INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW WÓD POLSKICH W SPRAWACH O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

W zależności od rodzaju inwestycji, wniosek w sprawie wydania ww. decyzji, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, należy złożyć do właściwego organu prowadzącego postępowanie główne tj. do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta a w niektórych przypadkach do starosty, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub do właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.


Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie główne występuje o opinię lub o uzgodnienie do organów współdziałających, w tym do Wód Polskich. W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległo brzmienie art. 397 tej ustawy. Właściwość organów Wód Polskich w sprawach ocen wodnoprawnych jest następująca:

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3:

  • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
  • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
  • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
  • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
  • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

- w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

 

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2019 r. stosuje się przepisy w których organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor RZGW. W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie terminu załatwienia sprawy.


Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  PGW WP. Wykaz gmin i ich przynależność do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW WP można znaleźć pod adresem.


Przydatne linki:

1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko