W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”

 

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie
do dnia 11.03.2019 r.
 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych”.

 

Zadanie pn.: „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym rozeznaniem rynku;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia rozeznania rynku;
 • obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z rozeznania rynku; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych   osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (zał. 2 formularz rozeznanie rynku KPRWP.docx)zał. 2 formularz rozeznanie rynku KPRWP.docx 115 kB2019-03-05 12:55
Pobierz plik (zał. 1 Wstępny zakres zamówienia KPRWP.docx)zał. 1 Wstępny zakres zamówienia KPRWP.docx 428 kB2019-03-05 12:55