Grafika poziomo

Hydroportal – otwarty dostęp do przeglądania danych

Zasoby gromadzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępniane są nieodpłatnie do wglądu w Hydroportalu. Hydroportal jest aplikacją umożliwiającą wyszukanie i przeglądanie informacji z zakresu gospodarowania wodami takich jak: mapy ryzyka powodziowego, wstępna oceny ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, plany gospodarowania wodami (wykazy jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych), wykazy oczyszczalni ścieków i zrzutów ścieków (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków) oraz pozostałe informacje z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami.

Usługi danych przestrzennych udostępnione w Hydroportalu polegają na:

  • usłudze wyszukiwania – umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych;
  • usłudze przeglądania – umożliwiającej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
  • usługa pobierania – umożliwiającej pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.

Dane mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie zarówno w celach niekomercyjnych, jak i komercyjnych pod warunkiem wskazania źródła oraz czasu wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

Hydroportal umożliwia także przeglądanie wszystkich zgromadzonych danych w odniesieniu do jednostek podziału terytorialnego, a także wyszukiwanie konkretnych działek.

Wejdź na Hydroportal

Otwarte dane – do pobrania

  • Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju. Udostępniany zbiór zawiera następujące warstwy tematyczne w postaci wektorowej: jeziora, rzeki wyróżnione, odcinki rzek wyróżnionych, węzły na rzekach wyróżnionych, zlewnie elementarne oraz tabele z nazwami dodatkowymi dla jezior i rzek.

Pobierz MPHP

  • Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW)

Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dotyczące gospodarki wodnej ujęte w bazie danych przestrzennych składają się z ekoregionów, głównych jezior, głównych rzek, jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych (jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych, rzecznych), zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, regionów wodnych, obszarów dorzeczy oraz charakterystyk JCW takich jak ocena stanu, status, cele środowiskowe. Zbiór informacji dotyczących gospodarki wodnej jest zapisany w postaci wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych.

Pobierz aPGW

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczenia negatywnych skutków powodzi,  PGW Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzi prace związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Wejdź na stronę PZRP

Udostępnianie danych na wniosek

Podmioty zainteresowane pozyskaniem informacji gromadzonych w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami powinny skierować do właściwego regionalnego zarządu gospodarski wodnej lub Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wniosek w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.

Dane udostępniane są na podstawie:

  • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

WZÓR WNIOSKU (1)

  • ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

WZÓR WNIOSKU (2)

  • rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie;

WZÓR WNIOSKU (3)

W przypadku wątpliwości odnośnie właściwości miejscowej składanego wniosku, informację tę można pozyskać z Hydroportalu, korzystając z następujących warstw informacyjnych: granic jednostek Wód Polskich, działek i podziału administracyjnego.