni „Czajka” tłoczone są przez MPWiK awaryjnym rurociągiem pod dnem Wisły.

rOZBIÓRKA MOSTU


16.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 9.30

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich przesłał do Prezydenta m. st. Warszawy list otwarty, w którym pogratulował zakończenia prac nad nowym kolektorem pod Wisłą. Jednocześnie wyraził swoje obawy dotyczące realizacji inwestycji. Dotyczą one m.in. terminu jej realizacji. Zdaniem Prezesa Wód Polskich działania powinny być zrealizowane niezwłocznie po wystąpieniu pierwszej awarii, co w konsekwencji uchroniłoby ekosystem przed zrzutem ponad 10 mln m sześć. surowych ścieków do Wisły. Jednocześnie Przemysław Daca wskazał, iż Wody Polskie mają zastrzeżenia do bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych prawobrzeżnej Warszawy, z powodu  możliwego realnego i negatywnego wpływu instalacji na ich szczelność oraz stabilność.

Zastrzeżenia budzi również wydajność przesyłu nowego rurociągu. Zastosowano stalowy kolektor o średnicy DN 1200 mm gwarantujący przepływ teoretycznie do 3,5 m/s. Jednak w związku z zawartością w ściekach znacznych ilości frakcji mineralnych oraz części stałych obliczeniowy parametr maksymalnej przepustowości 3,5 m/s jest według naszych doświadczeń, nieosiągalny. Realizacja w ramach tej samej procedury tylko jednej nitki przesyłowej pod Wisłą nie zapewni w żaden sposób prawidłowego przesyłu całości ścieków. Podczas pogody deszczowej lub podczas roztopów śniegu, jak również podczas godzin szczytowych, może dochodzić do zrzutów nieoczyszczonych ścieków kolektorem burzowym. W takich sytuacjach jedna nitka przesyłowa nie będzie wystarczająca.

Przezes PGW WP przypomniał również, że w ocenie PGW Wody Polskie, wydana na podstawie przepisów art. 66 ust. 1 decyzja PINB z dnia 7 września 2020 r. nr III OT/334/2020, nie zwalniała MPWiK S.A. z uzyskania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne, w szczególności gdy jej przedmiotem jest wykonanie nowego obiektu budowlanego (urządzenia wodnego). W opinii PGW Wody Polskie decyzja PINB upoważnia inwestora do prowadzenia prac w celu ratowania życia i zdrowia nie ma ona zastosowania w przypadku rozwiązania trwałego, o charakterze wieloletniego użytkowania.

Pełna treść pisma z 16.12.2020 r. skierowanego do Prezydenta m. st. Warszawy jest dostępna tutaj.

 


15.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.30

Rozpoczął się demontaż tymczasowego systemu doprowadzającego nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Obecnie ścieki komunalne tłoczone są awaryjnym rurociągiem, który przebiega pod dnem Wisły. Przesył rurociągiem pod rzeką został uruchomiony w niedzielę 13 grudnia o godz 19.00. Łącze prowadzi z ul. Farysa na ul. Swiderską. Demontaż mostu pontonowego zaplanowany jest na koniec tygodnia.

most czajka

Most pontonowy na Wiśle, zdjęcie z wizji lokalnej w dn.15.12.2020. Fot. Wody Polskie


14.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 10.30

Rozpoczęły się próby przesyłu awaryjnym rurociągiem pod dnem Wisły. Łącze jest zestawione. Stalowy rurociąg o średnicy 1,2 metra gwarantuje przepływ do 3,5 m3/s.


07.12.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 16.00

Warszawskie wodociągi dokonały przewiertu pierwszej nitki rurociągu pod Wisłą przy zastosowaniu metody bezwykopowej, w technologii Direct Pipe, która pozwala na jednoczesne drążenie tunelu pod ziemią wraz z układaniem rurociągu. Zastosowano stalowy rurociąg o średnicy 1,2 metra gwarantujący przepływ teoretycznie do 3,5 m3/s. Jednak ilość ścieków komunalnych dla pogody deszczowej jest zdecydowanie większa. Przykładowo:

  • • deszcz nawalny ilość ścieków to nawet 530 tyś m3/doba; maksymalny godzinowy 28486 m3/h wskazujący na jednostkowy przepływ 7,9 m3/s – informacja na podstawie raportu za dzień 13.10.2020
  • • deszcz „zwykły” długotrwały to 330-400 tyś m3/doba maksymalny godzinowy 12716- 20348 m3/h wskazujący na jednostkowy przepływ 3,53-5,65 m3/s – informacja na podstawie raportów z dni 12.10.2020 i 14.10.2020

Należy także zaznaczyć, że w związku z zawartością w ściekach znacznych ilości frakcji mineralnych oraz części stałych obliczeniowy parametr maksymalnej przepustowości Qmax=3,5 m3/s jest w moim przekonaniu nieosiągalny. Ponadto podczas analiz danych z dni 09.10 - 30.10 dla pogody bezdeszczowej, dla której dzienny przepływ wynosi ok. 210 tys. m3 dane godzinowe przepływów przekroczyły wartość maksymalną 12600 m3/h ( 3,5 m3/s) aż 18 razy. 

Podczas spotkań MPWiK informowało, że planują 2 nitki przesyłowe, które mają zapewnić przepływ 4,5 – 5 m3/s. W dalszej perspektywie budowę kolektora burzowego, który będzie magazynował wody w momencie nawałnic i umożliwi ich późniejsze przesłanie do Czajki – perspektywa czasowa nieznana.  

Podsumowując realizacja tylko jednej nitki przesyłowej pod Wisłą nie zapewni w żaden sposób przesyłu całości ścieków. Podczas pogody deszczowej czy podczas roztopów śniegu, jak również podczas godzin szczytowych może dochodzić do zrzutów nieoczyszczonych ścieków  kolektorem burzowym.

Na wniosek MPWiK w Warszawie Prezydent m. st. Warszawy wydał decyzje na czasowe zajęcie części nieruchomości na okres od 26 października 2020 r., do 25 kwietnia 2021 r.,  decyzją nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Niniejsze decyzje zezwalające na czasowe zajęcie nieruchomości nie zastępują zgód i pozwoleń przewidzianych w przepisach odrębnych. Z całą mocą należy stwierdzić, że inwestycja nie uzyskała stosownych zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa Wodnego czy Ochrony Środowiska, o czym informowaliśmy w korespondencji do  MPWiK Warszawa. Budowa opiera się jedynie na nakazie wykonania prac wydanym przez Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego, która podlega organizacyjnie Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy. Nakazy tego typu dotyczą prac zabezpieczających czy remontów natomiast budowa zupełnie nowej instalacji, w tym przewiertu pod dnem rzeki wymaga stosownych pozwoleń prawnych. Rurociąg pod dnem rzeki ma funkcjonować przez wiele lat.

Wykonanie w tym trybie (decyzja nakazowa) nowego obiektu budowlanego rodzi konsekwencje prawne – nie ma podstawy do wydania pozwolenia na użytkowanie (art. 55 prawa budowlanego), Nie będzie też miał zastosowania art. 62 prawa budowlanego mówiący o konieczności przeprowadzania kontroli budowlanych.

W kontekście wpływu inwestycji realizowanej obecnie przez MPWiK zachodzi poważna obawa o możliwość realnego, negatywnego wpływu na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych prawobrzeżnej Warszawy. Wał Rajszewski chroni obszar o powierzchni 5,05 km2, a jego awaria może doprowadzić do strat o ogromnej wartości. MPWiK S.A. na realizację planowanej inwestycji powinien uzyskać decyzję co najmniej zwalniającą z zakazu prac w obszarze wałów, możliwą do uzyskania, po udokumentowaniu bezpieczeństwa całego procesu budowy i eksploatacji instalacji pod dnem rzeki. MPWiK nie udostępnił Wodom Polskim dokumentacji technicznej wraz ze szczegółowym usytuowaniem rurociągu pod dnem Wisły i wałami przeciwpowodziowymi w wariancie przewidzianym do realizacji, co powoduje, że jako Przedsiębiorstwo  powołane Prawem Wodnym do uzgodnienia, wydania stosownych pozwoleń mających na celu realizację  statutowych obowiązków  przeciwdziałania skutkom powodzi  - nie możemy za działania inwestycyjne związane z przewiertem i potencjalnymi negatywnymi skutkami działań MPWiK Warszawa wziąć w żaden sposób  jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Przekop 3

Przekop 2

Prace związane z budową awaryjnego rurociągu pod dnem Wisły realizowane pod nadzorem MPWiK w Warszawie. Fot. Wody Polskie


30.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Na wniosek MPWiK ze względu na trwające prace związane z przewiertem pod dnem Wisły, wojska inżynieryjne podjęły decyzję o przedłużeniu funkcjonowania mostu pontonowego.
Po moście awaryjnym rurociągiem tłoczone są ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków "Czajka". Wojsko pozostaje w ścisłej współpracy z Wodami Polskimi, które monitorują sytuację hydrologiczną na Wiśle.  

W trakcie wizji terenowej, przeprowadzonej 30.11 przez zespół Wód Polskich (Zarząd Zlewni we Włocławku), na administrowanym przez ZZ odcinku Wisły stwierdzono niewielkie ilości piany w głównym nurcie rzeki. Nie zaobserwowano niebezpiecznych zastoisk. 

DSCN5140

Niewielkie ilości piany w Wiśle zaobserwowane podczas wizji lokalnej w dn. 30.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

ZZ Włocławek


16.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.00

Pracownicy Wód Polskich (Zarząd Zlewni we Włocławku) na administrowanym przez siebie odcinku Wisły zaobserwowali unoszące się na powierzchni wody zapienienia, lokalnie gromadzące się przy brzegach. Nie stwierdzono niebezpiecznych zastoisk. Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej:

Włocławek 33

Włocławek22

wloclawek 3

Piana widoczna na powierzchni Wisły w dn. 16.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

 


08.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

W trakcie wizji terenowej, przeprowadzonej przez pracowniów Wód Polskich z Zarządu Zlewni Warszawa, na Wiśle nie zaobserwowano zastoisk. Oględziny prowadzone były w rejonie ul. Farysa w Warszawie, a także w rejonie Pieńkowa, Bożej Woli oraz Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Farysa 8.11

Wisła w rejonie wylotu przy ul. Farysa, km 522+750, brzeg lewy, wizja terenowa z dn. 08.11. fot. Wody Polskie

 

Pienkow 8.11

Wisła w rejonie Pieńkowa, km 537, brzeg lewy, wizja terenowa z dn. 08.11. fot. Wody Polskie

Boża wola 8.11

  Wisła w rejonie Bożej Woli, km 544, brzeg prawy, izja terenowa z dn 08.11. fot. Wody Polskie

Nowy Dwór 8.11

Wisła w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, km 549, brzeg prawy, wizja terenowa z dn 08.11. fot. Wody Polskie


05.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują stan Wisły. Wizja lokalna została przeprowadzona w rejonie wylotu przy ul. Farysa, km 522+750, brzeg lewy, w rejonie Pieńkowa, km 537, brzeg lewy, w rejonie Bożej Woli, km 544, brzeg prawy oraz w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, km 549, brzeg prawy. Nie zaobserwowano zastoisk, śniętych ryb ani innych oznak szkodliwości dla przyrody. Lokalnie, pod mostem w Nowym Dworze Mazowieckim, w nurcie widoczna była piana.

Farysa 1

Stan Wisły na wysokości ul. Farysa w Warszawie, zdjęcie z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 4.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

Nowy Dwór

Wisła na wysokości Nowego Dworu, zdjęcie z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 4.11.2020 r. Fot. Wody Polskie


03.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.00

Funkcjonowanie tymczasowego przesyłu na moście pontonowym jest zaplanowane przez wojsko do końca listopada. Jeżeli warunki (atmosferyczne i hydrologiczne) okażą się bezpieczne dla przeprawy pontonowej, możliwe będzie przedłużenie tego okresu. Jednocześnie trwają prace nad przewiertem pod dnem Wisły, którym poprowadzony będzie tymczasowy rurociąg odporny na działanie warunków takich, jak np. wysokie stany wód i zjawiska lodowe. Wczoraj do ok. godz. 14.00, od strony ul. Świderskiej wykonano ok. 30 m przewiertu. Trwają pomiary geodezyjne. Od strony ul. Farysa kontynuowana jest budowa komory odbiorowej. Wykonanie przewiertu jest planowane do 30 listopada.


02.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 8.30

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują stan Wisły. Wizja lokalna została przeprowadzona: w rejonie wylotu przy ul. Farysa, km 522+750, brzeg lewy, w rejonie Pieńkowa, km 537, brzeg lewy, w rejonie Bożej Woli, km 544, brzeg prawy oraz w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, km 549, brzeg prawy. Odnotowano, że po ostatnim wezbraniu poziom wody stopniowo obniża się. Nie zaobserwowano zastoisk.

Farysa3

Stan Wisły na wysokości ul. Farysa w Warszawie, zdjęcie z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 2.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

Nowy Dwór1

Wisła na wysokości Nowego Dworu, zdjęcie z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 2.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

Pieńków2

Wisła na wysokości Pieńkowa, zdjęcie z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 2.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

Boża Wola2

Wisła na wysokości Bożej Woli zdjęcie z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 2.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

 


01.11.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.30

Po przerwie spowodowanej przejściem fali wezbraniowej na Wiśle, co wiązało się z koniecznością demontażu mostu pontonowego oraz awaryjnego bypasu, ścieki komunalne znów są tłoczone do OŚ „Czajka”. Tymczasowy rurociąg został ponownie poprowadzony na moście pontonowym. W czasie kiedy awaryjny system przesyłu nie funkcjonował, do Wisły codziennie dostawało się ok. 210 tys m3 ścieków komunalnych. Na skutek tegorocznej awarii kolektorów doprowadzających nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie, do rzeki dostało się łącznie 11 mln m3 ścieków.

Rurociąg 1 11

Awaryjny rurociąg na moście pontonowym, zdjęcie z wizji lokalnej w dn. 1.11.2020 r. Fot. Wody Polskie

Farysa 1 11

Wylot kolektora przy ul. Farysa w Warszawie, zdjęcie z wizji lokalnej w dn. 1.11.2020 r. Fot. Wody Polskie


29.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.30

Rury są już ułożone na moście pontonowym. Trwa ich łączenie i zgrzewanie. Na jutro zaplanowane jest napełnianie układu. Tłoczenie nieczystości będzie możliwe od najbliższego weekendu.


28.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.30

Trwa montaż awarynego rurociągu na moście pontonowym. Tłoczenie ma się rozpocząć jutro. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują stan Wisły.

Most

Wisła w rejonie wylotu przy ul. Farysa w Warszawie, km 522+750, brzeg lewy, zdjęcie z wizji lokalnej. Fot. Wody Polskie

Boża wola

Wisła w rejonie Bożej Woli, km 544, brzeg prawy, zdjęcie z wizji lokalnej. Fot. Wody Polskie

Nowy Dwór

Wisła w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, km 549, brzeg prawy, zdjęcie z wizji lokalnej. Fot. Wody Polskie

 


27.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.30

Wojsko Polskie w południe zakończyło operację spinania mostu pontonowego na Wiśle. Prace trwały od rana. Obecnie przeprowadzane są próby obciążeniowe. Po ich zakończeniu most zostanie przekazany wykonawcy, który rozpocznie prace montażowe. Jednocześnie trwa zgrzewanie rurociągu. Wciąganie instalacji na most jest zaplanowane na jutro. Pod koniec tygodnia ma się rozpocząć tłoczenie ścieków awaryjnym przesyłem.

most34

Montaż mostu pontonowego na Wiśle. Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych


27.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 9.30

Wojsko rozpoczęło budowę mostu pontonowego. Pierwsze elementy konstrukcji znalazły się na rzece.

Dziś w nocy poziom Wisły obniży się do 180 cm, czyli do stanu sprzed przejścia fali wezbraniowej.


26.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 18.30

Wody Polskie na bieżąco monitorują stan Wisły po awarii kolektorów doprowadzających ścieki komunalne do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie.

Z powodu niedawnych obfitych opadów deszczu, powodujących wzrost poziomu wody w rzece, awaryjny przesył został zdemontowany. Nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej ponownie spływają wprost do Wisły.

Dziś o godzinie 18.30 ilość nieoczyszczonych ścieków, jakie przedostały się do rzeki od początku awarii przekroczyła 10 mln m3. Nieczystości te zawierają szereg groźnych substancji, w tym wyjątkowo szkodliwych dla ryb i innych organizmów wodnych biogenów. Szacuje się, że od początku tegorocznej awarii układu przesyłowego, do Wisły dostało się już łącznie 55.6 ton fosforu oraz 557,5 ton azotu. awaria 2020

Farysa 26

Wisła na wysokości ulicy Farysa w Warszawie, zdjęcie z 26.10.2020 r., z godz. 7.30 rano. Fot. Wody Polskie

Nowy dwór 26

Wisła na wysokości ulicy Farysa w Warszawie, zdjęcie z 26.10.2020 r. z godz., 8.14 rano. Fot. Wody Polskie


22.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.00

Wody Polskie na bieżąco monitorują poziom wody w Wiśle i stan rzeki. Dziś na wodowskazie Warszawa-Bulwary jest 308 cm i poziom wody obniża się. Jeśli tendencja się utrzyma i dojdzie do ustabilizowania się stanu rzeki, możliwe będzie ponowne przeprowadzenie przeprawy pontonowej, a także - montaż awaryjnego rurociągu. Ostateczną decyzję w sprawie ponownego ułożenia mostu pontonowego podejmą wojska inżynieryjne, odpowiedzialne za tę operację. 


20.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 10.00

received 3674118642599645 received 655370808499441

W załączeniu zdjęcia z wizji terenowej z dnia 20 października 2020 roku, przeprowadzonej w godzinach porannych przez Zarząd Zlewni w Warszawie przy zrzucie nieczystości do Wisły z kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie. Aktualny stan wody na wodowskazie Warszawa-Bulwary: 348 cm – od wczorajszej wizji wieczornej spadek o 12 cm.


19.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 11.00

Dziś na wysokości Warszawy przechodzi kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle. Zgodnie z danymi hydrologicznymi w regionie Wodnym Środkowej Wisły wezbranie będzie przechodzić w strefie stanów wysokich. Na wodowskazie Warszawa-Bulwary spodziewany jest poziom 3,5 m.


18.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 17.00

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wizji terenowej, z godziny 16.30, wykonane przez Zarząd Zlewni w Warszawie przy zrzucie nieczystości do Wisły z kolektora burzowego. Obecnie odpływ w  całości zalany jest przez wody rzeki. Z powodu podwyższenia stanu Wisły wojsko musiało ewakuować most pontonowy. 

received 668179477457397

received 812671189545411

Wisła na wysokości ul. Farysa w Warszawie, zdjęcie z wizji lokalnej w dn. 18.10.2020 r., o godz. 16.30. Fot. Wody Polskie


17.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.00

Po demontażu awaryjnego rurociągu nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej trafiają bezpośrednio do Wisły. Dziś o godzinie 10.00 zrzut wynosił 3,8 m3/s.

W tym roku w wyniku awarii sieci przesyłowej do Wisły trafiło łącznie ponad 6 mln m3 ścieków zawierających 346 ton azotu i 39,5 ton fosforu.

received 769844153563635

Wisła na wysokości ul. Farysa w Warszawie, zdjęcie z wizji lokalnej w dn. 17.10.2020 r. o godz. 10.00. Fot. Wody Polskie


16.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.30

Tymczasowy rurociąg został rozmontowany, wojsko zdemontowało już most pontonowy na Wiśle. Operacja demontażu była konieczna w związku z przemieszczającą się na Wiśle falą wezbraniową, spowodowaną przez opady deszczu. Dziś spodziewany jest wzrost poziomu wody w rzece o 1 m. W ciągu najbliżych dni poziom wody na wodowskazie Warszawa-Bulwary wzośnie do 3,5 m.

Obecnie do Wisły trafia dziennie ok. 250 tys m3 ścieków.

Ponowne przeprowadzenie awaryjnego bypasu na przeprawie pontonowej jest możliwe, jednak ze względu na długoterminowe prognozy pogody, które zapowiadają po 15 października opady deszczu, decyzja w sprawie ponownego montażu będzie podjęta, gdy warunki pogodowe ustabilizują się. 

Zdemontowany sprzęt został odpowiednio zabezpieczony i przetransportowany poza strefę zalewu. 

received 2755998224688968

 Akcja demontażu awaryjnego rurociągu na moście pontonowym w Warszawie.  Fot. Wody Polskie


14.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 20.00

Trwają prace związane z demontażem tymczasowego rurociągu. Sytuacja jest spowodowana wzrostem poziomu wody w Wiśle, co jest związane z obfitymi opadami deszczu. Obecnie układ jest rozmontowany i czyszczony. Ścieki znów zostały skierowane do Wisły. Zrzut wynosi 3,2 m3/s. W piątek wojsko zacznie przeprowadzać operację rozpięcia mostu pontonowego. Gdy zagrożenie spowodowane wezbraniem wód minie, możliwy będzie ponowny montaż awaryjnego rurociągu na przeprawie pontonowej.

IMG 20201

Wylot przy ul. Farysa w Warszawie, skąd ścieki płyną do Wisły Zdjęcie z wizji lokalnej w dn.14.10.2020 r. Fot. Wody Polskie


14.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.40

Na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Wód Polskim, zwołanym dziś na polecenie wojska, zapadła decyzja o planowej ewakuacji mostu pontonowego w związku z prognozowanym wzrostem stanu wody w Wiśle. Dziś zaprzestany zostanie awaryjny przesył bypasem. Ścieki znów będą trafiać do Wisły. Jutro powinien zacząć się demontaż tymczasowego rurociągu, tak aby w piątek most pontonowy był pusty. Wówczas (do soboty) wojsko ewakuuje sprzęt poza strefę zalewu. Gdy zagrożenie spowodowane wezbraniem wód minie, możliwy będzie ponowny montaż awaryjnego rurociągu na przeprawie pontonowej.


13.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.40

W południe w Warszawie odbyła się narada sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli Wód Polskich w sprawie funkcjonowania awaryjnego rurociągu na moście pontonowym. Z uwagi na prognozowane obfite opady deszczu i spowodowane nimi wzrosty stanu wód na Wiśle, jeżeli będzie istniało jakiekolwiek ryzyko dla rurociągu ułożonego na przeprawie pontonowej, zostanie podjęta decyzja o rozłączeniu instalacji przez MPWiK w Warszawie. Obecnie prognozowany jest wzrost poziomu wody o ok. 1 m. W najbliższy czwartek planowana jest kolejna narada sztabu kryzysowego, podczas której podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania awaryjnego bypasu.

Wody Polskie dwa razy dziennie przekazują do sztabu kryzysowego informacje dotyczące poziomu wody w Wiśle. Na wodowskazie Warszawa-Bulwary notowane jest 1,09 m.

Centra Operacyjne Wód Polskich stale monitorują sytuację.

Obecnie w związku z opadami deszczu, ścieki z kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie znów przelewają się do Wisły.


13.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 8.00

Obecnie ścieki z kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie nie przelewają się.

IMG 8187

 


12.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 20.30

Znów przelewają się ścieki z kolektora burzowego w Warszawie. Po deszczu, który pada w stolicy, zmieszane ścieki bytowe i wody opadowe wpadają do Wisły. O godzinie 19.39 zrzut wynosił 5,4 m3/s

IMG 7293


07.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 9.00

Obecnie nieoczyszczone ścieki nie są już zrzucane do Wisły. Pompy zostały naprawione wczoraj, o godzinie 14.00.

Cały czas trwają prace nad przygotowaniem przewiertu. Ukończona jest już komora, z której poprowadzony będzie przewiert. Tą drogą będzie przebiegał awaryjny rurociąg odporny na działanie różnych czynników, w tym warunków pogodowych.


06.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 10.00

Nieoczyszczone ścieki znów zrzucane są do Wisły. Nieczystości zostały skierowane bezpośrednio do rzeki po ulewach, które przeszły w poniedziałek nad Warszawą.


05.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.00

W związku z pojawiającymi się informacjami o tym, że na potrzeby budowy rurociągu tymczasowego został rozkopany wału przeciwpowodziowego Wisły, informujemy, iż na zdjęciu widoczny  element obwałowania składowiska odpadów paleniskowych. Wał przeciwpowodziowy znajduje się bliżej rzeki i nie został rozkopany.

Rurociąg1

Na zdjęciu widoczny jest element obwałowania składowiska odpadów paleniskowych. Zdjęcie pochodzi z wizji lokalnej przeprowadzonej 5 października br. Fot. Wody Polskie


01.10.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Dziś od godziny 5.00 rano działa zapasowy układ pomp, który został uruchomiony po awarii systemu, do której doszło w niedzielę 27 września br. Na skutek uszkodzenia do Wisły znów popłynęły ścieki. W ciągu ostatniej doby do Wisły dostawało się ponad 200 tys m3/s nieczystości.
Na jutro jest zaplanowany montaż naprawianej pompy, zastąpionej obecnie dwiema zapasowymi. 

Na ukończeniu jest już komora przy ul. Świderskiej, z której ma się rozpocząć przewiert pod dnem Wisły.

Farysa3

Wylot przy ul. Farysa w Warszawie (fot. Wody Polskie)

W dniu dzisiejszym pracownicy Zarządu Zlewni we Włocławku podczas wizji lokalnej zaobserwowali niewielkie ilości zanieczyszczeń w postaci zawiesiny w nurcie Wisły oraz piany na powierzchni wody, lokalnie kożuch (w Wyszogrodzie). Po ostatnich deszczach stwierdzono zmniejszenie ilości zanieczyszczeń (w stosunku do dnia wczorajszego). Nie zaobserwowano niebezpiecznych zastoisk ani śniętych ryb.


29.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.40

Przedstawiciele Wód Polskich uczestniczyli w sztabie kryzysowym powołanym w związku z niedawną awarią podstawowego zespołu pompowego tymczasowego rurociągu. Diagnostyka została przeprowadzona, stwierdzono nieszczelność pompy. Wstępnie do czwartku urządzenie powinno zostać naprawione. Obecnie trwa montaż zespołu dwóch pomp awaryjnych w komorze. Jedna z nich jest już zatopiona i trwają prace nad jej podłączeniem. Druga pompa będzie montowana dziś od godz. 14.00. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, zespół awaryjny zacznie pompowanie w nocy lub jutro rano.

Do największego zrzutu ścieków doszło w niedzielę 27 września br., wówczas zrzut wynosił 310 tys m3, przyczyną były obfite opady deszczu. Ze względu na prognozowane w najbliższym czasie kolejne opady deszczu, spodziewane są również następne zrzuty.

Trwają prace nad przewiertem pod Wisłą. Wykonawcą prac jest Inżyniera Rzeszów. Ustalana jest lokalizacja pompowni oraz przebiegu przewiertu. Według założeń, przewiert ma być wykonany do 30 listopada br. Do końca lipca przyszłego roku ma powstać druga nitka rurociągu.

wylot PART 1598002

 


28.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.00

Aktualnie, z powodu usterki pomp, awaryjny układ przesyłowy ścieków na moście pontonowym działa połowicznie - ścieki są transportowane jedną nitką tymczasowego rurociągu na moście pontonowym, podczas gdy druga pozostaje wyłączona ze względu na awarię jednej z pomp, a ładunek ścieków, którego nie jest w stanie przechwycić pierwsza nitka zrzucany jest do Wisły.  Obecnie trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności układu. Z informacji dostępnych na stronach MPWiK wynika, że pompa powinna zostać naprawiona do godzin porannych. Jednocześnie w związku z koniecznością zrzutu części ścieków do rzeki Wisły zastosowano ich ozonowanie.

Do momentu zatrzymania zrzutu nieoczyszczonych ścieków do Wisły w związku z kolejną awarią systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie, w okresie od 29 sierpnia do 22 września do Wisły dostało się ponad 5 mld litrów ścieków oraz setki ton biogenów, w tym ponad 30 ton fosforu i blisko 300 ton azotu.

Ilość azotu i fosforu została oszacowana na podstawie danych o ilościach ścieków publikowanych w komunikatach WIOŚ. Na dzień 20.09 było to: 5 058654 m3 

Wartość ta została pomnożona przez średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni "Czajka" w 2019 roku (były to najnowsze dostępne dane dotyczące stężeń biogenów - wartości nie odbiegały znacznie od danych za 2018 r., dlatego uśrednione można uznać za wiarygorne dla 2020 r.)

Wartości: 

azot = 55,66 mg/l
fosfor = 6,36 mg/l
azot - (5 058654*55,66)/1000000 = 281,56 ton
fosfor - (5 058654*6,36)/1000000 = 32,17 ton


22.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 8.00

Uruchomiono pompowanie ścieków awaryjnym rurociągiem do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Do momentu zatrzymania awaryjnego zrzutu i rozpoczęcia tłoczenia bypassem nieczystości, do Wisły - w ciągu 3 tygodni - dostało się łącznie ponad 5 miliardów litrów nieczystości.

System awaryjny poprowadzony na moście pontonowym będzie funkcjonował do zimy. Pierwsze zjawiska lodowe lub wysokie stany wody spowodują, że ze względów bezpieczeństwa konieczny będzie demontaż przeprawy pontonowej. Dlatego też niezbędne jest jednoczesne przygotowanie bardziej trwałego systemu przesyłowego, odpornego na zjawiska pogodowe. 

Wody Polskie apelują o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad trwałym rozwiązaniem, jakim jest wykonanie przewiertu pod dnem Wisły. Szczegółowe informacje na temat tego i pozostałych wariantów awaryjnego przesyłu do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie, można znaleźć w publikacji:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1329-propozycje-trzech-systemow-awaryjnych-tloczenia-nieczystosci-do-oczyszczalni-czajka


19.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 18.00

W miejscowości Boża Wola, przed Nowym Dworem Mazowieckim, na prawym brzegu Wisły widoczne są zastoiska. Nie stwierdzono śniętych ryb.

Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich regularnie prowadzą monitoring wizyjny oraz dokumentują widoczne na powierzchni wody zastoiska.

Zastoiska na Wiśle kolaż

Zastoiska zaobserwowane na Wiśle w dn. 19.09. 2020 r., w miejscowości Boża Wola. Fot. Wody Polskie


18.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 16.00

Dziś odbywają się próby obciążeniowe bypassu na moście pontonowym. Rurociąg jest obecnie pod pełnym obciążeniem, trwa sprawdzanie jego szczelności pod ciśnieniem. Dziś nastąpią również próby uruchomienia pomp. Przewidywany rozruch - do 72 h.

20200914 114258

Rurociąg zbudowany pod nadzorem MPWiK w Warszawie jest już ułożony na moście pontonowym przebiegającym przez Wisłę. Fot. Wody Polskie


17.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

Kontynuowane są działania realizowane przez pracowników Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich w zakresie monitoringu wizyjnego, lokalizacji i dokumentowania zastoisk oraz obserwacji wszelkich nieprawidłowości na rzece mogących być efektem skażenia wody. Na odcinku Wisły od Zakroczymia do Płocka monitoring prowadzą cztery załogi (łodziami bakenowymi).

Podczas wizji lokalnej Wisły w Wyszogrodzie stwierdzono wysokie falowanie wody spowodowane silnym wiatrem. Przeprowadzono wizję w terenie na odcinku od km ok. 591+470 do 626 km. Występują niewielkie ilości piany płynące korytem rzeki, szybkim nurtem wody. Brak niepokojących zjawisk świadczących o gromadzeniu się zanieczyszczeń w korycie rzeki, brak także zastoisk. W Płocku ze względu na korzystną zmianę warunków meteorologicznych piana, która w dniu wczorajszym zalegała w rejonie portu i mola na prawym brzegu Wisły, została rozbita przez silny wiatr. W dniu dzisiejszym jest już jej znacznie mniej, nie zaobserwowano również nowych śniętych ryb.

Przykładowe lokalizacje z monitoringu Wisły przeprowadzonego 17.09 br. o 8.00 rano:

Rydzyno Wisła

Wisła w okolicy Rydzyna. Fot. Wody Polskie

 

Kępa Polska Wisła

Wisła na wysokości Kępy Polskiej. Fot. Wody Polskie.

Płock port 17.09.2020

Port w Połocku, sytuacja z dn. 17.09.2020. Fot. Wody Polskie

 


16.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego Wód Polskich monitorują Wisłę. Dziś po otrzymaniu zgłoszenia o zastoiskach na wysokości Płocka, udali się na wizję lokalną. W porcie klubu „Morka” w Płocku, tj. pomiędzy portem a molo w Płocku przy nabrzeżu stwierdzono obecność śniętych ryb (ok. 2-4 kg), znajdujących się w dość gęstej pianie. Ryby, głównie leszcze, znajdowały się w różnym stadium rozkładu, co świadczy o tym, iż  ich śnięcie nastąpiło w różnym czasie. Pracownicy Wód Polskich zgłosili sprawę do WIOŚ. Trwa ustalanie przyczyn śnięcia ryb.

PART 1600

Zastoiska na Wiśle widoczne dziś w porcie klubu „Morka” w Płocku. Fot. Wody PolskieINFORMACJE W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA ZRZUCONYCH ŚCIEKÓW NA EKOSYSTEM RZEKI

Zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły w Warszawie najsilniej oddziałuje na ekosystem rzeki w strefie mieszania, czyli obszarze w obrębie którego ścieki rozcieńczają się w wodzie. Strefa mieszania rozciąga się aż przez 5 kilometrów od miejsca awarii, wzdłuż lewego brzegu Wisły!  Skala wpływu na ekosystem rzeki zależy wprost od stężenia i czasu ekspozycji na zanieczyszczenia.

Kluczowe jest to, że wewnątrz strefy mieszania stężenia poszczególnych substancji,  w tym biogenów, mogą osiągać bardzo wysokie wartości i stanowić śmiertelne zagrożenie dla żyjących tam ryb, nawet w przypadku krótkiej ekspozycji. Dla przykładu stężenie azotu amonowego w tej strefie aż 4 razy przekroczyło granicę dobrego stanu wód ustalonego dla Wisły!

Parametry te uzależnione są od wielkości opadów, przepływu rzeki, czy ładunku ścieków. Na pogorszenie stanu ekosystemu wiślanego mają też wpływ utrzymujące się w ostatnich dniach wysokie temperatury, przyczyniające się do zjawiska przyduchy. Tylko wczorajsze badania wykazały, że ilość tlenu rozpuszczonego w Wiśle w badanych miejscach wynosiła 6,9 mg/l czyli poniżej granicy dobrego stanu. Tymczasem od momentu awarii do Wisły w każdej sekundzie trafiają tysiące litrów ścieków.

119700365 197217325166145 1860102098003589457 o10.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.30

Wczoraj wojsko zakończyło budowę mostu pontonowego na Wiśle. Przeprawa ma 250 m długości. Obecnie trwa montaż rur, które posłużą do awaryjnego przesyłania nieczystości do oczyszczalni ścieków "Czajka". Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, budowa bypssu może potrwać do czterech tygodni.

20200910 142919 20200910 143040 20200910 143052

Trwa montaż rur na moście pontonowym /Fot. Wody Polskie


10.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.00

Pracownicy Wód Polskich monitorują Wisłę. Podczas wizji terenowej, przeprowadzonej przez Zarząd Zlewni Warszawa zaobserwowano zanieczyszczenia w jednej lokalizacji: km 549+100, brzeg prawy, za pierwszą ostrogą poniżej mostu Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Stwierdzono zastoisko z pojedynczymi sztukami śniętych ryb.

Lokalizację zastoiska przy moście Piłsudskiego zaznaczono na załączonym planie orientacyjnym.


09.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 18.30

Wojsko zakończyło budowę mostu pontonowego na Wiśle, na którym zostanie ułożony rurociąg awaryjny. O zakończeniu akcji montażu mostu poinformował Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej. W budowę mostu zaangażowanych było 200 żołnierzy z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia oraz 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.


09.09.2020 AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Obrony Narodowej most pontonowy, na którym zostanie ułożony rurociąg awaryjny, jest już gotowy. Konstrukcja musi zostać odpowiednio zakotwiczona, a następnie będzie stabilizowana pod nadzorem naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Do czasu ułożenia rurociągu, most nadzorować będzie 50 żołnierzy. Układanie rur jest przewidziane na najbliższą sobotę. Przebieg awaryjnego rurociągu budowanego w tym roku pod nadzorem MPWiK będzie różnił się od rozwiązania, jakie było zastosowane w 2019 roku, kiedy bypass powstawał pod nadzorem Wód Polskich.

Poniżej przestawiamy schemat, w jaki sposób przebiegał rurociąg zastępczy w 2019 roku, a jak będzie poprowadzony bypass w tym roku. Wyjaśniamy również istotne różnice obu rozwiązań.

czajka poziom

Rurociąg zastępczy 2019

Ze względu na to, iż MPWiK w Warszawie nie wyraziło zgody na inne rozwiązanie, jedyną możliwością skonstruowania awaryjnego bypassu, którego budowa koordynowana była przez Wody Polskie w 2019 roku, było wybudowanie basenu czerpni w ciągu kolektora wylotowego przy ul. Farysa, a następnie tłoczenie ścieków za pomocą 12 pomp do rur bypassu. Potem nieczystości transportowano kolektorami do rozdzielnika, a przez rozdzielnik do dwóch nitek rurociągu, następnie kierowano ścieki do zrzutni, skąd trafiały podziemnym kolektorem do oczyszczalni „Czajka”. Więcej w relacji: https://wody.gov.pl/aktualnosci/804-akcja-ratowania-wisly-relacja-dzien-po-dniu

Rurociąg zastępczy 2020

Rozwiązanie przyjęte przez MPWiK w Warszawie, będące koordynatorem budowy alternatywnego rurociągu, zakłada wypompowywanie ścieków bezpośrednio z komory pompowni na terenie Zakładu „Farysa”. Zgodnie z informacjami podanymi przez MPWiK, w przypadku konieczności chwilowego wstrzymania pompowania ścieków pozwoli to na ich czasowe zatrzymanie w sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa. Następnie ścieki będą transportowane do Zakładu „Świderska” po prawej stronie Wisły, skąd kolektorem trafią do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Opracowano na podstawie: https://www.mpwik.com.pl/view/ruszaj-prace-nad-mostem-pontonowym&i=919


AKTUALIZACJA Z DNIA 8.09.2020

Dziś w godzinach porannych rozpoczęła się akcja budowy mostu pontonowego, na którym ułożony zostanie awaryjny rurociąg doprowadzający nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.

Jak Podało Ministerstwo Obrony Narodowej w budowę mostu pontonowego na Wiśle zaangażowanych jest około 200 żołnierzy oraz 130 jednostek sprzętu. Podobnie jak przed rokiem, most będzie gotowy w ciągu trzech dni, a jego łączna długość wyniesie niemal 250 metrów. Montaż konstrukcji zakończy się w najbliższy czwartek.

Budowa mostu przygotowywana jest obecnie na lewym brzegu Wisły, na północ od mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Zadanie budowy i utrzymania przeprawy otrzymali żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia oraz 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia.

Most 4

Trwa montaż mostu pontonowego na Wiśle, na którym w tym roku ponownie zostanie ułożony awaryjny rurociąg doprowadzający ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Fot. Wody Polskie


07.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z awarią kolektorów ściekowych w Warszawie, ze względu na konieczność budowy tymczasowego mostu pontonowego przez Wisłę w rejonie mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz wykonania przewiertu pod dnem Wisły, szlak żeglowny od km 520+000 do km 523+000 drogi wodnej Wisły będzie zamknięty od godziny 00:00 w dniu 8 września 2020 r. do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że z powodu trwającego zrzutu nieoczyszczonych ścieków woda w Wiśle może być niebezpieczna dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Dlatego apelujemy – zwłaszcza do amatorów kajakarstwa, a także do wędkarzy oraz do rolników  – o niekorzystanie z wody w Wiśle.


05.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 12.30

W nocy zakończono odbiór, załadunek i transport rur do budowy awaryjnego rurociągu, który będzie odtworzony zgodnie z ubiegłoroczną dokumentacją techniczną opracowaną przez PGW WP. Bypass do awaryjnego przesyłu ścieków będzie ponownie ułożony na moście pontonowym. Operację montażu mostu pontonowego na Wiśle w przyszłym tygodniu będzie przeprowadzało Wojsko Polskie. Ponadto, przy wylocie zrzutu ścieków zamontowany został rękaw absorbcyjny, w celu ograniczenia skutków  zanieczyszczeń, jakie spływają do rzeki. Rury oraz osprzęt wczoraj zostały udostępnione nieodpłatnie przez Wody Polskie.

Woda dla Warszawy 1

Fot. Źródło: Woda dla Warszawy/FB


04.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 16.30

Wody Polskie i Miasto Warszawa podpisały protokół zdawczo-odbiorczy, poświadczający przekazanie rur i osprzętu służących do budowy bypassu. Przekazanie następuje na czas funkcjonowania awaryjnego rurociągu. Dziś już rury są zabierane, trwa przeładunek.

IMG 1958

88715c59

90a151c1


03.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.00

Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego prowadzą stały monitoring Wisły z uwagi na awarię kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków, czego wynikiem jest zrzut nieczystości do Wisły. Dzisiaj na odcinku 551-620 km rzeki stwierdzono unoszącą się miejscami pianę, obserwowane są też duże zastoiska nieczystości.

DSCN4579

Zanieczyszczenia na Wiśle. Fot. Wody Polskie


03.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 10.00

Wody Polskie użyczą nieodpłatnie Miastu Warszawa rury do ponownego wykorzystania przy budowie rurociągu awaryjnego na moście pontonowym. Zastosowanie tego trybu uprości procedury przekazania. Koszty poniesione przez PGW Wody Polskie za rury, osprzęt i dokumentację techniczną wykorzystane w ubiegłorocznej akcji ratowania Wisły opiewają na kwotę 12 mln złotych.

Przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nastąpi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Jest to użyczenie na czas określony, w tym wypadku na czas budowy i eksploatacji rurociągu awaryjnego.

IMG 4637

Instalacja rur przesyłowych na moście pontonowym. Akcja Ratowania Wisły, wrzesień 2019. Fot. Wody Polskie


03.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 09.00

Dzisiaj od rana kontynuowane są działania przez pracowników Zespołów Wsparcia Technicznego w zakresie monitoringu wizyjnego, lokalizacji i dokumentowania zastoisk oraz wszelkich nieprawidłowości na rzece mogących być efektem skażenia wody. Obserwacje prowadzą cztery załogi łodziami bakenowymi.  Po ostatnich opadach nie stwierdzono istotnych miejsc zastoisk. Stan wizualny wody jednak znacząco się pogorszył, jest odczuwalny fetor.

Nadzory wodne z Płocka i Wyszogrodu, przeprowadziły kontrole wizualne w wybranych punktach brzegowych obydwu stron Wisły. Z meldunków wynika, że na szlaku w km 551-620 dało się zauważyć płynącą nurtem słabo skoncentrowaną pianę (burzowiny). Monitoring będzie kontynuowany w kolejnych dniach, także z użyciem statku inspekcyjnego.


02.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Czoło fali ze ściekami obecnie minęło Bydgoszcz i zbliża się do Grudziądza, gdzie dotrze dzisiaj ok. godz. 19.00. Do Bałtyku wpłynie w godzinach nocnych z czwartku na piątek. Apelujemy o niekorzystanie z wód Wisły od Warszawy do ujścia.

Aktualny zrzut ścieków z kolektora wynosi 3 m3/s.


02.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 11.00

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą awarią układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka na terenie m.st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do rzeki Wisły informuje, że obecnie codziennie pobierane będą próbki wody w 4 miejscach: w Białej Górze, Kiezmarku, Świbnie oraz na Zatoce Gdańskiej (stały punkt monitoringowy OM3 umiejscowiony na północny wschód od ujścia Wisły).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/71-2020/1050-awaria-ukladu-przesylowego-zakladu-oczyszczalni-sciekow-czajka-w-warszawie.html


02.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 10.00

Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego ZZ Warszawa przeprowadzili kolejną wizję wylotu przy ul. Farysa oraz Wisły. Jednocześnie monitorowana jest rzeka poniżej Warszawy. Elementy piany ściekowej widoczne są w rejonie km 544 na wysokości miejscowości Boża Góra w gminie Jabłonna. 

Wylot Farysa 02092020 1km poniej wylotu 02092020 Boa Wola 02092020

 Od lewej: Wylot na ul. Farysa, Wisła 1 km poniżej wylotu, Wisła na wysokości Bożej Woli. Fot. Wody Polskie


02.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 8.00

Obecnie przelew nieczystości do Wisły wynosi 5 tys. litrów na sekundę.

Rozpoczęło się robocze spotkanie przedstawicieli wojska, Wód Polskich, władz miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które będzie nadzorowało budowę zastępczego rurociągu na moście pontonowym w Warszawie. Most wybuduje wojsko, natomiast Wody Polskie przekażą sprzęt oraz dokumentację techniczną awaryjnego rurociągu, który był skonstruowany w 2019 roku. Podczas spotkania ustalony zostanie harmonogram prac oraz szczegółowe warunki prowadzenia inwestycji.


01.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 15.00

Zgodnie z decyzją rządu Wojsko Polskie wybuduje most przez Wisłę, a Wody Polskie udostępnią rury, niezbędny sprzęt oraz dokumentację techniczną, które wykorzystano przy budowie i eksploatacji zastępczego bypassu przez Wisłę w czasie ubiegłorocznej awarii systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka. Zespół ekspertów Wód Polskich, mających doświadczenie w realizacji ubiegłorocznej instalacji awaryjnej, jest do dyspozycji Miasta Warszawa, które będzie prowadziło nadzór nad budową i eksploatacją instalacji zastępczej. 

118714205 340533720647813 6103260147319391807 n 118675816 1024549878010784 8925305370062659184 nAAA 118683058 353120782376921 5455100016085961953 n

Trwa przegląd oraz przeprowadzane są testy rur, które mogą być użyte do budowy rurociągu awaryjnego. W niedzielę 30 sierpnia 2020 r. MPWiK w Warszawie zwróciło się do Wód Polskich o sprzedaż rur, które były używane w ubiegłym roku do budowy awaryjnego rurociągu. Fot. Wody Polskie 

 118762662 3079430638819055 8040848395905455537 o

Schemat ubiegłorocznej instalacji awaryjnej, dzięki której przepompowano 14 mln m3 ścieków do OS Czajka, chroniąc Wisłę przed zanieczyszczeniem.


01.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

Pracownicy Wód Polskich prowadzący bieżący monitoring Wisły potwierdzili, że w nurcie rzeki widoczne są niewielkie ilości piany aż do rejonu m. Pieńków (ok. 536 kilometr Wisły) gdzie na lewym brzegu zaobserwowano niewielkie ilości kożucha zanieczyszczeń w strefie przybrzeżnej. Na odcinku rzeki poniżej tego przekroju brak widocznego zanieczyszczenia – nie zaobserwowano kożucha przy brzegu jak i piany w nurcie.

 IMG 20200901 084638  IMG 20200901 091358

 Zdjęcia z rejonu Pieńkowa – widoczna zarówno piana jak i lokalnie niewielki kożuch przy brzegu. Fot. Wody Polskie


01.09. AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Dziś fala nieczystości minie Toruń. W związku z opadami deszczu, aktualny zrzut mieszaniny wód opadowych oraz ścieków z kolektora wynosi 4 m3/s. Pracownicy Wód Polskich monitorują na bieżąco sytuację na rzece.

m Drway m Rakowo

Wisła w miejscowościach Drwały i Rakowo. Fot. Wody Polskie.


31.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 16.00

Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Wód Polskich przeprowadzili kontrolę stanu wody rzeki Wisły. Uciążliwość zapachowa największa jest w rejonie wylotu przy ul. Farysa, w dół Wisły zmniejsza się, lecz zapach fekaliów wciąż jest wyczuwalny. Fetor czuć ponownie w rejonie ujścia Narwi, gdzie zaobserwowano kożuch zanieczyszczeń na powierzchni wody przy brzegu.

118694926 315120946426182 8564688977864964395 n 118669956 1208953176134375 3848308431527123405 n

118694176 315128656469361 5541301693164022026 n

118600562 799058257597180 7569785232136981825 n

 Fot. Wody Polskie


31.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 14.00

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął kontrolę w stołecznym MPWIK, w związku z awarią systemu przesyłowego ścieków z prawobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Już w sobotę, po pojawieniu się informacji o awarii kolektora, inspektorzy WIOŚ udali się w miejsce zrzutu nieczystości, dokonali oględzin w miejscu awarii i przepompowni ścieków przy ul. Farysa oraz pobrali próbki ścieków oraz wody z Wisły, które obecnie są badane w Centralnym Laboratorium Badawczym.

- W wyniku awarii cenne i chronione obszary zostały skażone ściekami surowymi komunalnymi czyli z jednej strony bytowymi z naszych mieszkań z drugiej strony przemysłowymi czyli wszelkimi metalami ciężkimi, detergentami i różnymi substancjami, które w normalnej sytuacji powinny zostać oczyszczone i strącone w procesie doczyszczania chemicznego, co mogło zagrażać miejscom występowania ptaków czy np. rozrodowi ryby różanki, która preferuje wypłycone, ciepłe miejsca do rozrodu – podkreślił doktor Grzegorz Chocian. Pamiętajmy, że w wyniku zrzutu tworzyły się zastoiska beztlenowe z ogromną ilością biogenów. Bardzo dużo innych obszarów zostało w ten sposób zanieczyszczonych, m.in. dolina Dolnej Wisły, Dolna Wisła Nieszawska, Kampinoski Park Narodowy czy Chełmiński Park Krajobrazowy. Policzyłem, że tylko w ciągu jednej doby ok 100 ton czystej biomasy, wpłynie do Morza Bałtyckiego – dodał ekspert.


31.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 8.00

Z powodu obfitych opadów deszczu przelew wzrósł z 15 do 20 tys. litrów na sekundę. Fala z nieczystościami na Wiśle dotarła z Warszawy do Płocka, następnie zwolniła na zbiorniku we Włocławku, a w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia. Służby WIOŚ oraz sanepid-u pobierają próbki i stale kontrolują jakość wody na odcinku Warszawa-Płock. Z kolei pracownicy Wód Polskich na tym odcinku monitorują miejsca zastoisk na Wiśle. Po ulewnych opadach stan wody w rzece wzrósł o 5 cm.

Dziś będą kontynuowane rozmowy pomiędzy warszawskim MPWiK i Wodami Polskimi w sprawie przekazania specjalistycznego sprzętu oraz dokumentacji technicznej awaryjnego rurociągu, który w ubiegłym roku był zaprojektowany oraz budowany pod nadzorem Wód Polskich.

Foto awaria 30.08

Zdjęcie z 30.08. z godzin porannych, gdy po opadach deszczu przelew zwiększył się z 3 tys. do 15 tys. litrów na sekundę. Fot. Wody Polskie


30.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 16.00

O godzinie 15.30 Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Krzysztof Woś wystąpili na briefingu prasowym podczas którego przedstawili rekomendacje Wód Polskich dotyczące rozwiązania sytuacji kryzysowej związanej z niekontrolowanym zrzutem ścieków do Wisły. Powodem jest kolejna awaria rury przesyłowej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.

Wody Polskie rekomendują jak najszybsze zahamowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do Wisły przy jednoczesnym wykonaniu trwałego, alternatywnego przesyłu ścieków.

– Należy rozpocząć budowę trwałego, alternatywnego rurociągu tłoczącego ścieki z lewego na prawy brzeg Wisły – zaznaczył Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich, który w 2019 roku nadzorował budowę awaryjnego bypassu na moście pontonowym powiedział, że rozważane są dwa różne rozwiązania.

– Możliwe jest ponowne wykonanie awaryjnego rurociągu na moście pontonowym, co zdało egzamin w zeszłym roku lub wkopanie rur w dno Wisły – powiedział Krzysztof Woś. – Oba rozwiązania są jednak tymczasowe i obarczone różnego typu ryzykami, dlatego też trzeba jednocześnie rozpocząć prace nad przewiertem pozwalającym na stabilne i trwałe rozwiązanie problemu ścieków pod Wisłą – wyjaśnił. – Szczególnie jest to istotne ze względu na trudności w ocenie, czy ten obecnie uszkodzony rurociąg w ogóle nadaje się jeszcze do naprawy – dodał.

Prezes Przemysław Daca w swoich wypowiedziach odniósł się również do kwestii przyczyn obecnej awarii w Warszawie.  – Tu powodów należy szukać nie w koncepcji, ale w samym wykonaniu oraz nadzorze nad istniejącą infrastrukturą – powiedział.

Zdaniem Prezesa Wód Polskich przede wszystkim należy uwzględnić problemy z wykonaniem kolektora ściekowego w Warszawie oraz nadzorem nad jego funkcjonowaniem.

–  Koncepcja tuneli prowadzonych pod wodą jest rzeczą powszechną, przykładem jest chociażby tunel Metra Warszawskiego pod Wisłą czy tunel pod Kanałem La Manche – powiedział Prezes PGW WP. – Chociażby obecnie w Londynie prowadzona jest wielka inwestycja, 24 km tunel służący do przesyłu ścieków pod Tamizą – wyjaśnił Przemysław Daca.

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe oraz ze szpitali, pochodzące z 7 dzielnic Warszawy, zamieszkiwanych łącznie przez milion mieszkańców.

Priorytetowym zadaniem jest ochrona Wisły przed katastrofą ekologiczną, co przede wszystkim ma zabezpieczyć mieszkańców miejscowości położonych nad rzeką na północ od Warszawy. Obecnie czoło fali ścieków jest spodziewane w Płocku jutro, 31 sierpnia we wczesnych godzinach porannych. Natomiast do Torunia zanieczyszczenia dotrą w ciągu następnej doby.

Resized 20200830 152118

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich (z prawej) oraz Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich podczas briefingu pod siedzibą PGW WP w Warszawie. Fot. Wody Polskie


30.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 13.00

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wystosował pismo do prezes MPWiK w Warszawie, do wiadomości prezydenta Warszawy, w którym zadeklarował pomoc PGW WP w usunięciu awarii. Prezes wskazał również ekspertów Wód Polskich, których upoważnił do dalszych rozmów. W piśmie, które jest odpowiedzią na prośbę MPWIK, jaka wpłynęła do PGW WP 29 sierpnia br., czytamy m. in.:

„W związku z uzyskanymi informacjami oraz pismem MPWiK z dnia 29 sierpnia br. na temat kolejnej awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków „Czajka” informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest gotowe do wsparcia działań zarówno UM Miasta, jak i MPWiK w celu skutecznego rozwiązania zaistniałej sytuacji kryzysowej niekontrolowanego zrzutu ścieków do Wisły.

PGW Wody Polskie są gotowe do przekazania rur oraz pozostałego sprzętu, jak również zasuw, pomp, rozdzielaczy i oświetlenia oraz pełnej dokumentacji przetargowej, jaką PGW Wody Polskie wykorzystało do likwidacji katastrofy ekologicznej, takiej jaka miała miejsce po awarii kolektorów warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w 2019 roku.

Oczekuję od Państwa zaproponowania w trybie pilnym przekazania ww. sprzętu i elementów projektowych awaryjnego kolektora. (…)

W związku z zaistniałą sytuacją nasze służby są gotowe z pomocą ekspercką w ramach posiadanego doświadczenia i ustawowych kompetencji PGW WP w tego typu sytuacjach.”


30.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 11.00

Pracownicy Wód Polskich przez cały czas monitorują miejsca zastoisk na Wiśle pomiędzy Warszawą a Płockiem.


30.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 9.00

Na polecenie Ministerstwa Środowiska RDOŚ prowadzi badania dotyczące skali zagrożenia dla środowiska. Próbki pobiera WIOŚ oraz sanepid. Informujemy, że czoło fali ze ściekami dotrze do Płocka w poniedziałek ok. godz. 5.00 rano. Następnie fala zwolni na Stopniu Wodnym Włocławek i w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia. Raz jeszcze przypominamy nasz komunikat:KOMUNIKAT

Uwaga! Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Z powodu ponownej awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.  29.08. AKTUALIZACJA Z GODZINY 21.00

O 20.30 odbył się w Warszawie sztab kryzysowy z udziałem Prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego oraz przedstawicieli RZGW Warszawa. 

– Trwają ustalenia, co się stało. Wszystko wskazuje na to, że do awarii doszło na starym odcinku, nie na tym, który był remontowany – powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy dodał również, że trzeba będzie myśleć o stworzeniu rozwiązań alternatywnych, w tym o budowie awaryjnego rurociągu.

Podczas sztabu kryzysowego przedstawiciele Wód Polskich zadeklarowali pomoc. Na prośbę warszawskiego MPWiK zostanie udostępniona dokumentacja techniczna awaryjnego bypassu, który w ubiegłym roku został zaprojektowany przez ekspertów PGW WP. Nasi pracownicy zapewnią też wsparcie w postaci doświadczeń z budowy tymczasowego rurociągu awaryjnego, jak również możliwość wykorzystania specjalistycznego sprzętu.

Po ubiegłorocznej awarii wyremontowano 100-metrowy odcinek kolektora. Cały rurociąg ma ponad 1000 m. Prezes Wód Polskich wyrażał zaniepokojenie, że po remoncie fragmentu rurociągu może ponownie dojść do katastrofy. W kwietniu br., w piśmie skierowanym do Prezydenta Warszawy pisał:

„Jako Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (…) zwracam się do Pana Prezydenta o przedłożenie informacji w sprawie podjętych działań zaradczych, których celem jest uniknięcie katastrofy ekologicznej, podobnej jaka miała miejsce po awarii kolektorów warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Zakładam, iż właściwe służby monitorują stan kolektorów przesyłowych, w obrębie których doszło do rozszczelnienia rurociągu (...) Niestety do dziś, służby Pana Prezydenta nie przedstawiły opinii publicznej rzeczowej analizy sytuacji wskazania konkretnych przyczyn, które przyczyniły się do tej fatalnej w skutkach awarii”.

Na naszej stronie będziemy zamieszczać kolejne informacje na temat usuwania tegorocznej awarii kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni Czajka”.


 INFORMACJA Z 29 SIERPNIA Z GODZ. 17.00


29 sierpnia 2020. W rok po awarii kolektora ściekowego, w warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”, doszło do kolejnego uszkodzenia. Obecnie nieczystości z aglomeracji warszawskiej znów płyną wprost do rzeki. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk zapowiedział skierowanie sprawy zrzutu ścieków do prokuratury. Wiceminister Grzegorz Witkowski z MGMiŻŚ oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wystąpili na briefingu przy kolektorze nad Wisłą. W godzinach wieczornych zebrał się sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli RZGW Warszawa. Poniżej przedstawiamy bieżące informacje.

– Władze Warszawy nie zastosowały się do zaleceń i znów doszło do awarii – powiedział Wiceminister Grzegorz Witkowski.

– Wielokrotnie apelowałem o konieczność budowy alternatywnego przesyłu ścieków oraz o niezbędne informacje. Władze Warszawy nie podjęły prac zabezpieczających – podkreślił Przemysław Daca.

Obecnie służby Wód Polskich działają w systemie operacyjnym. Do Wisły spływa ok. 3 tys. litrów nieczystości na sekundę. O godzinie 20.30 odbędzie się sztab kryzysowy, w którym udział wezmą przedstawiciele RZGW w Warszawie. Informacje na ten temat podajemy w dalszej części niniejszego tekstu.

Przypomnijmy: w zeszłym roku w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło do awarii kolektora przesyłowego. Eksperci Wód Polskich zaprojektowali oraz nadzorowali wykonanie awaryjnego bypasu, który przesyłał nieczystości do oczyszczalni przez 2 miesiące. Awaryjny rurociąg został wybudowany na moście pontonowym w ciągiu 10 dni. Dzięki niemu udało się uratować rzekę od katastrofy ekologicznej.

Przebieg prac oraz bieżące informacje, do czasu zakończenia akcji, przekazywaliśmy w naszych codziennych relacjach na stronie internetowej Wód Polskich:

https://wody.gov.pl/aktualnosci/804-akcja-ratowania-wisly-relacja-dzien-po-dniu

Resized 20200829 180312

Briefing Wiceministra Grzegorza Witkowskiego oraz Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich, relacjonowany na żywo przez Polsat NEWS, 29 sierpnia 2020 r.

PART 1598002

Nieoczyszczone ścieki z aglomeracji warszawskiej ponownie popłynęły wprost do Wisły. Fot. Wody Polskie


PODSUMOWANIE INFORMACJI NA TEMAT AWARII SYSTEMU PRZESYŁOWEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "CZAJKA". 2020 ROK

Na skutek ponownej awarii kolektorów doprowadzających nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie, do której doszło 29 sierpnia 2020 r., konieczne było wybudowanie awaryjnego systemu przesyłowego na moście pontonowym. Ze względu na intensywne opady deszczu i wzrost poziomu wody w Wiśle, tymczasowy rurociąg w połowie października br. został rozmontowany. Gdy po przejściu fali wezbraniowej poziom wody w rzece ustabilizował się, możliwe było ponowne ułożenie mostu pontonowego oraz montaż instalacji awaryjnej. Ścieki tłoczone były tymczasowym bypasem na moście pontonowym, jednocześnie trwały prace związane z przewiertem pod dnem Wisły. 13 grudnia 2020 roku uruchomiony został awaryjny przesył pod dnem Wisły. Most pontonowy został rozmontowany przez wojsko 17 grudnia. Obecnie ścieki tłoczone są awryjnym przesyłem pod dnem Wisły. Poniżej przedstawiamy relacje o stanie rzeki od dnia wystąpienia awarii, jak również szczegółowe informacje na temat budowy oraz funkcjonowania awaryjnego przesyłu.

Awaria kolektorów doprowadzających nieczystości do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” nastąpiła kolejno: w sierpniu 2019 roku oraz ponownie – w sierpniu 2020 roku. Wody Polskie w 2019 roku nadzorowały budowę awaryjnego rurociągu na moście pontonowym. Wówczas opracowanie nowatorskiego projektu bypassu oraz jego skonstruowanie na moście pontonowym zajęło 10 dni, zaś koszt inwestycji wyniósł 36 mln zł netto. W tym roku, po kolejnej awarii układu przesyłowego również podjęto decyzję o budowie awaryjnego rurociągu na przeprawie pontonowej. Nadzór nad budową awaryjnego systemu oraz związane z tym koszty ponosi MPWiK w Warszawie. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie może przerzucić kosztów ww. naprawy na mieszkańców.

Wody Polskie pod koniec sierpnia br. udostępniły dokumentację techniczną, rury i inny sprzęt niezbędny do budowy awaryjnego rurociągu. Eksperci Wód Polskich ściśle współpracowali przy tworzeniu awaryjnego systemu przesyłowego, przekazując niezbędne informacje i doświadczenia zdobyte w trakcie zeszłorocznej budowy bypasu. Awaryjny rurociąg, w ciągu kolejnych 2 tygodni, ponownie został zmontowany i uruchomiony. Jego funkcjonowanie przewidziane było na ok.3 miesiące, zależnie od warunków pogodowych, przekładających się m.in. na wahania poziomu wody w Wiśle i zjawiska lodowe, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania tymczasowego systemu przebiegającego przeprawą rzeczną. Równocześnie ruszyły prace nad stworzeniem tymczasowego przesyłu, który jest odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych, przebiegającego przewiertem pod dnem Wisły. Szczegóły na temat rozwiązań dotycznących systemów awaryjnego przesyłu ścieków do OS „Czajka” w Warszawie można znaleźć w publikacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1329-propozycje-trzech-systemow-awaryjnych-tloczenia-nieczystosci-do-oczyszczalni-czajka