SPECJALISTA
W WYDZIALE GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI WÓD

  

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 19 sierpnia 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geodezja,.
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze geodezji i kartografii lub na stanowisku urzędniczym,
 • zna przepisy aktów prawnych: Prawo wodne, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeks postępowania administracyjnego, oraz akty wykonawcze do tych ustaw,
 • ogólna znajomość przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego,
 • sprawnie posługuje się pakietem MS Office,
 • posiada umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • potrafi pracować nad wieloma zadaniami jednocześnie i pod presją czasu,
 • jest osobą komunikatywną i potrafi pracować w zespole.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami i pozostałych nieruchomości, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przygotowanie umów dzierżawy i użytkowania,
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu opłat i podatków lokalnych związanych z wykonywaniem przez Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do mienia Skarbu Państwa oraz planowanie nakładów na powyższe zadania na terenie regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
 • regulowanie praw właścicielskich w stosunku do gruntów pokrytych wodami płynącymi oraz innych nieruchomości znajdujących się w administracji Wód Polskich.