GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA I WSPÓŁPRACY Z UŻYTKOWNIKAMI WÓD

 

Miejsce pracy: POZNAŃ

Termin składania CV: 23 grudnia 2020 r.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu geodezji oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w geodezji, w tym w zakresie geodezji prawnej,
 • posiada uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2,
 • obsługuje pakiet MS Office oraz oprogramowanie GIS,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia, pisania i redagowania tekstów, jest komunikatywny,
 • wykaże się znajomością przepisów: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo wodne, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o  księgach wieczystych, ustawa o gospodarce nieruchomościami.

 DODATKOWO DOCENIMY

 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ustalaniem linii brzegu oraz rozgraniczaniem gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zgodnie z wymogami art. 220 i 221 Prawa wodnego. Samodzielne wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji oraz sprawdzanie i weryfikowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej opracowanej przez innych wykonawców w związku z ustalaniem linii brzegu w tym operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania za utracony grunt,
 • pozyskiwanie, analizę i kompletowanie dokumentacji dotyczącej postępowań o ustalenie charakteru wód, o zasiedzenie nieruchomości oraz wsparcie merytoryczne zespołu obsługi prawnej w zakresie postępowań sądowych,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej w sprawach dotyczących linii brzegu, ustalenia charakteru wód, a także modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • współpracę ze starostwami i zarządami zlewni w zakresie ewidencji gruntów w tym podziały, rozgraniczenia i modernizacja operatu ewidencji,
 • ustalanie zasadności roszczeń odszkodowawczych oraz przygotowywanie ugód cywilnych określających wysokość odszkodowań za grunty zajęte trwale w sposób naturalny przez wody płynące,
 • sprawdzanie i weryfikacja otrzymanych decyzji administracyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych i zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków w celu wyeliminowania błędów merytorycznych i oczywistych omyłek,
 • prowadzenie ewidencji spraw związanych z ustaleniem charakteru wód, z przejęciem z mocy prawa gruntów zajętych w sposób naturalny przez powierzchniowe wody płynące oraz odszkodowań.