SPECJALISTA W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

 

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 15 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, gospodarka wodna,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w ww. obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole, jest dokładny, systematyczny i skuteczny w realizacji powierzonych zadań,
 • posiada umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu, cechuje się sumiennością i dokładnością,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stref ochrony bezpośredniej ujęć wód,
 • prowadzenie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych,
 • przeprowadzanie oględzin i rozpraw w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,
 • prowadzenie wewnętrznego modułu zarządzania sprawami (MZS),
 • współpracę z innymi działami,
 • wprowadzanie decyzji administracyjnych do bazy danych Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW).