Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu koordynacyjno-eksperckiego ds. budowy zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Wziął w nim udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor RZGW w Warszawie.

„Ze względu na negatywne skutki zmian klimatycznych, coraz częstsze występowanie zjawisk atmosferycznych jak susza czy nawalne deszcze, niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz podniesienia poziomu retencji wód w regionie.” – mówił minister Witkowski.

Zadaniem Zespołu jest wsparcie działań inwestora – PGW Wody Polskie w tej tak potrzebnej inwestycji retencyjnej. Przewodniczącym Zespołu został Roman Wojcieszek

W ramach planowanej inwestycji ma powstać nowy wielofunkcyjny zbiornik wodny Bzin o powierzchni około 95 ha. Jego podstawowe funkcje to:

  • retencja powodziowa w okresie wezbrań - wykorzystany będzie do transformacji fali powodziowej rzeki Kamienna w m. Skarżysko Kamienna a także na odcinku do Zbiornika Brody

  • retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy

  • poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w  okresach stanów niskich (tzw. niżówek)

  • zapewnienie przepływu nienaruszalnego (na poziomie Q= 0,424 m /s).

Znaczącymi funkcjami zbiornika będą także cele rekreacyjne i rozwój agroturystyki.

  • wykorzystanie energetyczne

  • zabezpieczenie wody do celów pożarowych

  • wzrost bezpieczeństwa przed ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi oraz ograniczenie materialnych i niematerialnych strat z nich wynikających;

  • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przyległych do rzeki Kamiennej,

  • wzrost atrakcyjności turystycznej terenów przyległych do zbiornika

Kielce 19 08 2021Od lewej na zdjęciu - Wiceminister Infrastruktury - Grzegorz Witkowski oraz
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski (fot. Wody Polskie)