Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne, jest wymagane dokonanie powiadomienia, w przypadku braku obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Jak załatwić sprawę?

 • podczas wizyty w urzędzie

 • listownie

Co powinieneś wiedzieć?


Powiadomienia WYMAGA:

 • przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody;

 • przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody.


Kiedy powinieneś załatwić sprawę?


Powiadomienie złóż przed planowanym wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne.

Gdzie załatwisz sprawę?


Miejsce realizacji usługi:

 • Zarząd zlewni

 • Ministerstwo Infrastruktury

Powiadomienie złóż w siedzibie zarządu zlewni. Wybierz ten zarząd, który jest właściwy miejscowo albo znajduje się najbliżej miejsca, gdzie chcesz zrealizować swoją inwestycję.

Jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie to powiadomienie składa się do Ministerstwa Infrastruktury.

Informacje o siedzibach zarządów zlewni znajdziesz na mapie poniżej.


Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż powiadomienie w zarządzie zlewni

Dokumenty

 • 1. Powiadomienie
  Pobierz:
  Wzór powiadomienia 
  Wzór powiadomienia 

  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał

  Informacja dodatkowa

  Powiadomienie zawiera:
  1) oznaczenie zakładu dokonującego powiadomienia z podaniem jego siedziby i adresu;
  2) określenie:
  a) celu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń wodnych,
  b) stanu prawnego nieruchomości, na której jest planowane wykonanie robót, czynności lub urządzeń wodnych,
  c) w sposób opisowy zakresu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń wodnych, podstawowych parametrów charakteryzujących te roboty, czynności lub urządzenia wodne oraz warunków ich wykonania,
  d) lokalizacji robót, czynności lub urządzeń wodnych, które są planowane do wykonania, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego wraz z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz ich współrzędnymi,
  e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.
   
 • 2. Pisemne zgody właścicieli gruntów, na które będą oddziaływać planowane roboty, czynności lub urządzenia wodne, jeżeli uzyskanie tych zgód jest wymagane
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 3. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

  Pobierz:
  Pełnomocnictwo 
  Pełnomocnictwo 
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
  Jak uzyskać dokument??
  Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

 • 4. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
  Dokument możesz złożyć jako:
  Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Dołącz zgody właścicieli gruntów, na które będą oddziaływać planowane roboty, czynności lub urządzenia wodne, jeżeli uzyskanie tych zgód jest wymagane. Zgoda powinna zezwalać na wykorzystanie urządzenia oraz wykonanie twojej inwestycji.

 2. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli powiadomienie w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Powiadomienie złóż przed planowanym wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne.

 

2. Urząd sprawdzi kompletność twojego powiadomienia
Jeśli twoje powiadomienie ma braki, odpowiednio właściwy organ Wód Polskich albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wyśle ci postanowienie wzywające do usunięcia tych braków. Poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Jeżeli dokumenty lub informacje nie zostaną przez ciebie uzupełnione (albo złożysz je za późno), to spowoduje uznanie powiadomienia za niedokonane.

 

Ile zapłacisz
17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo
Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się zarząd zlewni, do którego składasz powiadomienie. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.