Nazwa postępowania: Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin składania ofert: 23.10.2019 r., godzi. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 23.10.2019 r., godz. 12:00.