MŁODSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE 
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59A

Termin składania CV: 20 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych lub pokrewnych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa,
 • wykazuje się znajomością  przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawa wodnego a także Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest dokładny, systematyczny i terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska, prawa, lub pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • realizowanie zadań z zakresu ocen wodnoprawnych, 
 • współtworzenie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz ich aktualizowanie w zakresie odstępstw od celów środowiskowych, 
 • przygotowywanie i aktualizowanie list inwestycji, o których mowa w art. 318 ust.1 oraz 435 ustawy Prawo Wodne.