GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE KOORDYNACJI OCHRONY PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ

 

Miejsce pracy: POZNAŃ

Termin składania CV: 23 grudnia 2020 r.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe hydrotechniczne,
 • posiada doświadczenie w branży hydrotechnicznej,
 • zna przepisy ustawy Prawo Wodne, ustawy Prawo Budowlane,
 • zna pakiet MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • posiadane uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • zna obsługę oprogramowania GIS,
 • posiada umiejętności analityczne.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uzgodnień technicznych dla przedsięwzięć znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych mogących mieć wpływ na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego, w zakresie terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • przygotowywanie opinii z zakresu specustaw m. in. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.