Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o przystąpieniu do 21- dniowych konsultacji społecznych prognoz  oddziaływania na środowisko projektów planów i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Konsultacje społeczne będą trwać od 15 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. 

 

Co to jest SOOŚ?

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (tzw. SOOŚ) jest złożoną i wieloetapową procedurą, stanowiącą jeden z elementów postępowania prowadzący do przyjęcia dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko. Kluczowe z punktu widzenia SOOŚ jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko opracowywanego dokumentu strategicznego i poddanie ocenie społeczeństwa projektu tego dokumentu wraz z prognozą. To właśnie prognoza jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Głównym celem prognozy jest analiza czy i w jaki sposób realizacja zapisów projektów planów i aktualizacji (jako dokumentów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) może wpłynąć na środowisko – to ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji  planów. Prognoza ma w szczególności dokonać oceny stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w planach oraz dokonać identyfikacji możliwych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz przedstawienie propozycji działań zaradczych.

Podstawą prawną w polskim prawodawstwie do przeprowadzenia SOOŚ jest art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247  784).

 

Jak konsultujemy?

Jednym z głównych elementów SOOŚ jest udział społeczeństwa, gwarantujący przyjęcie finalnego dokumentu. Konsultowanie ze społeczeństwem prognozy oddziaływania na środowisko oraz planów ma się przyczynić do lepszej ochrony środowiska.

W postępowaniu prowadzonym w ramach SOOŚ każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją (tj. projektami planów oraz ich prognozami) oraz każdy ma prawo do złożenia swoich uwag i wniosków w terminie trwania konsultacji społecznych.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone za pomocą udostępnionego formularza, zarówno w formie pisemnej na adres:
Wydział Planowania, Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-844 Warszawa

ustnie do protokołu pod powyższym adresem w pokoju 4.10.2  (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu), jak i za pośrednictwem maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (nie ma konieczności podpisu elektronicznego).

Szczegóły dotyczące sposobu składania uwag i wniosków znajdują się  w Instrukcji dostępnej na stronie https://stoppowodzi.pl/soos/

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z formularza w wersji online dostępnego na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje/formularz-soos/

Konsultacje zakończą się w dniu 5 listopada 2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

3 spotkania konsultacyjne

Na potrzeby oceny strategicznej do projektów PZRP przewidziano 3 debaty konsultacyjne w formule online ze względu na panujące  obostrzenia związane ze stanem epidemicznym i niewiadomą odnośnie przyszłych obostrzeń.

Spotkania zaplanowano w terminach 26, 27 i 28 października 2021 r. Każde ze spotkań dedykowane będzie wybranym obszarom dorzeczy, każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań w trakcie spotkania. Szczegółowe informacje na temat spotkań oraz rejestracji na spotkania znajdziecie Państwo na stronie stoppowodzi.pl w zakładce Spotkania konsultacyjne SOOŚ  TUTAJ

 

II cykl planistyczny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne jest za przygotowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i ich aktualizację. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja planów dla dorzecza Wisły, Odry i Pregoły oraz opracowywane są plany dla dorzecza Łaby, Niemna i Dunaju. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r.

Aktualizacja PZRP realizowana jest w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Aktualne informacje o projektach planów jak i konsultacjach społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są dostępne na stronie stoppowodzi.pl

Wszelkie pytania dotyczące trwających konsultacji można kierować e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres:

Wydział Planowania, Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych SOOŚ dla projektów PZRP/aPZRP!

 

[1] W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego/Polski, oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, zapoznanie się z ww. dokumentami w siedzibie PGW WP jest ograniczone.