W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu zostało zorganizowane spotkanie Wód Polskich i Misji Banku Światowego na temat retencji w Kotlinie Kłodzkiej.

W trakcie spotkania Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą mówił - Ziemia Kłodzka jest szczególnym miejscem, z racji położenia często dotykanym przez powodzie. Ochrona tych terenów jest konieczna. Słyszymy, że Państwo się niepokoją z uwagi na różne głosy na ten temat. Dlatego niezbędne są tutaj spotkania, konsultacje i dobra komunikacja.

Publikujemy treść oświadczenia Wiceprezesa:

W żadnych planach inwestycyjnych Wód Polskich nie ma budowy nowych zbiorników na Ziemi Kłodzkiej. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje o rzekomych lokalizacjach zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej. Powoduje to niepokoje i wprowadza opinię publiczną w błąd.

Obecnie na Ziemi Kłodzkiej budowane są cztery tzw. suche zbiorniki przeciwpowodziowe: w Boboszowie na rzece Nysa Kłodzka, w Roztokach na rzece Goworówka, w Szalejowie na rzece Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach. Program inwestycyjny zakłada wykonanie remontów oraz powiększenie światła przepływów w istniejących korytach rzek i potoków na Ziemi Kłodzkiej do 2023 roku, co dodatkowo zabezpieczy i ochroni przed powodzią mieszkańców regionu oraz ich  mienie.

PGW Wody Polskie są jedynym podmiotem nadzorującym gospodarkę wodną, w tym planowanie i realizację inwestycji hydrotechnicznych na polskich rzekach. Wszystkie budowy muszą być zatwierdzone przez PGW Wody Polskie, po spełnieniu szczegółowych uwarunkowań prawnych, proceduralnych i środowiskowych. Ochrona życia i mienia mieszkańców wymaga pełnej koordynacji wszystkich służb, instytucji publicznych i całej społeczności lokalnej. Elementem koniecznym do realizacji inwestycji są zawsze szerokie konsultacje społeczne.

Wody Polskie przygotowują nowe plany strategiczne ochrony przeciwpowodziowej regionu, w tym Ziemi Kłodzkiej. W tym celu wykonywane są analizy i przeprowadzane dyskusje w gronie ekspertów. Wstępne koncepcje są planowane do poddania szerokim konsultacjom społecznym w 2020 roku. Jeżeli na podstawie opracowanych analiz okaże się, że niezbędna będzie dodatkowa retencja przeciwpowodziowa, do realizacji zostanie zaproponowane przeprowadzenie inwestycji, jednak wyłącznie w miejscach bezkolizyjnych, o jak najmniejszym wpływie na mieszkańców, infrastrukturę, krajobraz oraz środowisko przyrodnicze. 

W spotkani wzięli udział m.in. (od lewej) Piotr Suproń – dyrektor projektu w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej, Bartłomiej Pietruszewski – zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ds. ochrony przed powodzią i suszą, Mateusz Surowski – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.