KIEROWNIK

W ZESPOLE OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO

Miejsce pracy: AUGUSTÓW

Termin składania CV: 31 stycznia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane na kierunkach: budownictwo wodno-lądowe, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna,
 • posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym, 
 • posiada prawo jazdy kat.B,
 • wykazuje się znajomością przepisów, ustaw, aktów prawnych: Prawo Wodne, Ustawa o żegludze śródlądowej, 
 • potrafi analizować sytuację hydrologiczną w oparciu o prognozy,
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu hydrologii,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny i rzetelny,
 • wykazuje się samodzielnością, ale jednocześnie potrafi pracować w zespole oraz pod presją czasu,
 • posiada umiejętność organizacji  pracy własnej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • eksploatację i utrzymanie obiektu hydrotechnicznego zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji oraz innymi wymogami technicznymi,
 • nadzór nad obsługą śluz i pochylni na śródlądowych  drogach wodnych, 
 • przygotowywanie projektów komunikatów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • utrzymanie i oznakowanie śródlądowych dróg wodnych,
 • eksploatację elektrowni wodnych,
 • kontrolę stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych,
 • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz sytuacji nadzwyczajnych do dyrektora Zarządu Zlewni,
 • współpracę w szacowaniu szkód powodziowych,
 • współpracę w prowadzeniu akcji powodziowej.