W dobie postępujących zmian klimatycznych, kwestia racjonalnego gospodarowania wodą staje się kluczowa, dlatego udział ekspertów w kształtowaniu odpowiedzialnej gospodarki wodnej jest niezbędny. Wody Polskie chcą wdrażać nowoczesne rozwiązania, dlatego nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi, angażują się w projekty naukowe, a także wspierają proces kształcenia studentów. Poszukiwani są również absolwenci studiów wyższych, którzy mogą podjąć pracę w Wodach Polskich i mieć wpływ na kształt państwowej polityki wodnej.

Troska o zasoby ilościowe i jakościowe wody, bezpieczeństwo wodne mieszkańców i dobry stan środowiska naturalnego to wyzwania współczesnego świata. Żyjemy w okresie coraz częstszego występowania skrajnych zjawisk hydrometeorologicznych, takich jak susze i powodzie, w tym powodzie błyskawiczne. Zmagamy się również z problemem zanieczyszczeń naszych wód. Od gospodarki wodnej zależą strategiczne gałęzie naszej gospodarki, a także ekosystemy wodne i od wód zależne. Wreszcie, woda jest bezcennym zasobem również dla naszego ludzkiego życia. Dlatego też, wykwalifikowana kadra pracowników i szeroka współpraca międzyinstytucjonalna oraz edukacja wodna społeczeństwa mają coraz większe znaczenie dla adaptacji do zmian klimatu i rozwiązywania bieżących i przyszłych problemów.

grafika nowa wersja 

Wiedza w praktyce, czyli wizyty studentów w Wodach Polskich

Pracownicy Wód Polskich chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki rozmowom z naszymi specjalistami i wizytom na obiektach hydrotechnicznych, studenci mają okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca w gospodarce wodnej i jakie umiejętności są niezbędne na danych stanowiskach. W kwietniu przyszli hydrolodzy, hydrotechnicy i żeglugowcy odwiedzili nasze jednostki w Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy.

Wody Polskie w Szczecinie współpracują z największymi uczelniami wyższymi Pomorza Zachodniego, m.in Akademią Morską czy Uniwersytetem Szczecińskim. Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach zajęć akademickich odwiedzili siedzibę Nadzoru Wodnego w Podjuchach, gdzie poznali tajniki naszej pracy oraz m.in. tego, jak prowadzona jest akcja lodołamania. Najważniejszą częścią wizyty było zwiedzenie lodołamaczy IV generacji Tarpan i Ocelot - dwóch najnowocześniejszych jednostek w szczecińskiej flocie. Podczas spotkania obecni byli studenci dwóch kierunków Transportu Morskiego i Śródlądowego na kierunku Nawigacja oraz Żeglugi Śródlądowej. Prelekcję prowadził Kasper Jędrzychowski w towarzystwie kierownika Wojciecha Prądzyńskiego i kpt. Jerzego Fitasa.

 - Bardzo cieszy nas, że studenci Akademii Morskiej w Szczecinie są zainteresowani pracą naszej instytucji. Młodzi ludzie są przyszłością wszelkich branż związanych z techniką wodną, nawigacją, ale i ochroną środowiska. Praca na lodołamaczach jest z jednej strony najaktywniejsza w sezonie zimowym, ale poza nim również w nadzorach wodnych jest nad czym pracować. Zapraszamy młodych ludzi do współpracy i zapraszamy wszystkich studentów, ale i uczniów szkół średnich i zawodowych do wizyt w siedzibie Nadzoru Wodnego w Podjuchach - powiedział Marek Duklanowski, Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

zdjecie szczecin
Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie odwiedzili siedzibę Nadzoru Wodnego w Podjuchach. Fot. Wody Polskie

 

Węzeł Wodny Przegalina k. Gdańska gościł grupę studentów Politechniki Gdańskiej, z kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, którzy wzięli udział w zajęciach w ramach przedmiotu Podstawy Systemów Transportu Wodnego. W czasie wizyty studenci zapoznali się z budową i zasadą działania Śluzy Południowej oraz Północnej, a także zwiedzili odrestaurowaną zabytkową maszynownię Śluzy Północnej. Zapoznali się też z zakresem wykonanych prac modernizacyjnych obiektu, które były częścią projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

Od momentu powstania, bydgoskie Wody Polskie aktywnie współpracują z uczelniami wyższymi w regionie. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych w Instytucie Geografii oraz Zarządzania Kryzysowego w Środowisku, w ramach zajęć akademickich odwiedzili Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się ze strukturą organizacyjną RZGW, obszarem jego działania oraz poznali tajniki, specyfikę i zakres działania Centrum Operacyjnego, które na bieżąco monitoruje sytuację hydrometeorologiczną w regionie wodnym Noteci.

Pracownicy Wód Polskich angażują się w proces wzbogacania wiedzy studentów, również w przestrzeni uniwersyteckiej. Z okazji Światowego Dnia Ziemi, Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i lubelskie Wody Polskie wspólnie przygotowały seminarium naukowo-dydaktyczne poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania świata przyrody i racjonalnego zarządzania zasobami środowiska. Podczas konferencji zaprezentowano 10 wykładów przybliżających problematykę bioróżnorodności ekosystemów lądowych, głównie łąk kwietnych i związanych z nimi owadów zapylających oraz ekosystemów wodnych leżących w granicach obszarów chronionych. Ekspert Wód Polskich, dr Marcin Kolejko zaprezentował referat pt. „Łąki kwietne w dolinach rzek Lubelszczyzny”. Zakres merytoryczny prezentacji dotyczył realizacji projektu tworzenia łąk kwietnych w dolinie rzek Bystrzycy i Wieprz oraz propozycji kontynuowania działań pro-środowiskowych w gminach województwa lubelskiego.

IMG 3432 IMG 3408
Studenci Politechniki Gdańskiej z wizytą na Węźle Wodnym Przegalina. Fot. Wody Polskie

 

Innowacyjne technologie i wykwalifikowane kadry – efekty współpracy Wód Polskich i środowiska akademickiego

Dla rozwoju krajowej gospodarki wodnej Wody Polskie nawiązują kontakty z uczelniami wyższymi i współdziałają przy realizacji projektów naukowo-badawczych, podnoszeniu kwalifikacji kadr i kształceniu studentów. - To niezwykle istotne, zwłaszcza w dobie wyzwań związanych z bezpieczeństwem wodnym, aby wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi. Chcemy zachęcać absolwentów uczelni wyższych do pracy w Wodach Polskich, zwłaszcza na południu naszego kraju, gdzie prowadzimy najwięcej dużych inwestycji – podkreślił Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich. Istotnie, tylko w tym roku Wody Polskie włączyły się już do współpracy m.in. z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, czy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

W styczniu Wody Polskie podpisały porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego głównym założeniem jest rozwój edukacyjny pracowników, kadry dydaktycznej Uczelni i jej studentów oraz specjalistów i kadry zarządczej gliwickich Wód Polskich. W ramach kooperacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umożliwia realizację praktyk studenckich, a także tworzenie prac licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich w tematach dotyczących Wód Polskich. Ponadto, RZGW Gliwice wspiera unowocześnianie procesu dydaktycznego i programu kształcenia AGH w Krakowie. Strony współdziałają w zakresie studiów dualnych oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych w RZGW w Gliwicach. Z kolei pracownicy Wód Polskich w Gliwicach mogą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowo-technicznych organizowanych wspólnie przez obydwie strony. Otrzymali również dostęp do zasobów bibliotecznych uczelni, dzięki czemu będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu gospodarki wodnej. Porozumienie przewiduje także wymianę doświadczeń między RZGW w Gliwicach i AGH w Krakowie przez organizowanie konsultacji merytorycznych i technicznych oraz wspólne prowadzenie projektów o charakterze naukowym.

- Wierzę, że wspólna wymiana doświadczeń może dać wiele dobrego. Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje dużym potencjałem naukowym, który w połączeniu z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem specjalistów Wód Polskich może przynieść wymierne korzyści dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Do realizacji jej zadań i celów potrzebni są także wykwalifikowani pracownicy, dlatego z niecierpliwością oczekujemy absolwentów, którzy chcieliby zasilić struktury Wód Polskich – powiedział Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach.

Gmach główny AGH
Gmach główny AGH. Fot. Wikipedia

 

W kwietniu zaś podpisano porozumienie z Politechniką Śląską i Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dotyczące podjęcia współpracy naukowo-badawczej. Jego celem jest nakreślenie zasad długoterminowej współpracy w zakresie inicjowania oraz realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i rozwojowych. Współpraca zakłada promocję aktywnych działań na rzecz rozwoju naukowego w aspekcie innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego. Jej najważniejszym elementem jest prowadzenie wspólnych badań, wymiana publikacji i literatury naukowej oraz opinii prawnych, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in.: inicjowania i realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych; współorganizowania wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji oraz wspierania aktywności eksperckiej przez stworzenie bazy specjalistów. Strony będą prowadzić też działania edukacyjne i informacyjne oraz wspierać inicjatywy dotyczące rozwoju świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych, w tym gospodarki wodnej oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

- Zagrożenia stają się coraz mniej oczywiste, w tym, czego przykładem są występujące w ubiegłym roku w Europie powodzie błyskawiczne. Konieczne jest więc z jednej strony podjęcie współpracy naukowej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa, ale także włączenie społeczeństwa w proces przeciwdziałania skutkom takich zagrożeń – zaznaczył Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

277913057 965880927448534 6547919131927050483 n
Zawarcie porozumienia między Wodami Polskimi, Politechniką Śląską i CBPPKiRS Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Wody Polskie

 

W tym samym miesiącu, wrocławskie Wody Polskie zaangażowały się w międzynarodowy projekt naukowy, pod przewodnictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pn. „System Partycypacyjnego Zarządzania Dolinami Rzecznymi na tle zmian klimatycznych”. Koncepcja stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu i wywołanymi przez nie ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Projekt obejmuje obszar rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, gospodarki wodnej oraz turystyki, a jego głównym założeniem jest akcentowanie innowacyjnych sposobów działania, uwzględniających na etapie planowania i wdrażania strategii, partycypację społeczności lokalnych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji publicznych, organizacji ekologicznych i organizacji pozarządowych.

- Projekt wpisuje się we wspólny proces opracowywania koncepcji zarządzania przeciwpowodziowego i przeciwsuszowego. Proponowane rozwiązania w zakresie zrównoważonego zarządzania terenami zalewowymi są zgodne z priorytetami Wód Polskich w zakresie podejmowanych czynności, wdrażanych działań i planowanych do realizacji inwestycji, mających na celu adaptację do zmian klimatycznych w dorzeczu Odry oraz miejscowościach położonych wzdłuż rzeki na obszarze województw opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, administrowanym przez naszą instytucję – powiedział Mariusz Przybylski, Dyrektor Wód Polskich we Wrocławiu.

 

Edukacja wodna upowszechnia wiedzę o wodzie wychodząc poza ramy podręczników

Wody Polskie wspierają nowatorskie metody kształcenia młodzieży i studentów, dlatego angażują się w projekty służące rozwojowi edukacji wodnej. Przykładem jest współdziałanie z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie zaprojektowania i budowy innowacyjnej jednostki żeglugi śródlądowej o charakterze dydaktycznym, zwanej barką edukacyjną. Statek ma być przyjazny naturze oraz cechować się nowoczesną konstrukcją i bogatym wyposażeniem, które pomoże w nowatorski sposób przekazywać wiedzę z zakresu gospodarki wodnej. Celem inicjatywy jest promocja i edukacja społeczna na temat racjonalnego gospodarowania wodą oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i transportu wodnego. Strony rozpoczęły współpracę, która zakłada m.in. unowocześnienie oraz rozszerzenie programu dydaktycznego i programu nauczania w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Wyposażenie statku pozwoli zgłębiać wiedzę dot. żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, w tym także suszy i powodzi, najbardziej istotnych zagadnień, w obliczu postępujących zmian klimatu.

- Ta jednostka ma służyć dwóm głównym celom. Po pierwsze, będzie to barka proekologiczna, z nowatorskim napędem, która będzie promować żeglugę śródlądową jako najbardziej przyjazny przyrodzie środek transportu. Po drugie, ma mieć funkcję edukacyjną. Uczniowie w ciekawy sposób poznają wyzwania stawiane przez współczesną gospodarkę wodną, zwłaszcza konieczność retencji wody w celu skutecznego ograniczania problemu suszy i powodzi. Nasza młodzież musi być świadoma ekologicznie, dlatego zależy nam na nowoczesnych metodach kształcenia – zaznaczał Prezes Przemysław Daca.

people g74be4ae6e 1920
Wody Polskie chcą wdrażać nowoczesne rozwiązania, dlatego nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi, angażują się w projekty naukowe, a także wspierają proces kształcenia studentów. Poszukiwani są również absolwenci studiów wyższych, którzy mogą podjąć pracę w Wodach Polskich i mieć wpływ na kształt państwowej polityki wodnej. Fot. Pixabay

 

Dołącz do Wód Polskich!

Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi, rozwój żeglugi śródlądowej, czy zarządzanie środowiskiem wodnym to część z dziedzin, w których młodzi absolwenci branżowych szkół i uczelni znajdą zatrudnienie. Jesteśmy otwarci na współpracę dla ochrony naszych zasobów wodnych. Zachęcamy też do studiów branżowych i szukamy specjalistów do pracy w Wodach Polskich.

Zamierzasz podjąć studia? Studiujesz i szukasz pracy w branży? Aktualne ogłoszenia o pracę lub praktyki  w jednostkach Wód Polskich dostępne są na stronach:

https://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/praca

https://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/praktyki

Rozpocznij przygodę z gospodarką wodną, jednym z najbardziej perspektywistycznych sektorów naszych czasów. Czekamy na Ciebie!