W nawiązaniu do oświadczenia MPWiK w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r. dotyczącego taryfy za wodę i ścieki na lata 2021-2024, Wody Polskie informują, że:

postępowanie taryfowe dla Warszawy nie zostało zakończone. W momencie, kiedy MPWiK w Warszawie wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o wyłączenie Prezesa Wód Polskich z postępowania w sprawie taryfowej, to zgodnie prawem, wstrzymało to naliczanie terminu ustawowego. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do czasu formalnego rozstrzygnięcia tego typu spraw –  które pojawiają się w toku procesu taryfowego – termin ustawowy nie jest naliczany. Procedury wyjaśniające wstrzymują postępowanie do czasu wyjaśnienia – tak orzekły również dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie MPWiK w Warszawie stanowi zatem wyłącznie ocenę wyrażoną przez to przedsiębiorstwo, które jako strona, jest zainteresowane wynikiem sprawy. A przedstawiona argumentacja to przykład stosowania kruczków prawnych, których celem jest wpływanie na opinię publiczną. Ocena MPWiK w Warszawie została zatem wyrażona przedwcześnie. Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że nie ma podstaw do wyłączenia Prezesa jako organu II instancji. Po tej decyzji niezwłocznie PGW Wody Polskie przystąpiły do weryfikacji wniosku taryfowego. Kwestia zatwierdzenia wskazanych taryf stanowi nadal przedmiot postępowania. Procedura jest w toku, a Prezes Wód Polskich wkrótce wyda decyzję w tej sprawie.

W nawiązaniu do oświadczenia MPWiK w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r. dotyczącego taryfy za wodę i ścieki na lata 2021-2024, Wody Polskie wskazują, co następuje:

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wskazane oświadczenie stanowi wyłącznie ocenę wyrażoną przez MPWiK w Warszawie jako strony zainteresowanej wynikiem sprawy.

Przedstawiona ocena została wyrażona przedwcześnie jako, że kwestia zatwierdzenia wskazanych taryf stanowi nadal przedmiot postępowań prowadzonych przed Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ocena MPWiK w Warszawie co do zatwierdzenia taryf w trybie tzw. milczącej zgody nie znajduje  potwierdzenia w jakichkolwiek rozstrzygnięciach czy aktach organów Wód Polskich właściwych w przedmiocie zatwierdzania taryf. Kwestia zachowania ustawowego terminu będzie badana w toku wyżej wskazanych postępowań przed Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W tym kontekście, złożone przez MPWiK w Warszawie wnioski o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wymagają stosownego procedowania. Samo złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej nie oznacza zaś już z góry tego, że zapadnie rozstrzygnięcie zgodne z takim wnioskiem. Powyższe zależy bowiem od ustaleń poczynionych w toku postępowania zainicjowanego tym wnioskiem przez właściwy organ.

Należy stanowczo zaznaczyć, że wydane oświadczenie stanowi kolejną już ze strony MPWiK w Warszawie próbę wywierania wpływu na działania podejmowane przez organy Wód  Polskich,jak również próbę odgórnego przesądzania wyniku sprawy zgodnie z interesem MPWiK w Warszawie z pominięciem organów Wód Polskich pełniących rolę regulatora działającego w interesie społecznym. Wykorzystując sytuację, w której to właściwy organ Wód Polskich dopiero po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych zgodnie z wymogami prawa będzie mógł wypowiedzieć się co do zasadności oceny wyrażanej przez MPWiK w Warszawie, te w swoim partykularnym interesie próbuje narzucać opinii publicznej swój jednostronny przekaz w sprawie.  

Podkreślić należy, że samo oświadczenie MPWiK w Warszawie nie może stanowić o wejściu w życie taryf.

 

Zespół Komunikacji PGW Wody Polskie