Na mocy Konstytucji RP prawo do złożenia petycji przysługuje każdemu. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Koordynowaniem rozpatrywania petycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zajmują się:

Petycję  może Pani/Pan:

  • przesłać drogą pocztową na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa

oraz na adresy siedzib pozostałych, właściwych merytorycznie do załatwienia petycji, jednostek organizacyjnych Wód Polskich;

  • doręczyć osobiście do Kancelarii:

- Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, przy ul. Żelaznej 59A w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00,

- Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych, w godzinach pracy tych jednostek.  

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź adresy elektroniczne jednostek organizacyjnych PGW WP wskazane na stronie internetowej Wód Polskich;
  • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: /pgw_wp/SkrytkaESP.

Petycja powinna zawierać:

1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)  oznaczenie adresata petycji;

4)  wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję bądź osobę reprezentującą ten podmiot. W przypadku petycji składanej w formie elektronicznej można ją opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednakże nie jest to konieczne. Niezbędne jest natomiast podanie adresu poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycję można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji:

Informujemy ponadto, że może Pani/Pan wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej PGW WP danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na publikację petycji na stronie internetowej PGW WP zawierającej dane osobowe – imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana”. Jednocześnie informuję, że powyższą zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym momencie. W sprawie wycofania zgody proszę o kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. W przypadku braku zgody lub jej wycofania, Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji.

Na stronie internetowej zostanie umieszczona informacja zawierająca odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Z informacją o petycjach rozpatrywanych przez PGW WP może Pani/Pan zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Petycje.

W razie pytań i wątpliwości w sprawach petycji prosimy o skontaktowanie się z pracownikami Wydziału ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej pod nr tel. +48 (22) 37 20 238 bądź na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem petycji przedstawiono poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna RODO

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie petycjami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujmy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59A (dalej jako: PGW WP).

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w PGW WP bądź wystąpić do administratora danych pisemnie na ww. adres pocztowy lub e-mailowy.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie petycji bez rozpoznania.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.