STARSZY SPECJALISTA W DZIALE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

(umowa na zastępstwo)

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 28 sierpnia 2022 r. 

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrogeologii, hydrologii, inżynierii środowiska, geologii, chemii,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ramową dyrektywę wodną.
 • posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • posiada umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • ma podstawową umiejętność pracy w oprogramowaniu GIS (ArcGIS lub QGIS),
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzenie postępowań dotyczących ocen wodnoprawnych,
 • prowadzenie innych postępowań i spraw w zakresie oceny zgodności z celami środowiskowymi wyznaczonymi dla jednolitych części wód,
 • realizację działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 • uzgadnianie projektów uchwał wyznaczających aglomeracje,
 • współpracę z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne,
 • współpracę z innymi komórkami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednostkami zewnętrznymi i instytucjami w zakresie udzielania i pozyskiwania informacji,
 • zakładanie i prowadzenie akt sprawy, archiwizację dokumentacji.