SPECJALISTA

W DZIALE UTRZYMANIA

 

Miejsce pracy: Augustów

Termin składania CV: do 31 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane
  na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka wodna lub pokrewne,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
 • zna przepisy, ustawy, akty prawne: Prawo wodne, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office,
 • jest rzetelny i terminowy,
 • posiada umiejętności analityczne,
 • potrafi pracować w zespole oraz działa skutecznie w sytuacjach stresowych,
 • posiada umiejętność czytania projektów budowlanych.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie w wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedzę z zakresu budowli hydrotechnicznych,
 • prawo jazdy kat.B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizację zadań w zakresie utrzymania:
  -  wód i urządzeń wodnych,
  -  śródlądowych dróg wodnych,
  -  budowli przeciwpowodziowych na śródlądowych drogach wodnych
 • występowanie do właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich o zatwierdzenie wykazu zadań utrzymaniowych,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na ich realizację,
 • ocenę szkód powodziowych i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi,
 • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
 • bieżącą analizę kosztów zadań utrzymaniowych i końcowe rozliczanie zadań,
 • prowadzenie spraw zawiązanych ze współpracą z innymi podmiotami w zakresie współfinansowania lub partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych.