GŁÓWNY SPECJALISTA INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W DZIALE UTRZYMANIA

Miejsce pracy: SKĘCZNIEW

Termin składania CV: 15 stycznia 2021 r.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracje, budownictwo, inżynieria środowiska w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej,
 • posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowiskach związanych z budownictwem hydrotechnicznym oraz inżynierią i gospodarką wodną
 • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • jest członkiem we właściwej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • zna przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 • zna zagadnienia inżynierii i gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, oraz geotechniki,
 • zna obsługę pakietu MS Office oraz systemów oprogramowania GIS (typu QuantumGIS, ArcGIS),
 • zna obsługę programu do kosztorysowania (Norma).

 DODATKOWO DOCENIMY

 • umiejętności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi na obiekcie hydrotechnicznym Zbiornik Wodny Jeziorsko oraz w zleconym zakresie na innych obiektach i zadaniach realizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni,
 • weryfikację oraz kontrolę postępu robót na budowie i realizacji harmonogramu, raportowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych na budowie,
 • udział w odbiorach robót zanikających, w odbiorach technicznych, częściowych i końcowych oraz przeglądach gwarancyjnych,
 • w zleconym zakresie dokonywanie okresowych przeglądów budowli i urządzeń wodnych oraz kontroli stanu technicznego,
 • opiniowanie dokumentacji projektowych i analizę rozwiązań technicznych, sprawdzenie prawidłowości i kompletności oraz zgłaszanie uwag i zastrzeżeń,
 • współudział w sporządzaniu  dokumentacji przetargowej do postępowań o zamówienia publiczne dotyczących prac projektowych oraz robót remontowych i budowlano - montażowych,
 • uczestniczenie w opracowaniu programów, planów wieloletnich i  rocznych w zakresie budowli przeciwpowodziowych, utrzymania wód i urządzeń wodnych,  
 • organizowanie, prowadzenie obserwacji i analizę zjawisk hydrologicznych i lodowych na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni.