Specjalista w Dziale Zarządzania Środowiskiem

 

Miejsce pracy: Zgorzelec

Termin składania CV: 25 września 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrologii, hydrogeologii lub pokrewnych;
 • zna i sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office;
 • ma co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w ww. obszarach;
 • zna przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki wodnej lub w prowadzeniu postępowań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz postępowań administracyjnych.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania na potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia dla spraw, dla których właściwym jest dyrektor zarządu zlewni,
 • realizację i współdziałanie w realizacji zadań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;
 • współpracę w planowaniu przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów, zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami i podmiotami;
 • uzgadnianie projektów uchwał dotyczących aglomeracji, przekazywanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz pozyskanie w wybranych przypadkach opinii KZGW, a także nadzór nad realizacją działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000 w odniesieniu do wód;
 • prowadzenie postępowań dotyczących ocen wodnoprawnych.