Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości 

 

Miejsce pracy:  Dział Realizacji Projektów Opole ul. Katowicka 39

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji faktur i nakładów inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadania, obiekty oraz na środki unijne i środki budżetowe,
 • Opisywanie i sprawdzanie faktur,
 • Przygotowywanie dokumentacji końcowej rozliczeniowej Projektu w tym dowodów OT,
 • Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych miesięcznych, rocznych i wieloletnich w zakresie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem rozbicia na środki Funduszu Spójności i środki budżetu Państwa,
 • Sporządzanie, aktualizacja i kontrola realizacji planów finansowych dla Projektu przy współpracy Inspektorów Nadzoru
 • Sporządzanie harmonogramu zapotrzebowania na środki finansowe na poszczególne miesiące  w rozbiciu kwot na dekady,
 • Współudział w przygotowaniu załączników do umowy o dofinansowanie,
 • Raportowanie o postępie rzeczowym i finansowym,
 • Sporządzanie kwartalnych wniosków beneficjenta o płatność i wniosku o płatność końcową w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 •  doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczeń finansowych/sprawozdawczości,
 • znajomość przepisów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, w tym przede wszystkim Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • umiejętność obsługi Bazy konkurencyjności
 • umiejętność obsługi Systemu SL2014
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dokładność i skrupulatność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • kreatywność i samodzielność w działaniu

 Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju
 • dofinansowanie do karty sportowej

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku

APLIKUJ

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.03.2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.