Gospodarka wodno-ściekowa, proces zatwierdzania stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, czy przeciwdziałanie suszy to tematy poruszone przez ekspertów Wód Polskich na forum dla przedstawicieli jednostek samorządowych „Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Sesję referatową Gospodarstwa otworzył Prezes Przemysław Daca.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił, że Wody Polskie od 2018 roku są jedyną tak dużą instytucją zarządzającą wodami w Polsce. Zaznaczył, że Gospodarstwo pełni ważną rolę w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej – jest regulatorem cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także ma swój udział w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Prezes Daca przypomniał, że choć Polska wydała ponad 80 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową, to nadal jako państwo naruszamy Dyrektywę Wodno-Ściekową UE, na co wskazywały m.in. raporty Najwyższej Izby Kontroli. Przemysław Daca dodał, że samorządy powinny wziąć odpowiedzialność za racjonalne prowadzenie inwestycji i odpowiedni nadzór w sektorze wod-kan.

IMG 2123 crop
Prezes Przemysław Daca. Fot. Wody Polskie

Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Joanna Kidzińska oznajmiła, że kluczowym zadaniem Wód Polskich jest doprowadzenie do sytuacji w której jak najwięcej aglomeracji będzie wypełniało zapisy Dyrektywy Wodno-Ściekowej. Dyrektor Kidzińska powiedziała, że zrealizowanie celów Dyrektywy pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu wód w Polsce. Joanna Kidzińska wymieniła szereg programów, w których partycypują Wody Polskie dla nadzorowania i wspierania racjonalnej gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz wzmacniania edukacji wodnej, takich jak Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, aktualizacja Planów gospodarowania wodami, aktualizacja Programu Ochrony Wód Morskich, Informatyczny System Osłony Kraju, czy Aktywni Błękitni. Dyrektor Kidzińska podsumowała swoje wystąpienie stwierdzeniem, że Wody Polskie jako regulator taryf wodno-ściekowych dbają o utrzymanie racjonalnych cen dla odbiorców usług.

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Chęć przypomniał o działaniach Wód Polskich na rzecz zwiększania retencji korytowej w zlewniach rolniczych, takich jak wdrażanie założeń Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Dyrektor Chęć wspomniał również o zasadniczej roli dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co umożliwia dokonanie większej ilości proretencyjnych inwestycji w najbardziej zagrożonych suszą obszarach, a także o spotkaniach z rolnikami, spółkami wodnymi i samorządami, których efektem było zawarcie szeregu porozumień dla lokalnego rozwoju retencji w celu przeciwdziałania suszy rolniczej. Krzysztof Chęć zaznaczył, że Wody Polskie rozpoczęły realizację pilotażowego programu inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych, co w przyszłości przełoży się na skuteczniejsze zarządzanie systemem wodnym w Polsce.

IMG 2138 crop IMG 2154
 Po lewej: Dyrektor Joanna Kidzińska. Po prawej: Dyrektor Krzysztof Chęć. Fot. Wody Polskie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie miejscem debaty o polskiej gospodarce wodno-ściekowej

Forum pt.: "Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej" jest organizowane w dniach 9-11 czerwca 2022 r. pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów, Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka. Partnerem wydarzenia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na wydarzeniu obecne jest stoisko Wód Polskich, na którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące gospodarki wodnej kraju oraz działalności Gospodarstwa.

DSC03161 IMG 2029A FUyzT70WIAE0Wuk
 Przedstawiciele PGW WP byli obecni na części wystawowej forum w Lublinie. Fot. Wody Polskie

Jego celem jest prezentacja praktycznych doświadczeń dotyczących możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach spotkania omawiane są problemy dotyczące budowy i eksploatacji: ujęć wód do celów wodociągowych, systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów zagospodarowania wód opadowych, biogazowni i mikrobiogazowni, instalacji fotowoltaicznych. Ponadto analizowane są problemy prawne, ekonomiczne i społeczne związane z wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej, realizowanych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

 


Zapraszamy do obejrzenia transmisji